ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

  • В. Г. Васильєва Університет митної справи та фінансів
  • О. В. Коновалова Університет митної справи та фінансів
  • К. В. Січева Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: фермерське господарство, доходи, витрати, проста форма, спрощена форма, програмне забезпечення, міжнародні стандарти, бухгалтерський облік

Анотація

В умовах розвитку ринкових відносин, функціонування нових форм організаційно-правових формувань в аграрному секторі економіки, зокрема, фермерських господарств, головним завданням бухгалтерського обліку і контролю, їх основним завданням є забезпечення користувачів достовірною та своєчасною інформацією. Зміна виробничих відносин в усіх сферах господарювання, складних соціально-економічних проблем, вимагає чіткої реалізації облікової політики. Ведення бухгалтерського обліку на фермерських господарствах передбачає: з’ясування самим господарством наслідків своєї госпрозрахункової діяльності, обґрунтування розрахунку сум податку, уявлення про розміщення грошових коштів, визначення майнового стану господарства, здійснення самоконтролю та прогнозування. Перехід до ринкової економіки вимагає від фермерів значно збільшити обсяг інформації, що характеризує їх господарську діяльність. Зі сторони зовнішніх суб’єктів також виникає відповідний інтерес до результатів діяльності фермерських господарств. Збільшується також обсяг інформації щодо попиту на продукцію, що виробляється, можливості її збуту при визначених умовах і вимогах, матеріально- технічному забезпеченні виробництва даної продукції, про основне виробництво та його інноваційну привабливість. Особливості діяльності фермерських господарств потребують розроблення для них спеціалізованих бухгалтерських програм, з якими можна працювати в діалоговому режимі та які легко адаптуються до змін законодавства.Проаналізовано нормативну базу України, яка регламентує вибір форми бухгалтерського обліку у фермерських господарствах. Доведено, що на вибір форми обліку впливає значна кількість різних зовнішніх та внутрішніх факторів, насамперед юридична форма господарювання та обрана система оподаткування. Впливають на вибір форм бухгалтерського обліку також зміст форм фінансової, податкової та статистичної звітності. Зрештою вибір форми після аналізу потреб в отриманні інформації для управління та складання зовнішньої звітності залежить від керівника фермерського господарства. У даній статті розглянуто визначення доходів та витрат, програмне забезпечення та введення обліку за спрощеною та простою формами за нормативними документами та за висловленням різних авторів.

Посилання

Про фермерське господарство: Закон України No 973 – IV від 19.06.2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15

Податковий кодекс України No 2755 – VI від 20.10.2019 року . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Дохід: Положення (стандарту) бухгалтерського обліку No 15 від 09.08.2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99

Витрати: Положення (стандарту) бухгалтерського обліку No 16 від 09.08.2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Дохід: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку No 18 від 01.01.2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025

Кучеркова С. О. Облік фінансових результатів у фермерських господарствах. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра економ. наук : 2005. С. 5

Костецький Я. І. Облік та аналіз діяльності фермерських господарств. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра економ. наук : Тернопіль. 2006. С. 6-8.

Коваль А. В., Козак В. Ю. Особливості у обліку фермерських господарствах. Збірник наукових праць Вінницький національний аграрний університет. Серія: Економічні науки. Випуск 4. 2012. С. 104-105.

Нестерук О. А. Розвиток бухгалтерського обліку у фермерських господарствах. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра економ. наук : 2009. С. 239.

Організація та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах: Методичні рекомендації No 189 від 02.07.2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0189555-01

Спрощена фінансова звітність: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку No 25 від 23.07.2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00

Біологічні активи: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку No 30 від 05.01.2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України No 996– ХІУ від 16.07.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Скрипник С. В. Удосконалення методичного забезпечення облікового процесу фермерських господарств. Вісник соціально-економічних досліджень. Випуск 2. 2014. С. 266-267.

Тлучкевич Н., Балюк Н. Особливості обліку фермерських господарств. Міжнародна науково-практична конференція. 2016. С. 140-141.

Нікітіна Г. Ю. Особливості обліку у фермерських господарствах. Управління розвитком. Випуск 2. 2014. С. 69-71.

Корнюшин В. И. Бухгалтерські інформаційні системи – М. 2010. С. 112.

Ватуля І. Д. Організація обліку у фермерських господарствах : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2009. С. 312.

Pro fermers'ke gospodarstvo: Zakon Ukraїni № 973 – IV vіd 19.06.2003 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15

Podatkovij kodeks Ukraїni № 2755 – VI vіd 20.10.2019 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Dohіd: Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo oblіku № 15 vіd 09.08.2013 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99

Vitrati: Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo oblіku № 16 vіd 09.08.2013 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Dohіd: Mіzhnarodnij standart buhgalters'kogo oblіku № 18 vіd 01.01.2012 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025

Kucherkova, S. O. (2015). Oblіk fіnansovih rezul'tatіv u fermers'kih gospodarstvah [Accounting for financial results in farm]. Kyiv: NNC IAE [in Ukrainian].

Kostec'kij, Ja. І. (2006). Oblіk ta analіz dіjal'nostі fermers'kih gospodarstv [Accounting and analysis of farm activities]. Ternopіl': Znannia [in Ukrainian].

Koval', A. V., Kozak, V. Ju. (2012). Osoblivostі u oblіku fermers'kih gospodarstvah [Features in accounting farms]. Vinnytsia: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

Nesteruk, O. A. (2009). Rozvitok buhgalters'kogo oblіku u fermers'kih gospodarstvah [Development of accounting in farms]. Kyiv: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

Organіzacіja ta vedennja buhgalters'kogo oblіku v seljans'kih (fermers'kih) gospodarstvah: Metodichnі rekomendacії № 189 vіd 02.07.2001 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/shoshh/v0189555-01

Sproshhena fіnansova zvіtnіst': Polozhennja (standart) buhgalters'kogo oblіku № 25 vіd 23.07.2019 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00

Bіologіchnі aktivi: Polozhennja (standart) buhgalters'kogo oblіku № 30 vіd 05.01.2018 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05

Pro buhgalters'kij oblіk ta fіnansovu zvіtnіst' v Ukraїnі: Zakon Ukraїni № 996–HІU vіd 16.07.1999 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Skripnik, S. V. (2014). Udoskonalennja metodichnogo zabezpechennja oblіkovogo procesu fermers'kih gospodarstv [Improvement of methodological support of the accounting process of farms]. Odessa: Odessa NUE [in Ukrainian].

Tluchkevich, N., Baljuk, N. (2016). Osoblivostі oblіku fermers'kih gospodarstv [Features of accounting farms]. Kyiv: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

Nіkіtіna, G. Ju. (2014). Osoblivostі oblіku u fermers'kih gospodarstvah [Features of accounting farms]. Kharkiv: Khar NEU [in Ukrainian].

Kornjushin, V. I. (2010). Buhgalters'kі іnformacіjnі sistemi [Accounting information system]. Kyiv: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

Vatulja, І. D. (2009) Organіzacіja oblіku u fermers'kih gospodarstvah [Organization of accounting farms]. Kyiv: Ekonomіchnі nauki [in Ukrainian].

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Васильєва, В. Г., Коновалова, О. В., & Січева, К. В. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ. Економічний простір, (148), 116-128. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/156
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають