ЦИФРОВІЗАЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

  • В.І. Міщенко Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-8565-2686
Ключові слова: фінансовий сектор, фінансові установи, інформаційні ресурси, звітність, регулювання, нагляд, цифрові технології

Анотація

У статті досліджено особливості процесів організації регулювання та нагляду за діяльністю установ фінансового сектору з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, проведено аналіз практики цифрових трансформацій у фінансовому секторі, визначено чинники, умови та проблеми, що струмують впровадження цифрових наглядових і регуляторних технологій Suptech і Regtech в Україні. Розроблено рекомендації щодо впровадження нових регуляторних і наглядових технологій у фінансовому секторі, структурно-логічну схему організації регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ на основі технологій Regtech і Suptech, а також визначено головні напрями вдосконалення механізмів регулювання і нагляду з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій з метою забезпечення ефективного та стабільного функціонування фінансового сектору України.

Посилання

Науменкова С. В., Міщенко С. В. Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період. Банківська справа. 2011. № 5. С. 12–29.

Міщенко В. І. Стратегічне управління процесами цифрової трансформації економіки. Економіка України. 2022. № 1. С. 67–81.

Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності : монографія / О. В. Дзюблюк та ін.; за ред. О. В. Дзюблюка. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. 298 с.

Міщенко В. І., Льон І. М. Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку. Фінанси України. 2017. № 4. С. 75–93.

Khon S., Nizam A., Tan D., Taraporevala Z. Best of both worlds. McKinsey. 2022. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/best-of-both-worlds-balancing-digital-and-physical-channels-in-retail-banking?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=ab53526a-a6a6-4cb8-9757-1a9230438b8c&hctky=13276849&hlkid=30ecf4672ba34ac0a5db5ad440db3935

Over Half of Global Population to Use Digital Banking in 2026; Driven by Banking Digital Transformation. Juniper Research. 2021. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20210718005001/en/Juniper-Research-Over-Half-of-Global-Population-to-Use-Digital-Banking-in-2026-Driven-by-Banking-Digital-Transformation

Науменкова С. В. Функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг. Фінанси України. 2010. № 4. С. 3–16.

Ivanov V. V., Lvova N. A., Pokrovskaia N. V., Naumenkova S. V. Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform. 2018. № 2. Р. 125–141.

Міщенко С. Визначення основних факторів розвитку та ефективності функціонування фінансового сектору. Банківська справа. 2008. № 4. С. 31–47.

Науменкова С. В., Міщенко С. В., Дорофєєв Д. А. Світовий досвід інституціоналізації управління інноваційними процесами в банківській системі. Економічний простір. 2020. № 12(163). С. 126–132.

Cashless-розрахунки в Україні стабільно зростають. НБУ. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/cashless-rozrahunki-v-ukrayini-stabilno-zrostayut

Міщенко В. І., Міщенко С. В. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 1(163). С. 421–428.

Гриценко А. А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація. Економічна теорія. 2018. № 4. С. 5–20.

Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку. Вісник НБУ. 2000. № 1. С. 36–43.

Лисенко Р. С. Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи. Фінанси України. 2009. № 1. С. 50–57.

Науменкова С., Міщенко С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. Вісник НБУ. 2012. № 5. С. 13–21.

Наглядова статистика. НБУ. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Проблеми вдосконалення управління державними корпоративними правами. Економіка України. 2002. № 5. С. 29–36.

Стельмах В. С. та ін. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін. Київ : ЦНД НБУ, 2009. 404 с.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку. Фінанси України. 2016. № 5. С. 7–33.

Корнівська В. О. Наднаціональне регулювання фінансового ринку: суперечності інституціоналізації. Економічна теорія. 2022. № 1. С. 71-98.

Міщенко В. І. та ін. Санаційний банк – «брідж-банк» як механізм роботи з нежиттєздатними банками : монографія. Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України, 2011. 119 с.

Буковинський С. А. та ін. Банківська система України на шляху євроінтеграції / за ред. С. А. Буковинського. Київ : ЦНД НБУ, 2015. 496 с.

Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Dorofeiev D. Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovations. 2021. Vol. 18. Is. 1. Р. 190–202.

Науменкова С. В., Міщенко В. І., Міщенко С. В. Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. Т. 23. № 2. С. 4–16.

Концепція розвитку інноваційних наглядових та регуляторних технологій. НБУ. 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/wKwFPxVjLbIFhuN

Іванов В. Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 12(153). С. 35–41.

Міщенко В. І., Науменкова С. В., Міщенко С. В. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі. Фінанси України. 2021. №2. С. 26–48.

Шульга С. Інституційні засади державної підтримки банківського сектору в період кризи. Вісник НБУ. 2009. № 8. С. 12–21.

Міщенко С. Удосконалення управління економічним капіталом банку з урахуванням ризику ліквідності. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2008. № 3. С. 90–93.

Стельмах В. С. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні. 2-ге вид. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2003. 421 с.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Вдосконалення механізмів управління операційними ризиками банку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. 2022. № 25 (53). С. 102–109.

Приходько Б. В. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период. Экономика и банки. 2014. № 1. С. 7–15.

Науменкова С. В., Міщенко В.І. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду. Львів: Ін-т регіональних досл. 2014. Вип. 105. С. 186–196.

Сомик А., Шумило І. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні. Вісник НБУ. 2010. № 2. С. 3–9.

Міщенко С. В. Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку. Фінанси України. 2009. № 9. С. 43–52.

Петріна А. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі держави. Вісник НБУ. 2011. № 4. С. 12–17.

Bellini F., Vassalli F. On the state-of-the-art of FinTech world and the initial approach of central banks. Journal of Financial. 2022. Vol. 3. Is. 2. P. 113–132.

The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions. Market developments and financial stability implications. FSB. 2020. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf

Castri S., Prenio J. Insights on policy implementation. №19. The suptech generations. FSI BIS. 2019. URL: https://www.bis.org/fsi/publ/insights19.pdf

Науменкова С. В. Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн : навч. посіб. Київ : Центр наук. досліджень НБУ; Ун-т банківської справи НБУ, 2010. 170 с.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2013. № 2. С. 3–11.

Сомик А. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Вісник НБУ. 2007. № 6. С. 24–27.

Naumenkova S. V., Mishchenko S. V. (2011) Novi tendentsii v monetarniy politytsi ta dijalnosti tsentralnykh bankiv [New trends in monetary policy and central banks in the post-crisis period]. Bankivska sprava, no. 5, pp. 12–29.

Mishchenko V. I. (2022) Stratehiche upravlinnja protsesamy tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [Strategic Management of Digital Transformation of the Economy]. Ekonomika Ukrainy, no. 1, pp. 67–81.

Dzyublyuk O. V. et al. (2017) Teoriia i praktyka hroshovoho obihu ta bankivskoi spravy v umovakh globalnoi nestabilnosti [Theory and practice of monetary circulation and banking in the conditions of global financial instability]. Ternopil: Osadtsa Yu. V. (in Ukrainian)

Mishchenko V. I., Lon I. M. (2017) Rol monetarnoho rehulyuvannja u stymulyuvanni ekonomichnoho rozvytku [The role of monetary regulation in stimulating economic development]. Finansy Ukrainy, no. 4, pp. 75–93.

Khon S., Nizam A., Tan D., Taraporevala Z. (2022) Best of both worlds. McKinsey. Available at: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/best-of-both-worlds-balancing-digital-and-physical-channels-in-retail-banking?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=ab53526a-a6a6-4cb8-9757-1a9230438b8c&hctky=13276849&hlkid=30ecf4672ba34ac0a5db5ad440db3935

Juniper Research (2021). Over Half of Global Population to Use Digital Banking in 2026; Driven by Banking Digital Transformation. Available at: https://www.businesswire.com/news/home/20210718005001/en/Juniper-Research-Over-Half-of-Global-Population-to-Use-Digital-Banking-in-2026-Driven-by-Banking-Digital-Transformation

Naumenkova S. V. (2010) Funktsionuvannja nederzhavnykh pensiynykh fondiv na rynku finansovykh posluh [Functioning of non-state pension funds in the financial services market]. Finansy Ukrainy, no. 4, pp. 3–16.

Ivanov V. V., Lvova N. A., Pokrovskaia N. V., Naumenkova S. V. (2018) Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform, no. 2, pp. 125–141.

Mishchenko S. (2008) Vyznachennja osnovnykh faktoriv rozvytku ta efektyvnosti funktsionuvannja finansovoho sektoru [Identification of the main factors of development and efficiency of the financial sector of Ukraine]. Bankivska sprava, no. 4, pp. 31–47.

Naumenkova S. V., Mishchenko S. V., Dorofeev D. (2020) Svitovyi dosvid instytutsionalizatsii upravlinnja innovatsiynymy protsesamy v bankivki systemi [World experience in institutionalization of management of innovative processes in the banking system]. Ekonomichnyi prostir, vol. 163, no. 12, pp. 126–132.

NBU (2022). Cashless-rozrakhunky v Ukraini stabilno zrostayut [Cashless payments in Ukraine are growing steadily]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/cashless-rozrahunki-v-ukrayini-stabilno-zrostayut

Mishchenko V. I., Mishchenko S. V. (2015) Udoskonalennja dii kanaliv transmisiynoho mekhanizmu v Ukraini [Enhancing the Effect of Transmission Channels in Monetary Policy of Ukraine under the Transition to Inflation Targeting]. Aktualni Problemy Ekonomiky, vol. 163, no. 1, pp. 421–428.

Hrytsenko A. A. (2018) Tsyfrovyi rozvytok [Digital development: structure, capitalization and socialization]. Ekonomichna teorija, no. 4, pp. 5–20.

Naumenkova S. V. (2000) Rynok finansovykh posluh: tendencii [Financial services market: main development trends]. Visnyk NBU, no. 1, pp. 36–43.

Lysenko R. S. (2009) Vzaemodija orhaniv derzhavnoho upravlinnja jak factor podolannja finansovoi kryzy [Interaction of public administration bodies as a factor in overcoming the financial crisis]. Finansy Ukrainy, no. 1, pp. 50–57.

Naumenkova S., Mishchenko S. (2012) Osnovni naprjamy koordynatsii hroshovoi ta byudzhetno-podatkovoi polityky [The main directions of coordination of monetary and budgetary and tax policy]. Visnyk NBU, no. 5, pp. 13–21.

NBU (2022). Nahljadova statystyka [Supervisory statistics]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2002) Problemy vdoskonalennja upravlinnja derzhavnymy korporatyvnymy pravamy [Problems of improving the management of state corporate rights]. Ekonomika Ukrainy, no. 5, pp. 29–36.

Stelmakh V. S. et al. (2009) Monetarna polityka Natsionalnoho banku Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy zmin [Monetary policy of the National Bank of Ukraine: current state and prospects for change]. Kyiv: TsND NBU. (in Ukrainian)

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2016) Bankivska systema Ukrainy: problemy stanovlennja ta rozvytku [Banking system of Ukraine: problems of formation and development]. Finansy Ukrainy, no. 5, pp. 7–33.

Kornivska V. O. (2022) Nadnatsionalne rehulyuvannja finansovoho rynku: superechnosti instytutsializatsii [Supranational regulation of the financial market: contradictions of institutionalization]. Ekonomichna teorija, no. 1, pp. 71–98.

Mishchenko V. I. et al. (2011) “Bridge-bank” as management mechanism of nonvitality banks: monograph. Kyiv: Center of Scientific Research of the National Bank of Ukraine. (in Ukrainian)

Bukovinsky S. A. (2015) Bankivska systema Ukrainy [Banking system of Ukraine on the path of European integration]. Kyiv: CND NBU. (in Ukrainian)

Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Dorofeiev D. (2021) Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovations, vol. 18, no. 1, рр. 190–202.

Naumenkova S. V., Mishchenko V. I., Mishchenko S. V. (2017) Makroekonomichni aspekty otsinyuvannja kapitalu bankiv v Ukraini [Macroeconomic aspects of assessing the capital adequacy of banks in Ukraine]. Finansovo-kredytna dijalnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 23, no. 2, pp. 4–16.

NBU (2020) Kontseptsija rozvytku innovatsiynykh nahljadovykh tekhnolohiy [The concept of development of innovative supervisory and regulatory technologies]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/files/wKwFPxVjLbIFhuN

Ivanov V. (2013) Ekonomiko-pravovi kolizii doslidzhennia rynkiv [Economic and legal collisions of financial markets research]. Visnyk Kyivskoho nacionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 153, no. 12, pp. 35–41.

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V., Mishchenko S. V. (2021) Tsyfrovi hroshi tsentralnykh bankiv: maybutne zmin [Central bank digital money: the future of institutional change in the banking sector]. Finansy Ukrainy, no. 2, pp. 26–48.

Shulha S., Mishchenko V. (2009) Instytutsiyni zasady pidtrymky bankivskoho sektoru v perid kryzy [Institutional principles of state support for the banking sector during the crisis]. Visnyk NBU, no. 8, pp. 12–21.

Mishchenko S. (2008) Udoskonalennja upravlinnja ekonomichnym kapitalom banku z urakhuvannjav ryzyku likvidnosti [Improving the management of the bank's economic capital, taking into account the liquidity risk]. Visnyk Університету банківської справи NBU, no. 3, pp. 90–93.

Stelmakh V. S. et al. (2003) Hroshovo-kredytna polityka v Ukraini [Monetary policy in Ukraine]. 2-e vyd. Кyiv: T-vo “Znannja”, KOO. (in Ukrainian)

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2022) Vdoskonalennja mekhanizmiv upravlinnja operatsiynym ryzykom banku [Improving the bank's operational risk management mechanisms]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademija”. Ekonomika, vol. 25, no. 53, pp. 102–109.

Pryhkodko B. V., Sorkin I. V. (2014) Transformastia roli i funktsiy tsentralnykh bankov v postkrisisnyi period [Transforming the role and functions of central banks in the post-crisis period]. Ekonomika i banki, no. 1, pp. 7–15.

Naumenkova S. V., Mishchenko V. I. (2014) Ponjattja systemnoho ryzyku ta pidkhody do vyznachennja systemno znachushchykh bankiv [The concept of systemic risk and approaches to the definition of systemically significant banks]. Sotsialno-ekonomichni problem suchasnoho periodu, vol. 105, no. 1, рр. 186–196.

Somyk A., Shumylo I. (2010) Bazovi transparentni dokumenty hroshovo-kredytnoi polityky [Basic transparent documents of monetary policy: European experience and prospects for implementation]. Visnyk NBU, no. 2, pp. 3–9.

Mishchenko S. V. (2009) Problemy vdoskonalennja systemy samorehulyuvannja na finansovomu rynku [Problems of improving the system of self-regulation in the financial market]. Finansy Ukrainy, no. 9, pp. 43–52.

Petrina A., Mishchenko V. (2011) Mizhnarodnyi dosvid restrukturyzaci bankivskyh system za uchasti derzhavy [International experience in restructuring the banking system with the participation of the state]. Visnyk NBU, no. 4, pp. 12–17.

Bellini F. (2022) On the state-of-the-art of FinTech world and the initial approach of central banks. Journal of Financial, vol. 3, no. 2, pp. 113–132.

FSB. (2020) The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions. Market developments and financial stability implications. Available at: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf

Castri S., Prenio J. (2019) Insights on policy implementation. №19. The suptech generations. FSI BIS. Available at: https://www.bis.org/fsi/publ/insights19.pdf

Naumenkova S. V. (2010) Systemy rehulyuvannja rynkiv finansovykh posluh [Systems of regulation of financial services markets of foreign countries]. Кyiv: Tsentr nauk. doslidzhen NBU; Banking University NBU. (in Ukrainian)

Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2013) Suchasni problem kapitalizacii bankivskoi systemy [Modern problems of capitalization of the banking system of Ukraine]. Finansovo-kredytna dijalnist: problem teorii ta praktyky, no. 2, pp. 3–11.

Somyk A. (2007) Monetarnyi transmisiynyi mechanism v Ukraini [Monetary transmission mechanism Ukraine]. Visnyk NBU, no. 6, pp. 24–27.

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 185
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Міщенко , В. (2022). ЦИФРОВІЗАЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. Економічний простір, (180), 182-189. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-30
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ