ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ

Ключові слова: методологія та методи економічних досліджень, постіндустріальна епоха, цифрова економіка, математичні методи, економіко-математичне моделювання, цифрові технології

Анотація

Статтю присвячено аналізу напрямів трансформації наукових методів економічного пізнання в постіндустріальний період суспільного розвитку. Об’єктивною соціальною причиною необхідності методологічних змін економічної науки названо перехід до цифрової економіки. Використання цифрових технологій в економічному секторі породжує ситуацію віртуалізації господарських, ринкових та грошових відносин. Відповіддю економічної науки є удосконалення наявних та пошук нових інструментів економічного пізнання. Зазначено, що зміни об’єктивної реальності детермінують модифікацію економіки, висуваючи сучасні вимоги до її інструментів вимірювання реальності – методів економічних досліджень. Як головні тенденції сучасного розвитку методів економічних досліджень розглянуто математизацію, цифровізацію, міждисциплінарність та домінування моделювання як методу економічних досліджень.

Посилання

Басовский Л.Е. История и методология экономической науки : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2017. 212 с.

Костюк В.О. Конспект лекций по дисциплине «Методика и организация экономических исследований». Харьков : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2017. 86 с.

Полтерович В.М. Кризис экономической теории. Экономическая наука современной России. 1998. № 1. С. 46–66.

Samuelson P.A. The To-Be-Expected Angst Created for Economists by Math-ematics. Eastern Economic Journal. 1994. Vol. 20. № 3. Pp. 267–273. URL: https://www.jstor.org/stable/40325575 (дата звернення: 17.09.2021)

Юревич М.А., Цапенко И.П. Математизация экономической науки в зеркале библиометрии. Terra Economicus. 2016. Т. 14. № 3. С. 16–28.

Юрчук Н.П. Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 28–32.

Бондар О.А. Специфіка моделювання економічних процесів. Економіка та держава. 2013. № 5. С. 67–69.

Методология и методы научных исследований в экономике и менеджменте : пособие для вузов / под ред. Н. Б. Завьяловой, А.Н. Головиной. Москва–Екатеринбург, 2014. 282 с.

Самсонова Н.А. Методология моделирования социально-экономических систем. Вестник ЦЭМИ РАН. 2018. Вып. 4. URL: https://cemi.jes.su/s111111110000000-3-1/ (дата звернення: 30.09.2021).

Болдырев И.А. Экономическая методология сегодня: краткий обзор основных направлений. Журнал Новой экономической ассоциации. 2011. № 9. С. 47–70.

Basovskij L.E. (2017) Istoriya i metodologiya ehkonomicheskoj nauki : ucheb. posobie [History and methodology of economic science: textbook]. Moskva.

Kostyuk V.O. (2017) Konspekt lekcij po discipline «Metodika i organizaciya ehkonomicheskikh issledovanij» [Lecture notes on the discipline "Methodology and organization of economic research"]. Kharkov.

Polterovich V.M. (1998) Krizis ehkonomicheskoj teorii [The crisis of economic theory]. Economic science of modern Russia, no 1, рр. 46–66.

Samuelson P.A. (1994) The To-Be-Expected Angst Created for Economists by Math¬ematics. Eastern Economic Journal, vol. 20, No 3, pp. 267–273. URL : https://www.jstor.org/stable/40325575 (accessed 17.09.2021)

Yurevich M.A., Capenko I.P. (2016) Matematizaciya ehkonomicheskoj nauki v zerkale bibliometrii [Mathematization of Economics in the Mirror of Bibliometrics]. Terra Economicus, vol. 14, no 3, рр. 16–28.

Jurchuk N.P. (2015) Vykorystannja ekonomiko-matematychnykh metodiv v upravlinni innovacijnym rozvytkom ekonomichnykh system [The use of economic and mathematical methods in managing the innovative development of economic systems]. Investments: practice and experience, no 18, рр. 28–32.

Bondar O.A. (2013) Specyfika modeljuvannja ekonomichnykh procesiv [Specifics of modeling economic processes]. Economy and state, no 5, рр. 67–69.

Zav'yalovа N. B., Golovinа A.N. (ed.) (2014) Metodologiya i metody nauchnykh issledovanij v ehkonomike i menedzhmente : posobie dlya vuzov [Methodology and methods of scientific research in economics and management: a guide for universities]. Moskva–Ekaterinburg.

Samsonova N.A. (2018) Metodologiya modelirovaniya social'no-ehkonomicheskikh system [Methodology for modeling socio-economic systems]. Bulletin of CEMI RAS, no 4. URL: https://cemi.jes.su/s111111110000000-3-1/ (accessed 30.09.2021)

Boldyrev I.A. (2011) Ehkonomicheskaya metodologiya segodnya: kratkij obzor osnovnykh napravlenij [Economic methodology today: a brief overview of the main directions]. Journal of the New Economic Association, no 9, рр. 47–70.

Переглядів статті: 220
Завантажень PDF: 166
Як цитувати
Орловська, Ю. В., & Мащенко, С. О. (1). ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ. Економічний простір, (173), 88-92. https://doi.org/10.32782/2224-6282/173-16
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають