ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

  • Н. О. Євтушенко Державний університет телекомунікацій
Ключові слова: структура, капітал, інтелектуальний капітал, потенціал компанії, система управління, консалтингова компанія

Анотація

В статті проаналізовано різні погляди закордонних та вітчизняних вчених стосовно змісту економічної категорії «інтелектуальний капітал» у межах підприємства. Представлено авторське визначення поняття «інтелектуальний капітал консалтингової компанії» як сукупність знань людського капіталу та власної інтелектуальної інформації консалтингової компанії, що можуть бути конвертовані у вартість за соціально-економічними результатами з метою отримання постійного доходу та створення унікальних конкурентних переваг відповідно до стандарту консалтингового обслуговування. Зазначена змістовна характеристика поняття «інтелектуальний капітал» дозволяє припустити, що у ході виконання функціональних завдань людський капітал консалтингової компанії забезпечує процес формування її потенціалу, який продукується з урахуванням структурних складових інтелектуального капіталу. Розглянута структура інтелектуального капіталу підприємства з різних точок зору закордонних й вітчизняних дослідників. З урахуванням специфіки діяльності консалтингової компанії, запропоновані основні структурні складові інтелектуального капіталу в системі управління її потенціалом: «людський капітал», «структурний капітал», «капітал взаємодії», і наведено їх сутнісні характеристики. Визначено складові основного структурного елементу інтелектуального капіталу консалтингової компанії – «людський капітал», який базується на системі спадкових, фізичних, інтелектуальних знань. Доведена необхідність врахування у складі структури інтелектуального капіталу консалтингової компанії важливого управлінського інструменту – корпоративної культури, яка у системі управління компанією реалізується як організаційна модель корпоративної культури через культуру знань, організаційну культуру та культуру навчання. Сформовано власний погляд на систему управління потенціалом консалтингової компанії у механізмі консалтингової взаємодії з урахуванням побудованої структури інтелектуального капіталу з метою постійного оновлення знань консультантів відповідно до логіко-структурної схеми формування ресурсів консалтингової компанії за стратегіями розвитку.

Посилання

Stewart T.A. The Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations.N.-Y.-L., 1997. – 270 р

Даффи Д. Человеческий капитал / Д. Даффи // — [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.icci.ru/study/13/25men_cap.doc.

Комаров И. Интеллектуальный капитал / И. Комаров // Персонал. – 2000. – No 5. – С. 54-62.

Edvinsson, L. and Malone, M.S. Intellectual Capital: Realizing your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York, 1997. – Р. 18.

Леонтьев Б. Новая экономическая парадигма / Б. Леонтьев // Журн. для акционеров. – 2000. – No 12. – С. 37-43.

Чухно А. А. Інтелектуальний капітал: сутність форми і закономірності розвитку // Економіка України.–2002. – No 11. – С. 48-55. – No 12. – С. 61-67.

Багов В.П. Управление интеллектуальным капиталом : учебн. пособ. / В.П. Багов, Е.Н. Селезнев, В.С. Ступаков. – М. : ВБ "Камерон", 2006. – 248 с.

Беспалов П.В. Интеллектуальный капитал – стратегический потенціал организации : учебн. пособ. / П.В. Беспалов, А.Л. Гапоненко, В.И. Корниенко, В.Л. Орлова, Т.М. Панкрухин, А.П. Музюкин / под ред. д-ра экон. наук проф. А.Л. Гапоненко, д-ра экон. наук Т.М. Орловой. – М. : Изд. дом "Социальные отношения", 2003. – 184 с.

Зеліско І.М., Пономаренко Г. Ю. Управління інтелектуальним капіталом підприємств: монографія / І.М. Зеліско, Г.Ю. Пономаренко – : Київ, 2015. – 280 с.

Карпенко О. О., Лизогуб М. С. Управління інтелектуальним капіталом підприємства як запорука ефективності його функціонування в сучасних умовах. Водний транспорт: зб. наук. праць. Київ: КДАВТ, 2014. Вип. 1(19). С. 135–141.

Stewart T.A.The Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. N.-Y.-L., 1997. – 270р.

Эдвинсон Л. Интеллектуальный капитал: определение истинной стоимости компаний / Л. Эдвинсон, М. Мэлоун // Новая постиндустриальная волна на Западе; под ред. В. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – 640 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/index.html

Гавкалова Н.Л. Формування та використання інтелектуального капіталу: наукове видання / Н.Л.Гавкалова, Н.С. Маркова. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2006. – 252с.

Чухно А. А. Інтелектуальний капітал: сутність форми і закономірності розвитку // Економіка України. – 2002. – No 11. – С. 48-55.

Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності: монографія / М. О. Кизим, В. С. Пономаренко, В.М. Горбатов, О.М. Ястремська. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 368 с.

Корнух О. В. Інтелектуальний капітал – основа інноватизації, ефективної і корпоративної стратегії підприємства: монографія / Турило А. М., Корнух О.В.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 228 с.

Ілляшенко С. М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко//Економіка України.–2008.– No11.– С.16-26.

Євтушенко Н.О., Замураєва О.О. Проблеми формування та відтворення людського капіталу в ринкових умовах. Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин: [кол.моногр.].–Запоріжжя:ЗНУ,2013. – С.67-76.

Євтушенко Н.О. Механізм консалтингової взаємодії підприємств на ринку телекомунікаційних послуг України: [монографія]. – К: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 535 с.

Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Організаційно-економічний механізм консалтингової взаємодії. Економічний простір: Зб. наук. пр. - No 119. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. С. 115-124.

Stewart T.A. (1997). TheIntellectual Capital. The New Wealth of Organizations

Daffi D. Chelovecheskii kapital – Retrieved from: http://www.icci.ru/study/13/25men_cap.doc.

Komarov I. (2000). Intellektualnii kapital. Personal, 5, 54-62. [in Russian].

Edvinsson, L. and Malone, M.S. (1997). Intellectual Capital: Realizing your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York, 18.

Leontev B. (2000). Novaya ekonomicheskaya paradigma. Jurnal dlya akcionerov, 12, 37-43 [in Ukrainian].

Chuhno A. A. (2002). Іntelektualnii kapіtal sutnіst formi і zakonomіrnostі rozvitku. Ekonomіka Ukraїni.. 1, 48-55 [in Ukrainian].

Bagov V.P., Seleznev E.N., Stupakov V.S. (2006). Upravlenie intellektualnim kapitalom: uchebn. posob. Moskva. VB "Kameron", 248 [in Russian].

Bespalov P.V._ Gaponenko A.L._ Kornienko V.I._ Orlova V.L._ Pankruhin T.M._ Muzyukin A.P. (2003). Intellektualnii kapital – strategicheskii potencіal organizacii : uchebn. posob. Moskva , Izd. dom "Socialnie otnosheniya ", 184 [in Russian].

Zelіsko І.M., Ponomarenko G.Yu. (2015). Upravlіnnya іntelektualnim kapіtalom pіdpriєmstv: monografіya. Kiїv, 280 [in Ukrainian].

Karpenko O.O., Lizogub M.S. (2014). Upravlіnnya іntelektualnim kapіtalom pіdpriєmstva yak zaporuka efektivnostі iogo funkcіonuvannya v suchasnih umovah. Vodnii transport_ zb. nauk. prac. Kiїv: KDAVT, 1(19), 135–141 [in Ukrainian].

StewartT.A.(1997).TheIntellectualCapital.TheNewWealthofOrganizations.N.-Y.-L.,270р.

Edvinson L._ Meloun M. (1999). Intellektualnii kapital: opredelenie istinnoi stoimosti kompanii. Novaya postindustrialnaya volna na Zapade, 640. – Retrieved from: http://www.iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/index.html [in Russian].

Gavkalova N.L., Markova N.S. (2006). Formuvannya ta vikoristannya іntelektualnogo kapіtalu: naukove vidannya. Harkіv: Vid vo HNEU, 252 [in Ukrainian].

Chuhno A. A. (2002). Іntelektualnii kapіtal: sutnіst formi і zakonomіrnostі rozvitku. Ekonomіka Ukraїni, 11, 48-55 [in Ukrainian].

Kizim M.O., Ponomarenko V.S., Gorbatov V.M., Yastremska O.M. (2010). Іntegrovanі strukturi bіznesu_ problemi teorії ta praktiki ocіnyuvannya konkurentospromojnostі : monografіya. Harkіv : ІNJEK, 368 [in Ukrainian].

Kornuh O.V., Turilo A.M. (2012). Іntelektualnii kapіtal – osnova іnnovatizacії_ efektivnoї і korporativnoї strategії pіdpriєmstva: monografіya. Krivii Rіg_ Vidavnichii dіm, 228 [in Ukrainian].

Іllyashenko S. M. (2008). Sutnіst_ struktura і metodichnі osnovi ocіnki іntelektualnogo kapіtalu pіdpriєmstva. Ekonomіka Ukraїni, 11, 16-26. [in Ukrainian].

Evtushenko N.O., Zamuraєva O.O.(2013). Problemi formuvannya ta vіdtvorennya lyudskogo kapіtalu v rinkovih umovah. Socіalno_ekonomіchnі aspekti upravlіnnya fіnansami v umovah rozvitku rinkovih vіdnosin: [kol.monogr.], Zaporіjjya: ZNU, 67-76 [in Ukrainian].

Evtushenko N.O. (2017). Mehanіzm konsaltingovoї vzaєmodії pіdpriєmstv na rinku telekomunіkacіinih poslug Ukraїni: [monografіya]. Kiїv TOV «SІK GRUP UKRAЇNA», 535 [in Ukrainian].

Vinogradova O.V._ Єvtushenko N.O. (2017). Organіzacіino ekonomіchnii mehanіzm konsaltingovoї vzaєmodії. Ekonomіchnii prostіr: Zb. nauk. pr., Dnіpropetrovsk, PDABA,119, 115-124 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Євтушенко, Н. О. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ. Економічний простір, (143), 135-147. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/75
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС