УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮДОХОДІВ І ВИДАТКІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

  • В. Г. Васильєва Університет митної справи та фінансів
  • О. С. Таргонська Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: доходи, витрати, бюджетна установа, кошторис, фінансування

Анотація

У статті розглянуто формування теоретичних основ, обґрунтування методичних положень з організації обліку та контролю доходів і видатків у бюджетних установах. Дослідження теоретичних питань організації обліку та контролю доходів і видатків дозволяє нам встановити, що вони є необхідними для виконання основних завдань, поставлених перед нею. Для реалізації поставленої мети в роботі вирішено такі завдання: обґрунтовано теоретичні основи організації обліку, контроль доходів і видатків у бюджетних установах, розкрита сутність кошторису бюджетної установи; обґрунтовані напрями проведення перевірки формування і виконання кошторису бюджетної установи; уточнено поняття контролю формування і виконання кошторису бюджетної установи; розкрито порядок ведення обліку доходів і видатків та їх контролю, надано організаційно- економічну характеристику установи, оцінено стан проведення контролю доходів і видатків в бюджетних установах та розроблено шляхи удосконалення обліку і контролю доходів і видатків установи. На підставі проведеного дослідження організації обліку та контролю доходів і видатків були запропоновані конкретні шляхи удосконалення. Для покращення організації обліку та контролю є доцільним структурувати наказ про облікову політику. В ньому необхідно виділити основні розділи: загальні положення, організаційно-правова форма установи, фінансування, галузева належність установи, види діяльності установи (основні та додаткові) відповідно до статуту, облік різних ділянок. Економічна класифікація видатків демобілізує використання коштів за їхніми предметними ознаками - заробітна плата, нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг, усі види господарської діяльності, виплати населенню та інші категорії і надає можливість виділити захищенні статті видатків бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх розпорядників та одержувачів коштів. Такий розподіл дав можливість виділити захищені статті бюджету і забезпечити єдиний підхід до планування і обліку видатків бюджетними установами. Також, у статті розроблено головні принципи бюджетного фінансування, виділено три основних етапи оцінки системи внутрішнього контролю.

Посилання

Атамаc П. Й. Облік у бюджетних установах / П. Й. Атамас. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 288 с.

Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: навч. посіб. / П. Й. Атамас. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 284с.

Байбекова О. О. Кошторисам доходів і видатків - повсякденну увагу / О. О. Байбекова // Фінансовий контроль. - 2008. - №1. - С. 58-63.

Бюджетний кодекс України: кодекс від 08.07.2010 №2456-VI / 2017 [Eлектронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. - Назва з екрану.

Гаєвська Н. І. МСА 400: Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики / Н. І. Гаєвська, О. В. Селезньов. - К.: Аудиторська палата України, 2006. - 1146 с.

Гуцайлюк Л. Облік фінансування бюджетних установ / Л. Гуцайлюк // Галицький економічний вісник. - 2010. - №3(28). - С.191-196.

Дорошенко О. О. Оцінка системи внутрішнього контролю бюджетної установи [Електронний ресурс] // Національна бібліотека імені Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntu_e/2009_16_1/stat_16_1/31. pdf. - Назва з екрану.

Дубова Я. Фахівці Держфінінспекції України відповідають на запитання / Я. Дубова // Фінансовий контроль. - 2015. - №8(103). - С. 10-12.

Дугієнко Н. О. Основні причини виникнення проблеми формування облікової політики бюджетних установ та методика її розв’язання / Н. О. Дугієнко, А. В. Спахі // Інноваційна економіка. - 2010. - №1. - С. 93-97.

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 16.10. 2012 р.

Мельник Т. Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: навч. посіб. / Т. Г. Мельник . - К.: Кондор, 2009. - 411 с.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ [Eлектронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України 28.02.2002 р. № 228 / 2017. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-2002-%EF. - Назва з екрану.

Романів Є. М. Перспективи подальшого удосконалення державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс] // Національна бібліотека імені Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vldfa/2009_16/RomanivJeLubenkoA.pdf. - Назва з екрану.

Ткачук Н. М. Фінансування бюджетних установ: теоретична сутність, форми і методи / Н. М. Ткачук, В. О. Кравчук // Наука й економіка. - 2010. - №2(18). - С. 99-105.

Усач Б. Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б. Ф. Усач. – К. : Знання, 2007 – 263 с.

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Васильєва, В. Г., & Таргонська, О. С. (2018). УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮДОХОДІВ І ВИДАТКІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ. Економічний простір, (138), 164-182. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/329
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають