ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ: НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

  • В. Г. Васильєва Університет митної справи та фінансів
  • Д. Ю. Семенюк Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: дохід, витрати, фінансові результати, фінансова звітність, звіт про фінансові результати, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (НП(С)БО)

Анотація

Виконано порівняльний аналіз практики обліку, оцінки, визначення та класифікації доходів та витрат за міжнародними стандартами та національними стандартами бухгалтерського обліку та окреслено проблемні питання щодо удосконалення обліку доходів та витрат за національними стандартами та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. На основі порівняння національних стандартів та міжнародних стандартів, розглянуто основні характеристики та особливості класифікації доходів та витрат. Обґрунтовано доцільність користування Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку в Україні. Викладено об’єктивну необхідність застосування практики ведення бухгалтерського обліку за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та окреслення переваг використання такої практики, встановлено відповідності Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Положень(Стандартів) бухгалтерського обліку, щодо обліку доходів та витрат з урахуваннями вітчизняної та міжнародної практик, досліджені показники групування доходів за видами діяльності з досвіду Положення (Стандарту) бухгалтерському обліку та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку. Проведено порівняльний аналіз розкриття інформації про фінансові результати за міжнародними стандартами та національними стандартами. Розглянуто сучасну практику складання та подання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) відповідно до міжнародних стандартів та національних стандартів. Обґрунтовано необхідність для підприємств України застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Проведено порівняльний аналіз розкриття інформації про фінансові результати за міжнародними стандартами та національними стандартами. Розглянуто економічну сутність та особливості звіту про фінансові результати в процесі адаптації фінансової звітності до міжнародних стандартів. Досліджено регулятивні аспекти звіту про фінансові результати, що є актуальним питанням, внаслідок приведення національної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Посилання

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспектив розвитку: монографія : Центр учбової літератури, 2007. 522 с.

Доходи та витрати: облік за міжнародними та національними стандартами / Т.Г. Рзаєва та ін. Вісник ЖНУ. 2010. No5, т.3. С. 246 – 251.

Карпець К.В. Трансформація фінансової звітності відповідно до МСФЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон-их наук : 09.00.2013. Харків, 2016. 40 с.

Концептуальна основа фінансової звітності РМСБО від 01.09.2010 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_009.

Ловінська Л. Г. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета і сфера впливу . Фінанси України, 2012. No 4. С. 56-66.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» від 01.01. 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід» від 02.12.2010 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-025.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» No 627 від 27.06.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» No 627 від 27.06.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України No 996–ХІУ від 16.07.1999 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності» No 226 від 31.05.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Харламова О.В. МСФЗ-звітність: новації в розкритті інформації – Все про бухгалтерський облік, 2013. No 33. С. 42–47.

Gholov S.F. (2007). Bukhghaltersjkyj oblik v Ukrajini: analiz stanu ta perspektyv rozvytku [Accounting in Ukraine: an analysis of the state and prospects of development]. monoghrafija : Centr uchbovoji literatury – monograph: Center for Educational Literature, 522 s. [in Ukrainian].

Rzajeva T.G. (2010). Dokhody ta vytraty: oblik za mizhnarodnymy ta nacionaljnymy standartamy [Revenues and expenses: accounting by international and national standards].Visnyk ZhNU – ZhNU Bulletin, 3, 246 – 251 [in Ukrainian].

Karpecj K.V. (2016). Transformacija finansovoji zvitnosti vidpovidno do MSFZ [Transformation of IFRS financial statements]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Konceptualjna osnova finansovoji zvitnosti RMSBO [The conceptual basis for the financial statements of the IASB]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_009 [in Ukrainian].

Lovinsjka L. Gh. Derzhavne reghuljuvannja bukhghaltersjkogho obliku v Ukrajini: meta i sfera vplyvu [State regulation of accounting in Ukraine: the purpose and scope of influence]. Finansy Ukrajiny – Finance of Ukraine, 4, 56-66 [in Ukrainian].

Mizhnarodnyj standart bukhghaltersjkogho obliku 1 «Podannja finansovoji zvitnosti» [International Accounting Standard 1 “Presentation of Financial Statements”]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013 [in Ukrainian].

Mizhnarodnyj standart bukhghaltersjkogho obliku 18 «Dokhid» [International Accounting Standard 18 "Revenue"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929-025 [in Ukrainian].

Mizhnarodni standarty finansovoji zvitnosti (IFRS) [International Financial Reporting Standards (IFRS)]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010 [in Ukrainian].

Polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku 15 «Dokhid» [Regulation (Standard) of Accounting 15 "Revenue"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 [in Ukrainian].

Polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku 16 «Vytraty» [Accounting Standard (Standard) 16 "Expenses"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 [in Ukrainian].

Zakon Ukrajiny «Pro bukhghaltersjkyj oblik ta finansovu zvitnistj v Ukrajini» [Law of Ukraine ‘On accounting and financial reporting in Ukraine’]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja Nacionaljnogho polozhennja (standartu) bukhghaltersjkogho obliku «Zaghaljni vymoghy do finansovoji zvitnosti» [On approval of the National Regulation (Standard) of Accounting "General Requirements for Financial Reporting"]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 [in Ukrainian].

Kharlamova O.V. (2013). FZ-zvitnistj: novaciji v rozkrytti informaciji [IFRS Reporting: New Disclosures]. Vse pro bukhghaltersjkyj oblik – All about accounting, 33. 42–47 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 649
Завантажень PDF: 295
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Васильєва, В. Г., & Семенюк, Д. Ю. (2019). ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ: НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Економічний простір, (147), 128-139. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/141
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають