ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ

  • Л. В. Бабенко Університет митної справи та фінансів
  • В. Г. Васильєва Університет митної справи та фінансів
  • О. В. Коновалова Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: облік, виробничі запаси, національні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, визнання, оцінка, транспортно-заготівельні витрати, інвентаризація

Анотація

Вирішення проблеми ефективного розвитку та зростання виробничого потенціалу господарюючих суб’єктів потребує створення системи управління виробництвом, в основу якої має бути покладено формування інформації про виробничі запаси підприємства. Однією з обов’язкових умов підтримання виробництва продукції на певному рівні є постійна наявність частини оборотних активів в матеріальній формі (виробничих запасів), які, з одного боку, забезпечують постійність, безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують його економічну безпеку, з іншого – потребують великих вкладень на їх придбання. Важливо також у процесі управління запасами приділяти увагу питанням формування та розподілу витрат на транспортування, при якому можуть бути допущені втрати запасів як у межах встановлених норм природного убутку, так і зверхнормативні втрати, а також недостачі. Тому від організації і ведення обліку виробничих запасів залежить матеріальна забезпеченність підприємства, точність визначення фінасового результату його діяльності, конкурентоспроможність на ринку та загалом ефективність роботи как суб’єкта госпадарювання.

Посилання

Бірюк О.Г. Формування облікової політики щодо виробничих запасів. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. 2008. № 2. C. 25–29.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р., № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 (дата звер¬нення: 20.11.2020).

Ловiнська Л.Г. Державне регулювання бухгалтерського облiку в Українi: мета i сфера впливу. Фiнанси України. 2012. № 4. С. 56–66.

Миронова Ю.Ю., Калiнiченко Н.О., Кривогуз А.О. Облiк запасiв згiдно з нацiональними та мiжнародними стандар-тами бухгалтерського облiку. Науковий вiсник Херсонського державного унiверситету, Серiя «Економiчнi науки». Випуск 21. Частина 1. 2016. С. 174–177.

Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 2 «Запаси»: URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-02_ukr_2018-1.pdf (дата звернення 31.01.2021).

Методичнi рекомендацiї з бухгалтерського облiку запасiв: Наказ Міністерства фінансів України вiд 10.01.2007 р. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07?lang=uk#Text. (дата звернення: 31.01.2021).

Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi: Закон України № 996–ХIV вiд 16.07.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-[#Text (дата звернення: 31.01.2021).

Положення (стандарт) бухгалтерського облiку № 9 «Запаси»: Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення: 31.01.2021).

Про затвердження типових форм первинних облiкових документiв з облiку сировини та матерiалiв: Наказ Міністерства статистики України вiд 21.06.1996 р. № 193. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0193202-96?lang=uk#Text (дата звер¬нення: 31.01.2021).

Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку»: Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.1995 р. № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/z0168-95?lang=uk#Text (дата звернення: 31.01.2021).

Про електроннi документи та електронний документообiг: Закон України вiд 22.05.2003 р. № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/851-15?lang=uk#Text (дата звернення: 31.01.2021).

Методичні рекомендації про застосування регiстрiв бухгалтерського облiку»: Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.12.2000 р. № 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00/stru (дата звернення: 31.01.2021).

Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань: Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text (дата звернення: 31.01.2021).

Положення (стандарт) бухгалтерського облiку № 19 «Об’єднання пiдприємств»: Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.07.1999 р. № 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0499-99#Text (дата звернення: 03.11.2020).

Подмешальська Ю.В., Зайберт Є.К. Облiк виробничих запасiв. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економiка». № 3. 2018.

Чижевська Л.В. Розрахункові операції на підприємствах електронної комерції: обліковий аспект. Наукові записки Наці¬онального університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог. 2017. № 7 (35). С. 120–124.

Biryuk O.H. (2008) Formuvannia oblikovoi polityky shchodo vyrobnychykh zapasiv [The formation of accounting policy for inventory]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnyts’koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, no. 2, pp. 25–29. (in Ukrainian)

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zobovyazan i hospodarskykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy [Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.11.1999 r., № 291]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557–11 (accessed 20 november 2020). (in Ukrainian)

Lovinska L.H. (2012) Derzhavne rehuliuvannia bukhhalterskoho obliku v Ukraini: meta i sfera vplyvu. [State regulation of accounting in Ukraine: purpose and sphere of influence]. Finansy Ukrainy, no. 4, рр. 56–66. (in Ukrainian)

Myronova Y.Y., Kalinichenko N.O., Kryvohuz A.O. (2016) Oblik zapasiv zhidno z natsionalnymy ta mizhnarodnymy standartamy bukhhalterskoho obliku [Inventory accounting in accordance with national and international accounting standards]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, Seriya «Ekonomichni nauky». Vypusk 21. Chastyna 1. рр. 174–177. (in Ukrainian)

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 2 «Zapasy»: Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-02_ukr_2018-1.pdf. (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku zapasiv [Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 10.01.2007 r. № 2]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07?lang=uk#Text (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini [Zakon Ukrainy № 996-XIV vid 16.07.1999 r.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku № 9 «Zapasy» [Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 20.10.1999 r. № 246]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia typovykh form pervynnykh oblikovykh dokumentiv z obliku syrovyny ta materialiv [Nakaz Ministerstva statystyky Ukrainy vid 21.06.1996 r. № 193]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0193202-96?lang=uk#Text (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Polozhennia pro dokumentalne zabezpechennia zapysiv u bukhhalterskomu obliku» [Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 24.05.1995 r. № 88]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/z0168-95?lang=uk#Text (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih [Zakon Ukrainy vid 22 travnia 2003 roku № 851-IV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/851-15?lang=uk#Text (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Metodychni rekomendatsii pro zastosuvannia rehistriv bukhhalterskoho obliku» [Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.12.2000 r. № 356]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00/stru (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Polozhennia pro inventaryzatsiiu aktyviv ta zoboviazan [Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 02.09.2014 r. № 879]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku № 19 «Obiednannia pidpryiemstv» [Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.07.1999 r. № 163]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0499-99#Text/ (accessed 31 January 2021). (in Ukrainian)

Podmeshalska Y.V., Zaibert Y.K. (2018) Oblik vyrobnychykh zapasiv [Accounting for inventories]. Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika», no. 3. (in Ukrainian)

Chyzhevska L.V. (2017) Rozrakhunkovi operatsii na pidpryiemstvakh elektronnoi komertsii: oblikovyi aspekt [Settlement operations at the enterprise of e-commerce: accounting aspect]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika»: naukovyi zhurnal, no. 7 (35). pp. 120–124. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 501
Завантажень PDF: 303
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Бабенко, Л. В., Васильєва, В. Г., & Коновалова, О. В. (2021). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ. Економічний простір, (166), 90-96. https://doi.org/10.32782/2224-6282/166-16
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають