РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ

  • Ю. В. Орловська Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • Ю.В. Ількова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: інститут банкрутства, неплатоспроможність, українська економіка, закон, кодекс

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей розвитку інституту банкрутства в Україні. Визначено, що незважаючи на поступовий рух в бік створення сприятливого середовища для діяльності українських підприємств, до теперішнього часу залишаються невирішеними деякі теоретичні, методологічні і практичні питання в наукових дослідженнях вітчизняних вчених. Проаналізовано інституціонально-правові засади розвитку інституту банкрутства в Україні. Визначено, що першому етапу відповідає затверджений у 1994 р. Закону України «Про банкрутство». Другому - Господарський кодекс України прийнятий у 2003 році. Визначено, що найбільші трансформації інституту банкрутства відбулися на третьому етапі його розвитку (період з 2010 по 2019 роки). Прийняття трьох нових правових документів призвело до формування доволі чіткої попереджальної бази, спрямованої на виявлення ознак неплатоспроможності підприємства. Доведено, що інститут банкрутства на початку ХХІ ст. виявляється затребуваним, перш за все, як інструмент отримання прав власності над життєздатними підприємствами і усунення конкурентів. Отримані результати свідчать, що розвиток інституту банкрутства за останні десятиліття трансформувався в бік розширення суб'єктів процедур банкрутства та посилення їх правової регламентації, доповнення прав та обов'язків кредиторів і боржника. А з прийняттям у 2019 році Кодексу України з процедур банкрутства почався 4 етап його розвитку, який можна охарактеризувати як початок чергової трансформації. Визначено, що нова геополітична ситуація, ускладнення кон'юнктури на світових та вітчизняному ринках та інші деструктивні фактори ставлять перед інститутом банкрутства в Україні більш складні завдання. Обґрунтовано що, існує необхідність врахування в подальшому вплив принаймні двох груп факторів: пов'язаних з підвищенням турбулентності зовнішнього середовища, а також розширенням та відмінностями вимог до обсягів і якості аналітичної інформації про стан проблемних суб'єктів (боржників) з боку зацікавлених осіб.

Посилання

Банкрутство підприємств будівельної галузі України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення: монографія; за заг. ред. В. М. Бабаєва. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 723 с.

Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: проблеми і шляхи розв’язання [Текст]: монографія / О. М. Бірюков. К.: Вид-во видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2008. 318 с.

Войнаренко М.П Троц І.В. Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. No4 (20). С. 272-278. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html.

Галенко О.М. Обліково-аналітичні аспекти банкрутства підприємств України: [монографія] / Галенко О.М. – . К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.

Головач К. С. Моделі оцінки ймовірності банкрутства у сільськогосподарських підприємствах та антикризовий менеджмент. Економічний форум. 2016. No 3. С. 189-195.

Єпіфанова І. М. Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2017. № 1 (29). С. 55-63. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/55.pdf

Ілкова Н.В. Макроекономічні аспекти функціонування інституту банкрутства. Економічний простір, 2018, (133).

Кодекс України з процедур банкрутства URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19

Лекарь С. І., Михальчук Н. М. Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин. Фінанси України, №12. 2013. С. 33-41.

Матвійчук А.В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці: науково-аналітичний журнал. 2013. С.71-118.

Nosan N. Adapting of the European experience of the bankruptcy functioning in domestic practice. Investments: practice and experience, 2016, (18), 52-56.

Офіційний веб-портал «Судова влада України» URL: http://court.gov.ua/.

Панчук Л. В. Реорганізація ТНК як засіб запобігання банкрутству. Міжнародна економічна політика. 2012. У 2-х ч. Частина 1. С. 552-559

Підлипний, Ю. В. Особливості аналізу ймовірності банкрутства в умовах кризи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 2017, 2(49), 254-258.

Продиус И. П. Формировнаие стратегии предотвращения банкротства на предприятии: Монографія / И. П. Продиус, А. А. Дорошук. - Одеса: НУВД, 2003. 136 с.

Проскуріна Н. М., Домашенко Ю. В. Фіктивне банкрутство як загроза економічній безпеці підприємства. Науковий вісник. 2011, № 2. С. 174–183.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. No 2343-XII. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/conv/print

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 18.01.2013 No 4212-УІ. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4212-УІ

Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. No 1700- VII // Офіційний вісник України. 2014. No 85. Ст. 156.

Суббот А. Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду [Електронний ресурс]. Віче. 2014. No 18. URL: http://www.viche.info/journal/4414/

Тамусієніні, Р., Демянчук, M., Коваль, В. Державне регулювання відносин у сфері банкрутства в національній економіці. Економіка. Екологія. Соціум. 2019. 3(4). 19-27.

Троц І. В. Статистичний огляд банкрутства українських підприємств: національний та регіональний аспект. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. 2014. Вип. 3 (54). С. 170-178.

Цар, О. Світовий досвід оздоровлення неплатоспроможних підприємств та можливості його застосування в Україні. Галицький економічний вісник. 2013. No 2(41). С. 34–42.

Храпкіна В. В., Чучко О. П. Адаптація світового досвіду антикризового управління в Україні. Технологический аудит и резервы производства –2015. N 1/7(21). С.42-49.

State Statistics Service of Ukraine. Electronic resource URL: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Bankrutstvo pidpryiemstv budivelnoi haluzi Ukrainy: stan, problemy i shliakhy yikh vyrishennia [Bankruptcy of Ukrainian Construction Industry Enterprises: Status, Problems, and Solutions]: monohrafiia; za zah. red. V. M. Babaieva. Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova, 2016. 723 p. [in Ukrainian]

Biryukov O.M. (2008) Cross-border Bankruptcy: Problems and Solutions [Transkordonni bankrutstva: problemy i shliakhy rozviazannia]: monograph / OM Biryukov. K .: Publishing and Printing Center of Kyiv University, 318 p.

Voynarenko M.P., Trotz I.V. (2015) Formation of the system of prevention, forecasting and overcoming of bankruptcy of industrial enterprises [Formuvannia systemy poperedzhennia, prohnozuvannia i podolannia bankrutstva promyslovykh pidpryiemstv]. Economy: the realities of time. Scientific journal. No4 (20). С. 272-278. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html.

Galenko O.M. (2008) Accounting and analytical aspects of bankruptcy of Ukrainian enterprises [Oblikovo-analitychni aspekty bankrutstva pidpryiemstv Ukrainy]: [monograph]. K .: KNEU, 264 p.

Golovach K. С. (2016) Models of estimation of bankruptcy probability in agricultural enterprises and crisis management [Modeli otsinky ymovirnosti bankrutstva u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh ta antykryzovyi menedzhment]. Economic Forum. No 3. P. 189-195.

Yepifanova I.M (2017) Bankruptcy of enterprises: the spectrum of unresolved problems. Economics: realities of time. Scientific Journal. 1 (29), 55-63. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/55.pdf [in Ukraine]

Ilkova, N. (2018). Macroeconomic aspects of the bankruptcy institute’s functioning. Economic space, (133). [in Ukraine]

Bankruptcy Code of Ukraine URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19

Lekar S. I., Mykhalchuk N. M. (2013) Fiktyvne bankrutstvo yak zahroza bezpetsi podatkovo-borhovykh vidnosyn [Fictitious bankruptcy as a threat to the security of tax and debt relations]. Finansy Ukrainy, №12. 33-41. [in Ukrainian]

Matviychuk A.V. (2013) Fuzzy, neural network and discriminant models for diagnosing bankruptcy of enterprises. Neuro-fuzzy simulation technology in economics: a scientific-analytical journal. (2), 71-118. [in Ukraine]

Nosan N. (2016). Adapting of the European experience of the bankruptcy functioning in domestic practice. Investments: practice and experience, (18), 52-56. [in Ukraine]

Official web-portal "Judiciary of Ukraine" URL: http://court.gov.ua/. [in Ukraine]

Panchuk L.V. (2012) Reorganization of TNCs as a Means of Bankruptcy Prevention [Reorhanizatsiia TNK yak zasib zapobihannia bankrutstvu]. International economic policy. Part 1. P. 552-559

Podlipny, Yu. V. (2017). Features of the analysis of the probability of bankruptcy in a crisis [Osoblyvosti analizu ymovirnosti bankrutstva v umovakh kryzy]. Uzhgorod University Scientific Bulletin. Economics Series, 2(49), 254-258.

Prodius I.P. & Doroshuk A.A. (2003) Formirovnaya strategies of bankruptcy prevention at the enterprise [Formyrovnaye stratehyy predotvrashchenyia bankrotstva na predpryiatyy]: Monograph. Odessa: Ministry of Internal Affairs, 136 p.

Proskurina N. M., Domashenko Yu. V. (2011) Fiktyvne bankrutstvo yak zahroza ekonomichnii bezpetsi pidpryiemstva [Fictitious bankruptcy as a threat to the economic security of the enterprise.]. Naukovyi visnyk. № 2. 174–183. [in Ukrainian]

On restoration of the debtor's solvency or bankruptcy: Law of Ukraine of May 14, 1992 No 2343-XII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/conv/print

On the resumption of the debtor's solvency or bankruptcy: Law of Ukraine of January 18, 2013 No 4212-VI. URL: http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4212-UI

On the Prevention of Corruption: Law of Ukraine of October 14, 2014 No 1700-VII // Official Journal of Ukraine. 2014. No 85. Art. 156.

Subbot, А. (2014). Ways to Improve the Mechanism of Bankruptcy Procedure in Ukraine on the Basis of International Experience. Viche, (18), 24-28. URL: http://www.viche.info/journal/4414/ [in Ukraine]

Tamusienini, R., Demianchuk, M., Koval, V. (2019) State regulation of bankruptcy relations in the national economy [Derzhavne rehuliuvannia vidnosyn u sferi bankrutstva v natsionalnii ekonomitsi]. Economy. Ecology. Socium. 3(4). 19-27. [in Ukraine]

Trots, I. (2014). Statistical review of bankruptcy of Ukrainian enterprises: national and regional aspects. Socio-Economic Research Bulletin, (3), 170-178. [in Ukraine]

Tsar, O. (2013) World experience of recovery of insolvent enterprises and possibilities of its application in Ukraine [Svitovyi dosvid ozdorovlennia neplatospromozhnykh pidpryiemstv ta mozhlyvosti yoho zastosuvannia v Ukraini]. Galician Economic Bulletin. No 2(41), 34–42. [in Ukraine]

Khrapkina V.V., Chuchko O.P. (2015) Adaptation of the world experience of crisis management in Ukraine [Adaptatsiia svitovoho dosvidu antykryzovoho upravlinnia v Ukraini]. Technological audit and production reserves. N 1/7(21), 42-49. [in Ukraine]

State Statistics Service of Ukraine. Electronic resource URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Переглядів статті: 533
Завантажень PDF: 225
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Орловська, Ю. В., & Ількова, Ю. (2019). РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ. Економічний простір, (152), 93-103. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-8
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають