АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙ ТА ВІДМІННОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

  • В. Г. Васильєва Університет митної справи та фінансів
  • Д. С. Афанасьєва Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: фінансова звітність, державний сектор, електронна звітність, стандарти обліку

Анотація

У статті наведено результати дослідження змін у законодавстві щодо складання звітності бюджетними установами відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Проаналізовано відповідність звітності бюджетних установ вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності. Висвітлено основні проблеми, що пов’язані із формами звітності. Мета роботи: дослідити звітність бюджетних установ з точки зору міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Завдання: розглянути зміни у звітності за НП(С)БО в державному секторі 101«Подання фінансової звітності»; проаналізувати склад та порядок складання звітності бюджетних установ; їх відповідність вимогам міжнародних стандартів. Із сукупності загальнонаукових методів використано методи дедукції (для вивчення елементів фінансових звітів) та індукції (для формування висновків щодо належності сукупності об’єктів обліку до певного елементу фінансового звіту), метод порівняння використано для виявлення відповідності фінансової звітності бюджетних установ вимогам МСБОДС, теоретичний метод. Визначено, що державний сектор має складати нові форми звітності, що значно відрізняються від попередніх, також визначено причини реформування бухгалтерського обліку. Оглянуті проблеми системи АС «Є- Звітність», що має на меті спрощення обліку. Визначено, що поняття «фінансової звітності» акцентовано на підприємствах.

Посилання

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, № 996-XIV [Електронний ресурс] / Веб-портал Законодавство України, Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99614/ed20180701.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору 1 – Подання фінансових звітів [Електронний ресурс] / Веб-портал Міністерство фінансів України – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=80967&cat_id=80024.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору 2 – Звіт про рух грошових коштів [Електронний ресурс] / Веб-портал Міністерство фінансів України – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=80967&cat_id=80024.

Наказ МФУ « Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» від 24.12.2010, № 1541 [Електронний ресурс] / Веб-портал Законодавство України, Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z010310#n16.

Наказ МФУ «Про затвердження типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», від 29.11.2017 № 977 [Електронний ресурс] / Веб-портал Законодавство України, Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1539-17.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» N 95/18833 [Електронний ресурс] / Веб-портал Законодавство України, Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16.01.2007, №34 [Електронний ресурс] / Веб-портал Законодавство України, Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/34-2007-%D0%BF.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року» від 20.06.2018, № 437-р [Електронний ресурс] / Веб-портал Законодавство України, Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80.

Титикало В. С. Трансформація фінансової звітності бюджетних установ відповідно до МСБОДС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.09 "бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Титикало Володимир Сергійович – Житомирський державний технологічний університет М, 2017. – 21 с.

IPSASB -- International Public Sector Accounting Standards Board [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ipsasb.org/

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Васильєва, В. Г., & Афанасьєва, Д. С. (2018). АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙ ТА ВІДМІННОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ. Економічний простір, (138), 108-117. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/324
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають