ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: децентралізація, реформа місцевого самоврядування, ризики децентралізації, проблеми децентралізації влади в Україні, очікувані результати децентралізації

Анотація

Статтю присвячено розкриттю особливостей та ризиків процесу децентралізації влади в Україні. У роботі на підставі аналізу наукової літератури, нормативно-правових джерел та аналітичних звітів представників органів публічної влади щодо ходу децентралізації висвітлено поточний стан реалізації реформи, окреслено її здобуття та недоліки, розкрито потенційні системні та ситуативні ризики децентралізації. Визначено проблеми, які можуть виникнути під час виконання завдань децентралізації, та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Намічено напрями подальших перспективних досліджень щодо пошуку позитивних зрушень у ході реалізації реформи децентралізації влади в Україні. Серед них головним названо визначення й деталізацію методик і засобів, спрямованих на стимулювання зусиль місцевої влади підтримувати й розвивати бізнес у межах громади, адже саме надходження від податку на доходи фізичних осіб складають суттєву частину місцевих бюджетів.

Посилання

Ткачук А., Агранофф Р. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. Київ : Заповіт, 1997. 186 с.

Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія / за ред. акад. Ю.П. Битяка і проф. О.Г. Данильяна. Харків : Право, 2010. 383 с.

Децентрализация в Польше: 25 лет спустя. [Электронный ресурс]. Mediaport.ua. 3 июня 2015 г. URL: https://www.mediaport.ua/decentralizaciya-v-polshe-25-let-spustya

Негода В. Про остаточні успіхи децентралізації говорити ще зарано. Децентралізація: інформаційний портал. 11 червня 2021 р. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13671?page=16

Цигляр А. Бюджетна децентралізація: реальний вплив на фінансове забезпечення та розподіл видатків територіальних громад. Громадський простір: інформаційний портал. 11 грудня 2017 р. URL: https://www.prostir.ua/?news=byudzhetna-detsentralizatsiya-realnyj-vplyv-na-finansove-zabezpechennya-ta-rozpodil-vydatkiv-terytorialnyh-hromad

Негода В. Механізм сплати ПДФО та інші бюджетні питання громад. Децентралізація: інформаційний портал. 28 липня 2021 р. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13818?page=6.

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку : монографія / за ред. Кравціва В.С., Сторонянської І.З. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.

Деякі питання адміністрування надання місцевими державними адміністраціями і територіальними громадами соціальної підтримки у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей : наказ Мінсоцполітики України від 30.12.2020 № 868. Міністерство соціальної політики України: офіц. сайт. URL: https://www.msp.gov.ua/documents/5908

Бюджетний кодекс України: у ред. від 01.01.2021. Законодавство України: офіц. сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#

Сторонянська І., Беля А. Особливості та проблеми здійснення громадського контролю виконання місцевих бюджетів територіальних громад. Світ фінансів. 2020. № 4 (65). С. 103–117.

Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад : постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 34. Законодавство України: офіц. сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF.

Запобігання корупції в об’єднаних територіальних громадах. Ukraine Crisis Media Center. 3 березня 2017 р. URL: https://uacrisis.org/uk/podii/preventing-corruption-amalgamated-communities-training-mentorship-program-citizens

Підтримка належного врядування в місцевих громадах як складової реформи децентралізації. Децентралізація: інформаційний портал. 1 вересня 2018 р. URL: https://donors.decentralization.gov.ua/project/sgglc

Розмежування повноважень: на розгляд Уряду направлені важливі законопроекти. Децентралізація: інформаційний портал. 13 липня 2021 р. URL: https://decentralization.gov.ua/news/ 13765

Tkachuk A., Ahranoff R. (1997) Mistseve samovriaduvannia: svitovyi ta ukrainskyi dosvid [Local self-government: world and Ukrainian experience]. Kyiv: Zapowit.

Bytiak Yu.P., Danylian O.H. (ed.) (2010) Pravovi osnovy formuvannia ta funktsionuvannia orhaniv derzhavnoi vlady u konteksti yevrointehratsii: monohrafiia [Legal bases of formation and functioning of public authorities in the context of European integration: monograph]. Kharkiv : Pravo.

Mediaport.ua. (2015) Detsentralizatsiya v Pol′she: 25 let spustya [Decentralization in Poland: 25 years later]. July 3. URL: https://www.mediaport.ua/decentralizaciya-v-polshe-25-let-spustya (accessed 01.08.2021)

Nehoda V. (2021) Pro ostatochni uspikhy detsentralizatsii hovoryty shche zarano [It is too early to talk about the final successes of decentralization]. Decentralization: information portal. June 11. URL: https://decentralization.gov.ua/news/ 13671?page=16 (accessed 01.08.2021)

Tsyhliar A. (2017) Biudzhetna detsentralizatsiia: realnyi vplyv na finansove zabezpechennia ta rozpodil vydatkiv terytorialnykh hromad [Budget decentralization: real impact on financial support and distribution of expenditures of territorial communities]. Hromadskyi prostir : information portal. December 11. URL: https://www.prostir.ua/?news=byudzhetna-detsentralizatsiya-realnyj-vplyv-na-finansove-zabezpechennya-ta-rozpodil-vydatkiv-terytorialnyh-hromad (accessed 01.08.2021)

Nehoda V. (2021) Mekhanizm splaty PDFO ta inshi biudzhetni pytannia hromad [PIT payment mechanism and other budget issues of communities]. Decentralization: information portal. July 28. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13818?page =6 (accessed 04.08.2021)

Kravtsiva V.S., Storonianskaja I.Z. (ed.) (2020) Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku: monohrafiia [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of development : monograph]. Lviv.

Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy (2020) Deiaki pytannia administruvannia nadannia mistsevymy derzhavnymy administratsiiamy i terytorialnymy hromadamy sotsialnoi pidtrymky u sferakh sotsialnoho zakhystu naselennia ta zakhystu prav ditei : nakaz Minsotspolityky Ukrainy vid 30.12.2020 № 868 [Some issues of administration of local state administrations and territorial communities of social support in the areas of social protection and protection of children's rights: order of the Ministry of Social Policy of Ukraine of 30.12.2020 № 868]. URL: (accessed 01.08.2021) (accessed 08.08.2021)

Verkhovna Rada Ukrainy (2021). Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 01.01.2021 [Budget Code of Ukraine of 01.01.2021]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920# (accessed 04.08.2021)

Storonianska I., Belia A. (2020) Osoblyvosti ta problemy zdiisnennia hromadskoho kontroliu vykonannia mistsevykh biudzhetiv terytorialnykh hromad [Particularities and problems of community control over the monitoring of local budgets of territorial communities]. Svit finansiv, № 4 (65), P. 103–117.

Kabinet Ministriv Ukrainy (2020). Pro vnesennia zmin do Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.01.2020 № 34 [About the introduction of changes to the Methodology for the formation of secondary territorial communities: Resolution of the Cabinet of Ministries of Ukraine of 24.01.2020 No. 34]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0%BF (accessed 08.08.2021)

Ukraine Crisis Media Center (2017) Zapobihannia koruptsii v ob’iednanykh terytorialnykh hromadakh [Preventing corruption in united territorial communities]. May 3. URL: https://uacrisis.org/uk/podii/preventing-corruption-amalgamated-communities-training-mentorship-program-citizens (accessed 04.08.2021)

Decentralization: information portal (2018) Pidtrymka nalezhnoho vriaduvannia v mistsevykh hromadakh yak skladovoi reformy detsentralizatsii [Supporting good governance in local communities as part of decentralization reform]. September 1. URL: https://donors.decentralization.gov.ua/project/sgglc (accessed 11.08.2021)

Decentralization: information portal (2021) Rozmezhuvannia povnovazhen: na rozghliad Uriadu napravleni vazhlyvi zakonoproekty [Separation of powers: important bills have been submitted to the Government for consideration]. July 13. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13765 (accessed 11.08.2021)

Переглядів статті: 1472
Завантажень PDF: 471
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Орловська, Ю. В., & Кірюхін, Р. О. (2021). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економічний простір, (172), 87-92. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-15
Розділ
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають