ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Л. В. Бабенко Університет митної справи та фінансів
  • В. Г. Васильєва Університет митної справи та фінансів
  • Ю. О. Романченко Полтавська державна аграрна академія
  • О. В. Коновалова Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: загальновиробничі витрати, база розподілу, собівартість, змінні витрати, постійні витрати, фінансовий результат

Анотація

Важливим чинником у процесі визначення собівартості продукції є не лише врахування усіх прямих витрат виробництва, а й вибір методу розподілу загальновиробничих витрат залежно від характеру діяльності підприємства, який гарантував би справедливий розподіл відносно найбільшої частки прямих витрат у загальній структурі виробничих витрат. Разом із тим для встановлення достовірної оцінки собівартості товарів (робіт, послуг) необхідно не лише визначати величину загальновиробничих витрат, а й правильно визначити базу їх розподілу. Загальновиробничі витрати безпосередньо належать до витрат звітного періоду, в якому фактично понесені, отже, вони впливають на фінансовий результат поточного періоду, а не періоду, коли була реалізована готова продукція. Тому для прийняття ефективних управлінських рішень необхідне володіння інформацією щодо витрат виробничого процесу в усіх його аспектах: за їх структурою, видами, обліковою політикою щодо відображення витрат.

Посилання

Бундур Т.О. Загальновиробничі витрати як елемент виробничої собівартості в рослинництві. Економіка АПК. 2008. № 10. С. 81–90.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця ; 5-е вид., доп. Житомир : Рута, 2004. 640 с.

Волощук Р.В. Проблеми обліку та розподілу загальновиробничих витрат. URL:http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Economics/7_88329.doc.htm (дата звернення: 20.11.2020).

Вороная Н. Облік загальновиробничих витрат. Податки та бухгалтерський облік. 2016. № 32. С. 32–36.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 (дата звернення: 12.11.2020).

Кодимська Т.Ю. Шляхи покращення обліку та розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах. Економіка: реалії часу. 2013. № 1(6). С. 196–200.

Котляров Є. Загальновиробничі витрати і їх розподіл. Бухгалтерія. 2008. № 16. С. 62–67.

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (дата звернення: 20.11.2020).

Сльозко Т.М. До питання розподілу непрямих витрат. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2007. № 1. С. 144–146.

Чупріна Л.В., Шаповал Я.О. Проблеми розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах Україні. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/87.pdf (дата звернення: 20.11.2020).

Bundur T. O. (2008). Zahalnovyrobnychi vytraty yak element vyrobnychoyi sobivartosti v roslynnytstvi. [Overhead costs as an element of production costs in crop production]. Ekonomika APK. vol. 10. рр. 81-90. (in Ukrainian).

Butynets F.F. (2004). Teoriya bukhhalterskoho obliku: navchalnyy posibnyk / za red. prof. F. F. Butyntsya. 5-te vyd., dop. [Accounting theory: a textbook]. Zhytomyr: PP. «Ruta». (in Ukrainian).

Voloshchuk R.V. Problemy obliku ta rozpodilu zahalnovyrobnychykh vytrat. [Problems of accounting and distribution of overhead costs]. Available at: http://www.rusnauka.tsom/15_APSN_2011/Etsonomitss/7_88329.dots.htm. (accessed 20 November 2020).

Voronaya N. (2016). Oblik zahalnovyrobnychykh vytrat. [Accounting for overhead costs]. Podatky ta bukhhalters'kyy oblik. vol. 32. pp. 32-36. (in Ukrainian).

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zobovyazan i hospodarskykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy. [Chart of accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11. (accessed 20 November 2020).

Kodymska T.Y. (2013). Shlyakhy pokrashchennya obliku ta rozpodilu zahal'novyrobnychykh vytrat na pidpryyemstvakh. [Ways to improve the accounting and distribution of overhead costs in enterprises]. Ekonomika: realiyi chasu. vol. 1(6). pp. 196–200. (in Ukrainian).

Kotlyarov Y. (2008). Zahal'novyrobnychi vytraty i yikh rozpodil. [Overhead costs and their distribution]. Bukhhalteriya. vol. 16. pp. 62-67. (in Ukrainian).

Polozhennya (Standart) bukhhalterskoho obliku № 16 «Vytraty». [Regulation (Standard) of accounting № 16 "Costs"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text. (accessed 20 november 2020). (in Ukrainian).

Slozko T.M. (2007). Do pytannya rozpodilu nepryamykh vytrat [On the issue of distribution of indirect costs]. Visnyk SumDU. Seriya Ekonomika. vol. 1. pp.144-146. (in Ukrainian).

Chuprina L.V., Shapoval Ya.O. Problemy rozpodilu zahalnovyrobnychykh vytrat na pidpryyemstvakh Ukrayini. [Problems of distribution of general production costs at the enterprises of Ukraine]. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/87.pdf. (accessed 20 November 2020) (in Ukrainian).

Переглядів статті: 245
Завантажень PDF: 188
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Бабенко, Л. В., Васильєва, В. Г., Романченко, Ю. О., & Коновалова, О. В. (2020). ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (162), 119-126. https://doi.org/10.32782/2224-6282/162-21
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають