ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • С. О. Мащенко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • К. В. Гончарова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • О. А. Варламова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: глобальна економіка, системний підхід, моделювання соціально- економічних систем, макроекономічне моделювання, державне регулювання та управління

Анотація

Сьогодні як ніколи є актуальною проблема підвищення якості коротко- та середньострокового прогнозування соціально-економічних процесів. Класичні методи прогнозування, що базуються на раціональному експертному мисленні та аналітичних процедурах досить часто не дозволяють створити точну та адекватну модель економічного явища чи процесу. Макроекономічна система – це взаємопов’язана система зв’язків між економікою в цілому та її господарськими суб’єктами. Об’єктом макроекономічного аналізу виступає економічна система в цілому та її агреговані параметри. Було виділено такі проблеми макроекономічної політики: забезпечення ефективного функціонування економіки; повна зайнятість; мінімальний рівень інфляції; перерозподіл доходів; забезпечення стійкого економічного зростання держави; регулювання макроекономічних процесів відкритої економіки тощо. Доведено, що у теперішній час у світі сформувалось три провідні системи планування та регулювання: північно- американська (США, Канада), азіатська (Японія та Південна Корея), європейська (Франція та Швеція). Лідером у прогнозуванні є США. Прогнозування в США вважається однією з важливіших форм регулювання економіки. Було досліджено основні сучасні моделі динаміки соціально-економічних процесів та систем різних рівнів, теоретичні засади побудови та реалізації макроекономічних моделей державної політики. Розглянуто можливості їх застосування в дослідженнях глобальної економіки.

Посилання

Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / В. Я. Малиновський - К. : Атіка, 2003. - 576 с.

Згуровский М. З. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа / М. З. Згуровский, А. В. Доброногов, Т. Н. Померанцева. - К. : Наук. думка, 1997. - 222 с.

ФоррестерДж. Мировая динамика / Дж. Форрестер.- М. : Наука, 1977. -168 с.

Пригожин И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. Стенгерс. -М. :Наука,1986. - 260 с.

Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. - М. : Финансы и статистика, 1989. - 278 с.

Weidlich W. Stability and Cyclicity in Social Systems / W. Weidlich // Behavioral Science. - 1988. - 33. - P. 241-256.

Плотинский Ю. М. Математическоемоделирование динамики социальных процессов / Ю. М. Плотинский. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1992. - 133 с.

Luterbacher U. Modeling politico-economic interactions within and between nations / U. Luterbacher, P. Allan // Int. Polit. Sci. Rev. - 1982. - 3, N 4. - P. 404-433.

Richardson L. Arms and insecurity / L. Richardson. - Pittsburg : Boxwood, 1960. - 210 p.

Бєляєв О. О. Економічна політика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, М. І. Диба. – К. : КНЕУ, 2004. – 285 с.

Веймер Д. Аналіз політики : Концепції і практика / Девід Л. Веймер, Ейден Р. Вайнінг. – К. : Основи, 1998. – 654 с.

Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування /за ред. І. В. Крючкової. – Х. :Форт, 2000. – 336 с.

Малиш Н. А. Макроекономіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. А. Малиш. – [3-тє вид. стереотип.]. – К. : МАУП, 2007. – 184 с.

Малиш Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. А. Малиш. – К. : МАУП, 2004. – 120 с.

Стігліц Д. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц. – К. : Основи,1998.–854 с.

Malinovs'kiy V. Ya. (2003). Derzhavne upravlínnya : navch. posíb [State Administration:Teach. manual]. K. : Atíka [in Ukrainian].

Zgurovskiy M. Z., Dobronogov A. V., Pomerantseva T. N. (1997). Issledovaniye sotsialnykh protsessov na osnove metodologii sistemnogo analiza [Study of social processes based on the methodology of system analysis]. K. : Nauk. dumka [in Russian].

Forrester Dzh (1977). Mirovaya dinamika [World Dynamics]. M. : Nauka [in Russian].

Prigozhin I., Stengers I. (1986). Poryadok iz khaosa [Order from Chaos]. M. : Nauka [in Russian].

Kondrat'yev N. D. (1989). Problemy ekonomicheskoy dinamiki [Problems of economic dynamics]. M. : Finansy i statistika [in Russian].

Weidlich W. (1998). Stability and Cyclicity in Social Systems. Behavioral Science, 33, 241-256.

Plotinskiy Yu. M. (1992). Matematicheskoye modelirovaniye dinamiki sotsialnykh protsessov [Mathematical modeling of the dynamics of social processes]. M. : Izd-vo Mosk. un-ta [in Russian].

Luterbacher U., Allan P. (1982). Modeling politico-economic interactions within and between nations. Int. Polit. Sci. Rev., 3, 4, 404-433.

Richardson L. (1960). Arms and insecurity. Pittsburg : Boxwood.

Belyaev O. O., Bebelo A. S., Diba M. I. (2004). Ekonomíchna polítika. [Economical policy]. K. : KNEU [in Ukrainian].

Veymer D., Vayning R. (1998). Analíz polítiki : Kontseptsíí̈ í praktika [Analysis of Policies: Concepts and Practice]. K. : Osnovi [in Ukrainian].

Kryuchkova I. V. (2000). Makroyekonomíchne modelyuvannya ta korotkostrokove prognozuvannya [Macroeconomic modeling and short-term prediction]. KH. : Fort [in Ukrainian].

Malish N. A. (2007). Makroekonomíka [Macroeconomics]. K. : MAUP [in Ukrainian].

Malish N. A. (2004). Modelyuvannya ekonomíchnikh protsesív rinkovoí̈ ekonomíki [Modeling of economic processes of market economy]. K. : MAUP [in Ukrainian].

Stíglíts D. (1998). Ekonomíka derzhavnogo sektora [The economy of the government sector]. K. : Osnovi [in Ukrainian].

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Мащенко, С. О., Гончарова, К. В., & Варламова, О. А. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічний простір, (141), 229-240. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/25
Розділ
ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають