ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

  • Т. В. Гринько Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-7882-4523
  • Т. З. Гвініашвілі Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-7961-2549
  • А. В. Шинкаренко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: мотивація, механізм мотивації, стимулювання, людські ресурси, персонал, підвищення продуктивності праці, підприємницькі структури

Анотація

У статті обговорюється особливості формування механізму мотивації та стимулювання персоналу підприємницьких структур. Проведено аналіз зарубіжного досвіду формування механізмів мотивації та наведено характеристику основних моделей мотивації працівників іноземних підприємницьких структур. На основі змістовного аналізу категорій матеріальних і нематеріальних заохочень, в статті уточнено визначення поняття «механізм мотивації та стимулювання персоналу» підприємницьких структур. На основі аналізу особливостей застосування методів та інструментів мотивації персоналу доведено, що утримання працівників та підвищення ефективності їх праці, а також сприяння збільшенню участі працівників у процесі праці забезпечується за рахунок поєднання методів прямого та непрямого стимулювання. Крім того, в статті досліджено структуру механізму мотивації та стимулювання персоналу підприємницьких структур та його складові елементи. За результатами аналізу особливостей впровадження механізму мотивації та стимулювання персоналу на вітчизняних підприємствах, в статті удосконалено набір часткових принципів формального та неформального управління персоналом в практиці впровадження мотиваційних механізмів вітчизняних підприємницьких структур. Відповідно до завдань механізму мотивації та стимулювання персоналу підприємницьких структур, в статті визначено основні заходи для роботодавців та менеджерів з метою дотримання кожного окремого принципу мотивації.

Посилання

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом : підруч. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 468 с.

Бондаренко С.С. Внесення змін до мотивації персоналу як головна умова застосування концепції постійного вдосконалення на українських підприємствах. Гуманізація соціального управління : Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 квітня 2008 р. Харків : ФОП Александрова К.М., 2008. С. 18–22.

Гринько Т.В. Проблеми формування та розвитку трудового потенціалу підприємств в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки. 2018. № 35. С. 281–287.

Данилейчук Р.Б. Шляхи вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Економіка». 2014. Вип. 10. С. 247–253.

Корольков В.В., Бабенко Д.О. Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8345 (дата звернення: 02.10.2021). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.69

Нікіфорова Л.О., Білоконь Я.В. Тімбілдинг як основа ефективного розвитку колективу. Економічний простір. 2012. № 2. С. 24–31.

Присвітла О.В. Сутність формування мотиваційного механізму в системі стратегічного управління людськими ресурсами. Економічний простір. 2020. № 164. С. 101–105.

Grynko T., Hviniashvili Т. Innovative strategies of business entities staff management. Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів XXI століття : колективна монографія / за заг. ред. Т.В. Гринько. Дніпро : Біла К.О., 2019. С. 174–203.

Grynko, T., Koshevyi, M., Krups’kyy, O. & Maximchuk, O. (2017) Modern Concepts of Financial and Non-Financial Motivation of Service Industries Staff. Journal of Advanced Research in Law an Economics. ASERS Ltd. Issue 4(26). Vol. 8. pp. 1100–1112.

Hviniashvili T. The role of staff motivation in the conditions of reducing the economic security of business entities. Журнал «Актуальные научные исследования в современном мире», Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вип. 10(54), Ч. 4. С. 157–159.

Balabanova L.V., Sardak O.V. (2011) Upravlinnia personalom [Staff management]: textbook. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 468 p.

Bondarenko S.S. (2008) Vnesennia zmin do motyvatsii personalu yak holovna umova zastosuvannia kontseptsii postiinoho vdoskonalennia na ukrainskykh pidpryiemstvakh. [Making changes to staff motivation as the main condition for applying the concept of continuous improvement in Ukrainian enterprises]. Humanizatsiia sotsialnoho upravlinnia [Humanization of social management]: Abstracts of the All-Ukrainian scientific-practical conference on April 29, 2008. Kharkiv: FOP Alexandrova KM. P. 18–22.

Nikiforova L.O., Bilokon Ya.V (2012) Timbildyng yak osnova efektyvnogo rozvytku kolektyvu [Teambuilding as a basis for effective team development]. Ekonomichnyj prostir [Economic space]. Dnipropetrovsk: PDABA, vol. 2, pp. 24–31.

Danylejchuk R.B. (2014) Shlyaxy vdoskonalennya systemy motyvaciyi personalu pidpryyemstva [Ways to improve the system of motivation of enterprise personnel]. Visnyk Prykarpatskogo universytetu. Seriya: Ekonomika [Bulletin of the Precarpathian University. Series: Economics], vol. 10, pp. 247–253.

Prysvitla О.V. (2020) Sutnist formuvannia motyvatsiinoho mekhanizmu v systemi stratehichnoho upravlinnia liudskymy resursamy [The essence of the formation of the motivational mechanism in the system of strategic human resource management]. Ekonomichnyj prostir [Economic space]. Dnipropetrovsk: PDABA. Vol. 164. pp. 101–105.

Grynko, T., Koshevyi, M., Krups’kyy, O. & Maximchuk, O. (2017) Modern Concepts of Financial and Non-Financial Motivation of Service Industries Staff. Journal of Advanced Research in Law an Economics. ASERS Ltd. Issue 4(26). Vol. 8. pp. 1100–1112.

Grynko T., Hviniashvili Т. (2019) Innovative strategies of business entities staff management. Upravlinnia rozvytkom subiektiv pidpryiemnytstva v umovakh vyklykiv XXI stolittia [Managing the development of business entities in the challenges of the XXI century] a collective monograph / in ed. Т. Grynko. Dnipro: Bilа К.О., 2019. pp. 174–203.

Grynko T. (2018) Problemy formuvannia ta rozvytku trudovoho potentsialu pidpryiemstv v Ukraini [Problems of formation and development of labor potential of enterprises in Ukraine.]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: ekonomichni nauky [Bulletin of the Azov State Technical University. Series: economic sciences]. № 35. pp. 281–287.

Hviniashvili T. The role of staff motivation in the conditions of reducing the economic security of business entities. Zhurnal «Aktualnye nauchnye yssledovanyia v sovremennom myre» [Journal "Current research in the modern world"], Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. vol. 10(54), p. 4. pp. 157–159.

Korolkov V.V., Babenko D.O. (2020) Udoskonalennia motyvatsiinoho mekhanizmu upravlinnia personalom pidpryiemstva [Improving the motivational mechanism of enterprise personnel management]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8345 (assessed: 02.10.2021). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.69

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Гринько, Т. В., Гвініашвілі, Т. З., & Шинкаренко, А. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР. Економічний простір, (174), 63-68. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ