ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Т. В. Гринько Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • А. В. Дудніченко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: ефективність, ефект, показники ефективності, економічна ефективність, механізм управління, методологія

Анотація

Складність, неоднозначність, важливість проблеми забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства в умовах динамічності середовища, і виникнення нових ринкових і внутрішньогосподарських загроз та можливостей, вимагають постійних досліджень в області розвитку методологічних підходів до забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства. Проблема забезпечення економічної ефективності підприємства успішно досліджувалась як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Але, незважаючи на вагомий внесок вищезазначених економістів дослідників в сучасну економічну теорію, деякі аспекти забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства потребують подальшого вивчення, адже постійні зміни зовнішнього бізнес середовища формують все нові виклики та вимоги до системи управління сучасними підприємствами в контексті забезпечення ефективності їх функціонування. В процесі дослідження було використано методи узагальнення, систематизації, структурування, оцінки, критичного та комплексного аналізу. На основі аналізу основних підходів до визначення сутності поняття «механізм управління», в статті запропоновано таке його трактування: сукупність певних засобів (важелів, методів, інструментів, принципів) управління, обумовлених причинно-наслідковими зв’язками, завдяки яким реалізуються функції управління та управлінські дії, що сприяють трансформації предметів праці в продукт праці згідно місії підприємства, тобто з’єднання ресурсів підприємства і господарських процесів, впорядковуючи і погоджуючи їх відповідності щодо цільових установок підприємства. Крім того, в статті розглянуто ефективність використання таких підходів до управління з точки зору формування механізму управління економічною ефективністю: відтворювальний підхід, екосистемний підхід, нормативний підхід, тактичний підхід і стратегічний підхід. Обґрунтовано, що саме комплексний підхід сформований на засадах інтеграції, принципу комплексності та методі системного аналізу і синтезу дозволяє сформувати дієвий механізм управління ефективністю з можливістю її максимізації.

Посилання

Бoгдaнoвич O. Г. Aнaліз ефективнoсті діяльнoсті підприємствa нa зaсaдaх yзгoдження інтересів грyп екoнoмічнoгo впливy / O. Г. Бoгдaнoвич // Мaркетинг і менеджмент іннoвaцій, 2012. – No1. – С. 45–58.

Яркина Н. Н. Методологічні підходи до формування комплексного механізму управління підприємством / Н. Н. Яркина // Економіка і менеджмент систем управління, 2014. – No 2.2 (12). – С. 326 336.

Яркина М.М., Теоретико прикладні аспекти комплексного механізму управління рибогосподарським підприємством: монографія / Н. Н. Яркина. - Сімферополь: ДІАІПІ, 2015. – 445 с.

Політична економія: підручник / за ред. Г. О. Швиданенко. – К .: КНЕУ, 2010. – 816 с.

Райзберг Б. А Сучасний економічний словник / Б. А. Райзберг, Л. Ш.Лозовскій, Е. Б. Стародубцева. – [4-е изд., Перераб. і доп.] – М.: ІНФРА – М, 2005. – 480 с.

Василенко. В. А. Ситуаційний менеджмент: навчальний посібник / Василенко В. А., Шостка В. І.–Сімферополь: Видавництво: ЦУЛ, 2013. – 285с.

Астапова Г. В Організаційно-економічний механізм корпоративного управління в сучасних умовах реформування економіки України / Г. В. Астапова, Е. А. Астапова, Д. П. Лойко - Донецьк: ДІЕХП, 2011. – 279 с.

Коротков Е. М. Концепція менеджменту: навчальний посібник / Е. М. Коротков. – М.: Дека, 1998. - с. 304

Устінова В. А. Економіка підприємства: навч. посібник / В. А. Устінова. – М .: ІНФРА, 2012.–543 с.

Гринько Т.В. Методичні підходи до оцінки ефективності організаційних змін на підприємствах зв’язку / Т.В. Гринько, М.М. Кошевий, Т.З. Гвініашвілі // Економічний часопис-XXI. – 2016. – No156 (1-2). – С. 78-82.

Bogdanovy`ch, O. G. (2012)Analiz efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva na zasadakh skhodzhennya interesiv hrup ekonomichnoho vplyv [The analysis of effectiveness of the activity of the enterprises in the context of the convergence of the interests of groups has an exogenous impact]. Marketynh i menedzhment innovatsiy - Marketing and Management of Innovations, 1, 45-58 [in Ukrainian].

Yarkyna, N. N. (2014) Metodolohichni pidkhody do formuvannya kompleksnoho mekhanizmu upravlinnya pidpryyemstvom[Methodological approaches to the formation of a comprehensive management mechanism of the enterprise]Ekonomika i menedzhment system upravlinnya - Economics and management management systems, 2.2 (12), 326 336 [in Ukrainian].

Y arkyna, N. N. (2015) T eoretyko prykladni aspekty kompleksnoho mekhanizmu upravlinnya rybohospodarsʹkym pidpryyemstvom [Theoretical applied aspects of integrated management mechanism of a fishing enterprise]. Simferopolʹ: DIAIPI[in Ukrainian].

Shvydanenko, H. O. (2010) Politychna ekonomiya [Political Economy]:Kyiv: КNEU [in Ukrainian].

Rayzberh, B. A., Lozovskij, L.Sh.,Starodubceva, E. B. (2005) Suchasnyy ekonomichnyy slovnyk [Modern Economic Dictionary]. Moscow: INFRA [in Russian].

Vasy`lenko, V. A.,Shostka, V. I. (2013) Sy`tuacijny`j menedzhment [Situational management].Simferopol`: CzUL [inUkrainian].

Astapova, G. V., Astapova, E. A., Lojko, D. P. (2011) Organizacijno-ekonomichny`j mexanizm korporaty`vnogo upravlinnya v suchasny`x umovax reformuvannya ekonomiky` Ukrayiny` [Organizational-economic mechanism of corporate governance in the current conditions of reforming the economy of Ukraine].Donecz`k: DIEXP [inUkrainian].

Korotkov, E. M. (1998)Koncepciya menedzhmentu [Conceptofmanagement]. Moscow: Deka [in Russian].

Ustinova, V. A. (2012) Ekonomika pidpry`yemstva [Business Economics]. Moscow: INFRA [in Russian].

Grynko, T.V., Kosheviy, M.M., Hviniashvili, T.Z. (2016) Metody`chni pidxody` do ocinky` efekty`vnosti organizacijny`x zmin na pidpry`yemstvax zv'yazku [Methodological approaches to the assessment of the effectiveness of organizational changes in telecommunication enterprises]. Ekonomichny`j chasopy`s-XXI [Economic Annals-XXI], 156 (1-2) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 195
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Гринько, Т. В., & Дудніченко, А. В. (2019). ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (142), 149-160. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/58
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС