ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

  • Т. В. Гринько Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • В. А. Козік Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: інноваційний розвиток, промислове підприємство, інноваційна економіка, інноваційна діяльність, інновації, інноваційний процес

Анотація

На сьогодні, функціонування підприємств України та світу перебуває під дією безлічі факторів, які прямо або опосередковано впливають на зміну умов, в яких вони функціонують. Сучасні умови, в яких здійснюють свою діяльність українські промислові підприємства, характеризуються високим рівнем невизначеності та не менш високим рівнем ризиків. Тому, в якості бази успішного розвитку підприємства виступає саме інноваційний розвиток, що формує нові як кількісні так і якісні зміни. На сьогоднішній день від швидкості становлення моделі інноваційного розвитку й безпосередньо залежать успішне вирішення даної проблеми. У статті визначено роль інноваційного розвитку у забезпеченні ефективного функціонування і розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах та виокремлена роль держави в стимулюванні інноваційного розвитку підприємств. Проаналізовано сучасний стан інноваційних процесів на промислових українських підприємствах та виділено основні проблеми, що перешкоджають ефективному здійсненню управління інноваційним розвитком підприємства. Серед них обмеженість фінансування інноваційної діяльності підприємств; відсутність на вітчизняних промислових підприємствах сучасної бази для впровадження інноваційних розробок; наявність феномену опору інноваціям; недостатня кількість кваліфікованих кадрів, які в змозі ефективно управляти інноваційною діяльністю на підприємстві; розмита політика держави в області інновацій та слабкий рівень її підтримки в інноваційному розвитку українських підприємств. Інноваційна діяльність представлена як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємства, а також досягнення позитивних ефектів в економіці в цілому, в соціальній, екологічній, науковій сферах і т.д. Розроблено пропозицій щодо вирішення окреслених проблем, що призведе до підвищення ефективності процесу управління інноваційним розвитком підприємства, а отже й створення інноваційних продуктів, процесів, організаційних методів, зростання інноваційної активності та, як наслідок, покращення рівня якості життя населення України.

Посилання

Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии. сокр. пер. со словац. ; авт.

предисл. В.С. Рапопорт. М. : Экономика, 1989. 167 с.

Гринько Т.В. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць: в 4-х т. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. Випуск 206. Т. ІІІ. С. 701-706.

Гринько Т. В., Кащіна К. С. Формування та впровадження системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання. Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ : КНЕУ, 2019. № 43. С. 104–114.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 26.10.2019).

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: навчальний посібник. – 2-ге вид.,перероб. і доп. / С. М. Ілляшенко. – К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга». – 2005. – 324 с.

Кабанов А.І. Роль держави та ринкових механізмів у здійсненні інноваційного розвитку вугільної галузі. Економічний вісник Донбасу. 2007. № 4 (10). С. 4-11.

Максимова Т.С. Формування інноваційної політики на підприємстві. Економічний вісник Донбасу, 2010, № 2(20). с. 181-183.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40–IV URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (24.10.2019).

Плугіна Ю.А. Інтелектуальний розвиток: сутність поняття. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків. 2011. № 36. С. 193-196.

Санто Б. Инновации как средство экономического развития / Б. Санто. – М. : Прогресс, 2001. – 397 с

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. М.: Экономика, 1989. 193 с.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник. 6-е изд., испр. и доп. Спб.: Питер, 2008. 448 с.

Федулова Л. І. Інноваційний розвиток промисловості України : тенденції та закономірності. Актуальні проблеми економіки. 2007. №3. С. 82-97.

Христенко О.В Процес управління інноваційним розвитком на вітчисняних підпримствах. Економіка і регіон. 2016. № 6 (61). С.83-89.

Швець Ю.Ю. Стратегічні напрямки удосконалення управління інноваційним розвитком. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 7 (145). С. 65-71.

Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития. М.: Прогресс. 1982. Пер. В.С. Автономов и др.].М.: Директмедиа Паблишинг. 2008. 403 с.

Vodachek L., Vodachkova O. (1989), Strategija upravlenija innovacijami na predprijatii [Enterprise Innovation Management Strategy], Moscow, Russia. p.167.

Grynko T.V. (2005) Problemy rozvytku innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [Problems of developing innovative activities in Ukraine]. Economics: problems and theory of practice, no. 206. pp. 701-706.

Grynko T.V., Kashchina K.S. (2019) Formuvannia ta vprovadzhennia systemy stratehichnoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. [Formation and implementation of the strategic management system for innovative development of the enterprise in modern conditions of management]. Economy and business. no. 43. pp. 104–114.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/(accessed: 26.10.2019).

Zakon Ukrainy «Pro innovacijnu diyalnist» [The Law of Ukraine «About innovative activity»]. No. 40–IV, Available at: URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (24.10.2019)

Illiashenko S. M. (2005) Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom [Managing Innovation Development]. Publishing House «Princess Olga», edition 2, p. 324.

Kabanov A.I. Drachuk Yu.Z. Yaremenko O.M. (2007) Rol derzhavy ta rynkovykh mekhanizmiv u zdiisnenni innovatsiinoho rozvytku vuhilnoi haluzi [The role of the state and market mechanisms in the innovation development of the coal industry]. Economic Bulletin of Donbass, no. 4, p. 10.

Maksymova, T. S., Filimonova, O.V. and Lyshtvan, K. V. (2010), Formuvannia innovatsiinoi polityky pidpryiemstva [Formation of innovative enterprise policy], Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 2 (20), pp. 181-183.

Pluhina Yu.A. (2011) Intelektualnyi rozvytok: sutnist poniattia [Intellectual development: the essence of the concept]. Bulletin of Economics of Transport and Industry, pp. 193-196.

Santo, B. (2001), Innovacija kak sredstvo jekonomicheskogo razvitija [Innovation as a tool for economic development], Progress, Moscow, Russia.

Tvyss B. (1989) Upravlenye nauchno-tekhnycheskymy novovvedenyiamy [Management of scientific and technical innovations]. Economics, p. 193.

Fatkhutdynov R.A. (2008) Ynnovatsyonnыi menedzhment [Innovative management]. Saint Petersburg: Peter, p. 448. (in Russian).

Fedulova L. I. (2007) Innovatsiinyi rozvytok promyslovosti Ukrainy : tendentsii ta zakonomirnosti [Innovative development of Ukrainian industry: trends and patterns] Current problems of the economy, no. 3, pp. 82-97.

Khrystenko O.V. (2016) Protses upravlinnia innovatsiinym rozvytkom na vitchysnianykh pidprymstvakh [Process of managing innovative development at domestic enterprises]. Economy and region, no. 6 (61), pp. 83-89.

Shvets Yu. Yu. (2013) Stratehichni napriamky udoskonalennia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom [Strategic directions of improvement of management of innovative development]. Current problems of the economy, no. 7, pp. 65 - 71.

SHumpeter, J.A. (1982) Teoriya ekonomicheskogo razvitiya / J.A. SHumpeter; [Vosproizvedeno po izdaniyu: M.: Progress. Per. V.S. Avtonomov i dr.]. M.: Direktmedia Pablishing. 2008. р.403

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Гринько, Т. В., & Козік, В. А. (2019). ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (151), 148-157. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-13
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС