ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СВІТУ

  • Р. А. Алієв Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • К. В. Дригола Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • О. М. Вертелецька Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: інтелектуальна економіка, інтелектуальний капітал, інтелектуальна власність, індекс людського розвитку, класифікація країн

Анотація

В статті досліджено особливості дефініції поняття інтелектуальна економіка на перетині з поняттями економіка знань, економіка, заснована на знаннях, інноваційна економіка, смарт економіка. Сформульовано, що основними елементами інтелектуальної економіки є інтелектуальний капітал як ресурс та інтелектуальна власність як кінцевий продукт. В рамках роботи досліджено формування основних форм промислової інтелектуальної власності: торгові марки, патенти, корисні моделі, промислові зразки. Проведено аналіз обсягів промислової інтелектуальної власності країн світу за регіональним групуванням, та групуванням за рівнем доходів. Проаналізовано темпи зростання обсягів промислової інтелектуальної власності за групами країн світу та виявлено групи лідерів – регіон Азія та група країн з доходом вище середнього рівня. Досліджено динаміку обсягів промислової інтелектуальної власності країн світу, темпи їх зростання та побудовано тренди з кроком в п’ять років. З наведених груп країн виявлено країни-лідери за обсягом промислової інтелектуальної власності. Проаналізовано динаміку Індексу людського розвитку в країнах-лідерах і обґрунтовані закономірності та взаємозв’язки між обсягами промислової інтелектуальної власності як кінцевого продукту, та індексом людського розвитку, як показником інтелектуального капіталу – ресурсу інтелектуальної економіки. Безумовною країною-лідером визначено Китай, дослідження особливостей інтелектуальної економіки якого є перспективою подальших досліджень.

Посилання

Іванова В. Економіка, заснована на знаннях, та економіка знань: адекватність використання категорій. Механізм регулювання економіки. 2011. No 3. С. 47–54. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/ bitstream/123456789 /29633/1/Ivanova.pdf.

Закон України Про інноваційну діяльність : прийнятий 4 лип. 2002 року No40-ІV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – No36. – ст. 266. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Тычинский, А. В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт / А. В. Тычинский. – Таганрог: Изд-во ТТИЮФУ, 2009. – C. 32-33.

D. Apostol, C. Bălăceanu, E. Mihaela Constantinescu, 2015. Smart-economy concept - facts and perspectives (international conference «European perspective of labor market - innovation, expertness, performance»), Institute for Economic Forecasting Conference Proceedings, Institute for Economic Forecasting, Retrieved from: http://www.ipe.ro/RePEc/WorkingPapers/wpconf141113.pdf

Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термины инновационного менеджмента и смежных областей (от А до Я). 2-е изд., доп. – Новосибирск : Сибирское научное издательство. Отв. ред. В. И. Суслов. 2008.

What is intellectual property? WIPO Publication No450(E). Retrieved from: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

WIPO IP Statistics data center. Retrieved from: https://www3.wipo.int/ipstats/keyin dex.htm

New country classifications by income level: 2018-2019. World Bank. Retrieved from: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level -2018-2019

ВОИС ИС: факты и цифры 2018 г. Публикация ВОИС No943R/18. 54 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.wipo.int/edocs /pubdocs/ru/wipo_pub_943_ 2018.pdf

Human Development Index (HDI). United Nations development programme. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

Human Development Data (1990-2017). Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/data

Ivanova, V. V. (2011). Knowledge-based economy and knowledge economy: adequacy of using categories. Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, 3, 47–54 (in Ukrainian).

(2002). Zakon Ukrayiny Pro innovatsiynu diyalnist : pryynyatyy 4 lyp. 2002 roku No40-IV [Law of Ukraine On Innovation Activity: Adopted on July 4. 2002 No40-IV]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 36. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 [in Ukrainian].

Tychinskiy A. V. (2009). Upravleniye innovatsionnoy deyatel'nost'yu kompaniy: sovremennyye podkhody, algoritmy, opyt [Management of innovative activity of companies: modern approaches, algorithms, experience]. Taganrog: Izd-vo TTIYUFU [in Russian].

D. Apostol, C. Bălăceanu, E. Mihaela Constantinescu, (2015). Smart-economy concept - facts and perspectives (international conference «European perspective of labor market - innovation, expertness, performance»), Institute for Economic Forecasting Conference Proceedings, Institute for Economic Forecasting, Retrieved from: http://www.ipe.ro/RePEc/WorkingPapers/wpconf141113.pdf

Suslov V . I. (2008). T olkovyy slovar «Innovatsionnaya deyatelnost». T erminy innovatsionnogo menedzhmenta i smezhnykh oblastey (ot A do YA) [Explanatory dictionary "Innovative activity". Terms of innovation management and related areas (from A to Z)]. Novosibirsk : Sibirskoye nauchnoye izdatel'stvo [in Russian].

(n.d.). What is intellectual property? WIPO Publication No450(E). Retrieved from: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

(n.d.). WIPO IP Statistics data center. Retrieved from: https://www3.wipo.int/ipstats /keyindex.htm

(2019). New country classifications by income level: 2018-2019. World Bank. Retrieved from: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level- 2018-2019

(2018). VOIS IS: fakty i tsifry 2018 g. Publikatsiya VOIS No943R/18. 54 s. [WIPO IP: Facts and Figures of 2018. WIPO Publication No. 943R / 18. 54 sec.]. Retrieved from: https://www.wipo.int/edocs /pubdocs/ru/wipo_pub_943_ 2018.pdf [in Russian].

(n.d.). Human Development Index (HDI). United Nations development programme. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

(n.d.). Human Development Data (1990-2017). Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/data

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 271
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Алієв, Р. А., Дригола, К. В., & Вертелецька, О. М. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СВІТУ. Економічний простір, (141), 36-48. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/5
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають