ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

  • Ю. В. Орловська Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • О. О. Кахович Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • О.О. Квактун Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: інформаційні потреби, інформаційне суспільство, інформаційна безпека, інформаційна політика, державне управління

Анотація

Метою статті є визначення основних принципів та напрямів реалізації державного управління на основі дослідження якісних характеристик інформаційного суспільства. Проблеми ефективного формування та реалізації державної політики розвитку інформаційного суспільства, відсутність налагодженого механізму державного управління в інформаційній сфері загрожують національній безпеці та унеможливлюють участь України у світовому інформаційному просторі. Розвиток інформаційного суспільства ставить нові вимоги до державного управління оскільки інформаційна сфера є джерелом загроз та небезпек для національної безпеки. У статті визначено ознаки інформаційного суспільства, напрями розвитку інформаційного суспільства, загрози національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері. Розвиток сучасного суспільства, в якому постійно підвищується рівень інформатизації, зростає частка зайнятих в інформаційній сфері, практично кожна людина отримує, передає та використовує інформацію, користуючись інформаційно-комунікаційними технологіями вимагає державного регулювання. У статті визначено напрями та принципи державної інформаційної політики. Зазначено, що основними суб’єктами реалізації державної політики в сфері інформаційної безпеки, в межах їх повноважень та завдань, є: Служба безпеки України; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство оборони України; Служба зовнішньої розвідки України, Міністерство інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, Державне агентство з питань електронного урядування України. Державна політика у сфері розвитку інформаційного суспільства має зосереджуватися на задоволенні та захисті інтересів та потреб громадянина, бізнесу і держави в інформаційній сфері. Процеси вироблення, споживання, розповсюдження та розвитку публічного стратегічного контенту та інформації повинні реалізуватися в інтересах суспільства і держави. Зазначено, що кібернетичні, телекомунікаційні та інші автоматизовані комп’ютерні системи, що формують основу внутрішньодержавного інформаційного простору потребують досконалої системи захисту. Для забезпечення ефективної участі України у світовому інформаційному просторі подальших досліджень вимагають механізми та конкретні інструменти державного управління розвитком інформаційного суспільства.

Посилання

Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції. / В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський. – К., 2006. -280 с.

Про основи національної безпеки України: закон України від 19.06.2003 No 964-IV/ Голос України від 22.07.2003. - No134, ст. 3.

Концепція інформаційної безпеки України: проект – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mip.gov.ua/ru/documents/30.html,ст.8

Про національну безпеку України: закон України від 19 червня 2003 р. // ВВР України. –2003. –No 39., стаття7.

Скулиш Є.Д. Інформаційна безпека: нові виклики українському суспільству. / Є.Д. Скулиш // Інформація і право. – 2012. – No2. –с.170-175.

Гіда О. Ф. Міжнародні ініціативи у сфері посилення інформаційної безпеки та протидії організованій злочинності. / О. Ф. Гіда // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією . - 2012. - Вип. 1. - С. 258-266.

Грохольський В.Л. Адміністративно-правові заходи боротьби з кіберзлочинністю в Україні. / В.Л. Грохольський // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали всеукр. наук.-практ.конф., м.Одеса, 21 жовтня 2016 р. – Одеса :ОДУВС, 2016. –233с.- С.9.

Про інформацію: закон України Відомості Верховної Ради України від 01.12.1992. – No 48, стаття 650.

Концепція інформаційної безпеки України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.osce.org/uk/fom/175056?

Lipkan V. A., Maksymenko Ju. Je., Zhelihovs'kyj V. M. (2006). Informacijna bezpeka Ukrai'ny v umovah jevrointegracii' [Information security of Ukraine in the context of European integration]. Kyiv [in Ukrainian].

Pro osnovy nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny: zakon Ukrai'ny vid 19.06.2003 № 964-IV [On the basics of national security of Ukraine: Law of Ukraine of 19.06.2003 № 964-IV]. (2003, July 22). Holos Ukrai'ny – Voice of Ukraine, 134, p. 3 [in Ukrainian].

Koncepcija informacijnoi' bezpeky Ukrai'ny: proekt [The concept of information security of Ukraine: project]. www.mip.gov.ua. Retrieved from: http://mip.gov.ua/ru/documents/30.html,st.8 [in Ukrainian].

Pro nacional'nu bezpeku Ukrai'ny: zakon Ukrai'ny vid 19 chervnja 2003 [On the national security of Ukraine: the law of Ukraine of 19 June 2003]. (2003, June 19). VVR Ukrai'ny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 39 [in Ukrainian].

Skulysh Je. D. (2012). Informacijna bezpeka: novi vyklyky ukrai'ns'komu suspil'stvu [Information security: new challenges for Ukrainian society]. Informacija i pravo – Information and Law, 2, 170-175 [in Ukrainian].

Gida O. F. (2012). Mizhnarodni iniciatyvy u sferi posylennja informacijnoi' bezpeky ta protydii' organizovanij zlochynnosti [International initiatives in strengthening information security and combating organized crime]. Borot'ba z organizovanoju zlochynnistju i korupcijeju – Fighting organized crime and corruption, 1, 258-266 [in Ukrainian].

Grohol's'kyj V. L. (2016). Administratyvno-pravovi zahody borot'by z kiberzlochynnistju v Ukrai'ni [Administrative and legal measures to combat cybercrime in Ukraine]. Proceedings from: Kiberbezpeka v Ukrai'ni: pravovi ta organizacijni pytannja : materialy vseukr. nauk.-prakt.konf. – Cybersecurity in ukraine: legal and organizational issues: Ukrainian scientific and practical conf. (p.9). Odesa: ODUVS [in Ukrainian].

Pro informaciju: zakon Ukrai'ny Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny vid 01.12.1992. [About information: the law of Ukraine of the Verkhovna Rada of Ukraine of 01.12.1992]. (1992, December 01), VVR Ukrai'ny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 48 [in Ukrainian].

Koncepcija informacijnoi' bezpeky Ukrai'ny [Information Security Concept of Ukraine]. www.osce.org. Retrieved from: https://www.osce.org/uk/fom/175056? [in Ukrainian].

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Орловська, Ю. В., Кахович, О. О., & Квактун, О. (2019). ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. Економічний простір, (147), 103-114. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/139
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають