МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ЦИФРОВИХ ГРОШЕЙ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

Ключові слова: грошова система, центральний банк, комерційний банк, криптовалюта, цифрові гроші центрального банку, регулювання

Анотація

У статті на основі вивчення підходів і рекомендацій міжнародних фінансових організацій та центральних банків окремих країн світу проведено ґрунтовний аналіз методологічних, методичних і практичних аспектів регулювання процесів проєктування, запровадження, використання та обігу цифрових грошей центральних банків. Визначено головні принципи організації регулювання випуску, використання та обігу цифрових грошей, охарактеризовано недоліки та переваги існуючих підходів, обґрунтовано головні напрями вдосконалення організації міждержавного та національного регулювання випуску та обігу цифрових грошей центральних банків з метою підтримки стабільності національної грошової одиниці, підвищення ефективності здійснення розрахунків у національній економіці та транскордонних платежів, а також забезпечення високого рівня монетарного суверенітету країни.

Посилання

Корнівська В. О. Наднаціональне регулювання фінансового ринку: суперечності інституціоналізації. Економічна теорія. 2022. № 1. С. 71–98.

Mishchenko V., Naumenkova S. The Impact of Digital Currency on the Transformation of Monetary Policy. Three Seas Economic Journal. 2021. Vol. 2. Is. 4. Р. 43–48. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-4-8

Central banks and the BIS explore what a retail CBDC might look like. BIS. 30 September, 2021. URL: https://www.bis.org/press/p210930.htm

G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. First consolidated progress report. FSB. October, 2021. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131021-1.pdf

Central Bank Digital Currency: opportunities, challenges and design. Bank of England. 2020. Discussion Paper. URL: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design.pdf

Armelius H., Claussen С.А., Hendry S. Is central bank currency fundamental to the monetary system? № 2020-2. Bank of Canada. Discussion Paper. URL: https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/sdp2020-2.pdf

Науменкова С. В., Міщенко В. І., Міщенко С. В. Цифрові валюти у контексті суспільної довіри до грошей. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. T. 25. № 2. С. 305–316.

Приходько Б. В., Соркин И. В. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период. Экономика и банки. 2014. № 1. С. 7–15.

Bode I., Higginson M., Niederkorn M. CBDC and stablecoins: Early coexistence on an uncertain road. McKinsey & Company. October 11. 2021. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cbdc-and-stablecoins-early-coexistence-on-an-uncertain-road

Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements. ECB. 2021. URL: https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/ecb.PISApublicconsultation202111_1.en.pdf

Regulatory and Policy Gaps and Inconsistencies of Digital Currencies. White Paper. World Economic Forum. 2021. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Regulatory_and_Policy_Gaps_2021.pdf

Міщенко С. В. Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку. Фінанси України. 2009. № 9. С. 43–52.

Гриценко А. А., Липов В. В. Информационные платформы как сетевая трансформация. Journal of Institutional Studies. 2020. Т. 12. № 2. С. 132–148.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Вдосконалення механізмів управління операційними ризиками банку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2022. № 25 (53). С. 102–109.

Дзюблюк О. Сутнісні аспекти електронних грошей в умовах цифровізації банківського бізнесу. Вісник Тернопільського національного університету. 2020. № 2. С. 76–92.

Науменкова С., Міщенко С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. Вісник НБУ. 2012. № 5. С. 13–21.

Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation. FRS. 2022. URL: https://www.federalreserve.gov/publications/files/money-and-payments-20220120.pdf

Panetta F. The digital euro and the evolution of the financial system. Introductory statement at the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament. Brussels, 15 June 2022. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220615~0b859eb8bc.en.html

Prasad E. S. The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance. Harvard University Press, 2021. 496 р.

Науменкова С. В., Міщенко В. І. Макропруденційні інструменти в забезпечення фінансової стабільності. Фінанси України. 2015. № 10. С. 53–76.

Sunak R., Bailey A. Public Policy Principles for Retail Central Bank Digital Currencies (CBDCs). G7 UK. 2021. URL: https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/convention/g7/g7_20211013_2.pdf

Міщенко В. І., Науменкова С. В., Міщенко С. В. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі. Фінанси України. 2021. № 2. С. 26–48.

Буковинський С. А. та ін. Банківська система України на шляху євроінтеграції / за ред. С. А. Буковинського. Київ : ЦНД НБУ, 2015. 496 с.

Науменкова С. В., Мищенко С. В. Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Т. 147. № 6. С. 66–72.

Сомик А. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Вісник НБУ. 2007. № 6. С. 24–27.

Ivanov V. V., Lvova N. A., Pokrovskaia N. V., Naumenkova S. V. Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform. 2018. Vol. 4. Is. 2. P. 125–141.

Mishchenko V. I., Mishchenko S. V. Enhancing the Effect of Transmission Channels in Monetary Policy of Ukraine under the Transition to Inflation Targeting. Actual Problems of Economics. 2016. Vol. 1. Is. 163. P. 421–428.

Шульга С. Інституційні засади державної підтримки банківського сектору в період кризи. Вісник НБУ. 2009. № 8. С. 12–21.

Міщенко С. В. Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання рефінансування. Фінанси України. 2009. № 7. С. 75–88.

Fuje H., Quayyum S., Ouattara F. More African Central Banks Are Exploring Digital Currencies. IMFBLOG. June 23, 2022. URL: https://blogs.imf.org/2022/06/23/more-african-central-banks-are-exploring-digital-currencies/

Хуторна М. Е., Запорожець С. В., Ткаченко Ю. П. Цифрові валюти центральних банків. Соціальна економіка. 2021. № 61. С. 123–134.

Міщенко С. В., Міщенко В. І., Науменкова С. В. Вплив валютного каналу трансмісійного механізму та валютної політики на економічний розвиток. Вісник Одеського національного університету. 2021. Т. 26. № 3(88). С. 71–84.

Лисенко Р. С. Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи. Фінанси України. 2009. № 1. С. 50–57.

Петріна А. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі держави. Вісник НБУ. 2011. № 4. С. 12–17.

Міщенко В. І., Льон І. М. Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку. Фінанси України. 2017. № 4. С. 75–93.

Стельмах В. С. та ін. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін. Київ : ЦНД НБУ, 2009. 404 с.

Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / О. В. Дзюблюк та ін.; за ред. О. В. Дзюблюка. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. 298 с.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку. Фінанси України. 2016. № 5. С. 7–33.

Іванов В. Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 12(153). С. 35–41.

Науменкова С. В., Міщенко В. І. Валюта і валютна політика. Київ : Знання, 2010. 84 с.

Сомик А., Шумило І. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні. Вісник НБУ. 2010. № 2. С. 3–9.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Організація ф’ючерсного валютного ринку. Фінанси України. 1998. № 10. С. 60–69.

Central Bank Digital Currency May Replace Cash, Not Banks. S&P Global Rating. 2020. URL: https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/201202-the-future-of-banking-central-bank-digital-currency-may-replace-cash-not-banks-11760858

Report on a digital euro. ECB. 2020. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

Agur I., Lavayssière X., Bauer G.V. How Crypto and CBDCs Can Use Less Energy Than Existing Payment Systems. IMFBlog. June 16, 2022. URL: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=mm#inbox/FMfcgzGpGTKcjdCXNpjLtrXKvsQGVRXw

Bellini F., Vassalli F. On the state-of-the-art of FinTech world and the initial approach of central banks. Journal of Financial. 2022. Vol. 3. Is. 2. P. 113–132.

Kornivska V. O. (2022) Natsionalne rehulyuvannja finansovoho rynku: superechnosti instytutsializatsii [Supranational regulation of the financial market: contradictions of institutionalization]. Ekonomichna teorija, no. 1, pp. 71–98.

Mishchenko V., Naumenkova S. (2021) The Impact of Digital Currency on the Transformation of Monetary Policy. Three Seas Economic Journal, vol. 2, no. 4, pp. 43–48. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-4-8

BIS (2021) Central banks and the BIS explore what a retail CBDC might look like. Available at: https://www.bis.org/press/p210930.htm

FSB (2021) G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. First consolidated progress report. Available at: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131021-1.pdf

Bank of England (2020) Central Bank Digital Currency: opportunities, challenges and design. Discussion Paper. Available at: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design.pdf

Armelius H., Claussen С.А., Hendry S. (2020) Is central bank currency fundamental to the monetary system? № 2. Bank of Canada. Available at: https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2020/05/sdp2020-2.pdf

Naumenkova S. V., Mishchenko V. I., Mishchenko S. V. (2018) Tsyfrovi valyuty u konteksti suspilnoi doviry do hroshey [Digital currencies in the context of public trust in money]. Finansovo-kredytna dijalnist, vol. 25, no. 2, pp. 305–316.

Pryhkodko B. V., Sorkin I. V. (2014) Transformastia roli i funktsiy tsentralnykh bankov v postkrisisnyi period [Transforming the role and functions of central banks in the post-crisis period]. Ekonomika i banki, no. 1, pp. 7–15.

Bode I., Higginson M., Niederkorn M. (2021) CBDC and stablecoins: Early coexistence on an uncertain road. McKinsey & Company. Available at: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cbdc-and-stablecoins-early-coexistence-on-an-uncertain-road

ECB (2021) Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements. Available at: https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/ecb.PISApublicconsultation202111_1.en.pdf

WEF (2021) Regulatory and Policy Gaps and Inconsistencies of Digital Currencies. White Paper. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Regulatory_and_Policy_Gaps_2021.pdf

Mishchenko S. V. (2009) Problemy vdoskonalennja systemy samorehulyuvannja na finansovomu rynku [Problems of improving the system of self-regulation in the financial market]. Finansy Ukrainy, no. 9. pp. 43–52.

Gritsenko A. A., Lipov V. V. (2020) Informatsionnye platformy kak setevaja transformatsija [Information Platforms as Network Transformation]. Journal of Institutional Studies, vol. 12, no. 2, pp. 132–148.

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2022) Vdoskonalennja mekhanizmiv upravlinnja operatsiynym ryzykom banku [Improving the bank's operational risk management mechanisms]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademija”. Ekonomika, vol. 25, no. 53, pp. 102–109.

Dzyublyuk O. (2020) Sutnisni aspekty elektronnykh hroshey [Essential aspects of electronic money]. Visnyk Ternopilskoho universytetu, no. 2, pp. 76–92.

Naumenkova S., Mishchenko S. (2012) Osnovni naprjamy koordynatsii hroshovoi ta byudzhetno-podatkovoi polityky [The main directions of coordination of monetary and budgetary and tax policy]. Visnyk NBU, no. 5, pp. 13–21.

FRS (2022) Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation. Available at: https://www.federalreserve.gov/publications/files/money-and-payments-20220120.pdf

Panetta F. (2022) The digital euro and the evolution of the financial system. Introductory statement at the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament. Brussels, 15 June. Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220615~0b859eb8bc.en.html

Prasad E. S. (2021) The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance. Harvard University Press.

Naumenkova S. V., Mishchenko V. I. (2015) Makroprudentsiyni insrumenty v zabezpechenni finansovoi stabilnosti [Macroprudential instruments to ensure financial stability]. Finansy Ukrainy, no. 10, pp. 53–76.

Sunak R., Bailey A. (2021) Public Policy Principles for Retail Central Bank Digital Currencies (CBDCs). G7 UK. Available at: https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/convention/g7/g7_20211013_2.pdf

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V., Mishchenko S. V. (2021) Tsyfrovi hroshi tsentralnykh bankiv: maybutne zmin [Central bank digital money: the future of institutional change in the banking sector]. Finansy Ukrainy, no. 2, pp. 26–48.

Bukovinsky S. A. (2015) Bankivsʹka systema Ukrayiny na shlyakhu yevrointehratsiyi [Banking system of Ukraine on the path of European integration]. Kyiv: CND NBU. (in Ukrainian)

Naumenkova S. V., Mishchenko S. V. (2013) Regulirovanie denezhnogo obrashcheniya na osnove ispolzovania metodov i instrumentov denezhno-kreditnoy politiki [Regulating monetary circulation based on the use of monetary policy methods and instruments]. Visnyk Kyivskoho nacionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 147, no. 6, pp. 66–72.

Somyk A., Mishchenko V. (2007) Monetarnyi transmisiynyi mechanism v Ukraini [Monetary transmission mechanism Ukraine]. Visnyk NBU, no. 6, pp. 24–27.

Ivanov V. V., Lvova N. A., Pokrovskaia N. V., Naumenkova S. V. (2018) Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform, vol. 4, no. 2, pp. 125–141.

Mishchenko V. I., Mishchenko S. V. (2016) Enhancing the Effect of Transmission Channels in Monetary Policy of Ukraine under the Transition to Inflation Targeting. Actual Problems of Economics, vol. 1, no. 163, рр. 421–428.

Shulha S., Mishchenko V. (2009) Instytutsiyni zasady pidtrymky bankivskoho sektoru v perid kryzy [Institutional principles of state support for the banking sector during the crisis]. Visnyk NBU, no. 8, pp. 12–21.

Mishchenko S. V. (2009) Problemy zabezpechennja likvidnosti bankiv na osnovi vykorystannja refinansuvannja [Problems of ensuring liquidity of banks based on the use of refinancing mechanisms]. Finansy Ukrainy, no. 7, pp. 75–88.

Fuje H. et. al. (2022) More African Central Banks Are Exploring Digital Currencies. IMFBLOG. Available at: https://blogs.imf.org/2022/06/23/more-african-central-banks-are-exploring-digital-currencies/

Khutorna M. E., Zaporozhets S. V., Tkachenko Yu. P. (2021) Tsyfrovi valyuty tsentralnykh bankiv [Central Bank Digital Currencies]. Sotsialna ekonomika, no. 61, pp. 123–134.

Mishchenko S. V., Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2021) Vplyv valyutnoho kanalu transmisiynoho mekhanizmu ta valyutnoi polityky na ekonomichnyi rozvytok [The influence of the currency channel of the transmission mechanism and monetary policy on economic development]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu, vol. 26, no. 3, pp. 71–84.

Lysenko R. S. (2009) Vzaemodija orhaniv derzhavnoho upravlinnja jak factor podolannja finansovoi kryzy [Interaction of public administration bodies as a factor in overcoming the financial crisis]. Finansy Ukrainy, no. 1, pp. 50–57.

Petrina A., Mishchenko V. (2011) Mizhnarodnyi dosvid restrukturyzaci bankivskyh system za uchasti derzhavy [International experience in restructuring the banking system with the participation of the state]. Visnyk NBU, no. 4, pp. 12–17.

Mishchenko V. I., Lon I. M. (2017) Rol monetarnoho rehuliuvannia u stymuliuvanni ekonomichnoho rozvytku [The role of monetary regulation in stimulating economic development]. Finansy Ukrainy, no. 4, pp. 75–93.

Stelmakh V. S. et al. (2009) Monetarna polityka Natsionalnoho banku Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy zmin [Monetary policy of the National Bank of Ukraine: current state and prospects for change]. Kyiv: TsND NBU (in Ukrainian)

Dzyublyuk O. V. et al. (2017) Teoriia i praktyka hroshovoho obihu ta bankivskoi spravy v umovakh globalnoi nestabilnosti [Theory and practice of monetary circulation and banking in the conditions of global financial instability]. Ternopil: Osadtsa Yu.V. (in Ukrainian)

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2016) Bankivska systema Ukrainy: problemy stanovlennja ta rozvytku [Banking system of Ukraine: problems of formation and development]. Finansy Ukrainy, no. 5, pp. 7–33.

Ivanov V., Naumenkova S. (2013) Economico-pravovi kolizii doslidzhennia finansovyhk rynkiv [Economic and legal collisions of financial markets research]. Visnyk Kyivskoho nacionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 153, no. 12, pp. 35–41.

Naumenkova S. V., Mishchenko V. I. (2010) Valyuta i valyutna polityka [Currency and monetary policy]. Kyiv: Znannja. (in Ukrainian)

Somyk A., Shumylo I. (2010) Bazovi transparentni dokumenty hroshov0-kredytnoi polityky: evropeyskyi dosvid s perspektyvy vykorystannja v Ukraini [Basic transparent documents of monetary policy: European experience and prospects for implementation in Ukraine]. Visnyk NBU, no. 2, pp. 3–9.

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (1998) Orhanizatsija fyuchersnoho valyutnoho rynku [Organization of the futures foreign exchange market]. Finansy Ukrainy, no. 10, pp. 60–69.

Standard & Poor’s (2020) Central Bank Digital Currency May Replace Cash, Not Banks. Global Rating. Available at: https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/201202-the-future-of-banking-central-bank-digital-currency-may-replace-cash-not-banks-11760858

ECB. (2020) Report on a digital euro. Available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

Agur I., Lavayssière X., Bauer G.V. (2022) How Crypto and CBDCs Can Use Less Energy Than Existing Payment Systems. IMFBlog. Available at: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=mm#inbox/FMfcgzGpGTKcjdCXNpjLtrXKvsQGVRXw

Bellini F., Vassalli F. (2022) On the state-of-the-art of FinTech world and the initial approach of central banks. Journal of Financial, vol. 3, no. 2, pp. 113–132.

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 176
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Міщенко , С., & Науменкова, С. (2022). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ЦИФРОВИХ ГРОШЕЙ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ. Економічний простір, (180), 174-181. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-29
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ