ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

  • В. З. Бугай Запорізький національний університет
  • Е. О. Рєзанов Запорізький національний університет
Ключові слова: фінансова стійкість, ефективність, фінансові ресурси, підприємство, криза, нестабільність, платоспроможність

Анотація

Розглянуто загальний економічний стан економіки України. Досліджено економічну сутність поняття «фінансова стійкість підприємства». Визначено важливість збереження фінансової стійкості на підприємствах як передумови забезпечення його конкурентних переваг. Узагальнено методичні основи оцінки фінансової стійкості підприємств. Показано вплив фінансової стійкості на діяльність підприємств. Проаналізовано загальний стан діяльності підприємств машинобудівної галузі. Виявлено причини низького рівня прибутковості підприємств. Досліджено показники їх фінансової стійкості. Проаналізовано засадні принципи методів аналізу й оцінювання фінансової стійкості підприємств та їх адекватність сучасним економічним умовам. Здійснена об’єктивна оцінка фінансової стійкості підприємства як основа його життєздатності, що є важливим інформаційним джерелом для обґрунтування і прийняття оптимального управлінського рішення, щодо суб’єкта господарювання. Досліджено структуру балансу машинобудівних підприємств. Обгрунтовано необхідність використання аналізу фінансової стійкості підприємства. Виявлено вплив фінансової стійкості на конкурентоспроможність підприємств. З’ясовано основні групи факторів впливу на фінансову стійкість підприємства. Встановлено причини нестійкого фінансового становища. На основі вивченої літератури був проведений аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості. Досліджено негативні тенденції розвитку машинобудівних підприємств України. Запропоновано ряд показників, на основі яких було проаналізовано стійкість машинобудівних підприємств. Надано економічне уявлення про теперішній стан підприємства та слабкі місця в діяльності підприємства шляхом розрахунку фінансових показників. Визначено заходи досягнення достатнього рівня фінансової стійкості. Наведено шляхи збереження та покращення фінансової стійкості. Обґрунтовано, що економічну стійкість підприємства слід розглядати як динамічну характеристику його діяльності, яка цілісно характеризує стабільність підприємства як у функціонуванні, так і у його розвитку.

Посилання

Городня Т.А., Кузик Т.А. Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. No 16. С. 191–196.

Мамонтова Н.А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.00. Київ, 2001. 17 с.

Тридід О.М., Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства : монографія. Київ : вид-во Університету БС НБ України, 2010. 143 с.

Кравченко М. Сутність фінансової стійкості промислового підприємства. Вісник економічної науки України. Київ, 2010. No 1. С. 61–63.

Смірнова Т.О., Усатюк К.К. Фінансова стійкість підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. Т. 21. No. 11.

Слободян Н.Г. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах: методологія і практика. Економічний аналіз. Тернопіль, 2014. No 18 (2). С. 239–245.

Русіна Ю.О., Полозук Ю.В. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що на неї впливають. International scientific journal, 2015. No 2. С. 91–94.

Лісовий А.В., Чуницька І.І. Аналіз фінансових ресурсів як базис формування фінансового потенціалу. Бізнес-Навігатор. Херсон, 2010. Спецвип. 21. С. 96–101.

Ващенко Л.О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2005. 20 с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск : Новое знание, 2002. 704 с.

Куцик В.І., Борисенко Н.В. Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах: зб. наук.-техн. праць. Науковий вісник НЛТУ України. Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. No19. С. 274–278.

Белікова Т.В. Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05. Харків, 2006. 20 с.

Офіційний сайт Державної Служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Богацька Н.М., Галюк О.В. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення в бізнес-процесах підприємства. Молодий вчений. Херсон, 2013. No 2. С. 12–16.

Gorodnya T.A., Kuzik T.A. (2013). Zabezpechennya fіnansovoї stіjkostі ta platospromozhnostі pіdpriєmstva [Ensuring financial stability and solvency of the enterprise]. Naukovij vіsnik NLTU Ukraїni. L'vіv : RVV NLTU Ukraїni [in Ukrainian].

Mamontova N.A. (2001). Fіnansova stіjkіst' akcіonernih pіdpriєmstv і metodi її zabezpechennya [Financial stability of joint-stock companies and methods of its provision]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiїv [in Ukrainian].

Tridіd O.M., Orєhova K.V. (2010). Ocіnyuvannya fіnansovoї stіjkostі pіdpriєmstva [Estimation of financial stability of the enterprise]. Kiїv : vid-vo Unіversitetu BS NB Ukraїni. [in Ukrainian].

Kravchenko M. (2010). Sutnіst' fіnansovoї stіjkostі promislovogo pіdpriєmstva [Essence of financial stability of the industrial enterprise]. Vіsnik ekonomіchnoї nauki Ukraїni. Kiїv. [in Ukrainian].

Smіrnova T.O., Usatyuk K.K. (2011). Fіnansova stіjkіst' pіdpriєmstva [Financial stability of the enterprise.]. Naukovij vіsnik NLTU Ukraїni. L'vіv : RVV NLTU Ukraїni. [in Ukrainian].

Slobodyan N.G. (2014). Analіz і prognozuvannya fіnansovoї stіjkostі pіdpriєmstva v suchasnih umovah: metodologіya і praktika [Analysis and forecasting of financial stability of the enterprise in modern conditions: methodology and practice]. Еkonomіchnij analіz. Ternopіl'. [in Ukrainian].

Rusіna YU.O., (2015). Polozuk YU.V. Еkonomіchna sutnіst' fіnansovoї stіjkostі pіdpriєmstva ta faktori, shcho na neї vplivayut' [The economic essence of financial sustainability of the enterprise and factors influencing it]. International scientific journal. [in Ukrainian].

Lіsovij A.V., CHunic'ka І.І. (2010). Analіz fіnansovih resursіv yak bazis formuvannya fіnansovogo potencіalu [Analysis of financial resources as a basis for the formation of financial potential.]. Bіznes-Navіgator. Herson. [in Ukrainian].

Vashchenko L.O. (2005). Іnformacіjne ta metodichne zabezpechennya analіzu fіnansovogo stanu pіdpriєmstv [Information and methodological support for analysis of the financial condition of enterprises] Extended abstract of candidate’s thesis. Kiїv [in Ukrainian].

Savickaya G.V. (2002). Analiz hozyajstvennoj deyatel'nosti predpriyatiya [Analysis of economic activity of the enterprise]. Minsk : Novoe znanie [in Russian].

Kucik V.І., Borisenko N.V. (2009). Sut' і analіz fіnansovo-ekonomіchnogo stanu pіdpriєmstva v suchasnih umovah [The essence and analysis of the financial and economic state of the enterprise in modern conditions]. Zb. nauk.-tekhn. prac'. Naukovij vіsnik NLTU Ukraїni. L'vіv: RVV NLTU Ukraїni. [in Ukrainian].

Belіkova T.V. (2006). Ocіnka fіnansovogo stanu pіdpriєmstv pobutovogo obslugovuvannya [Estimation of financial condition of consumer services enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Ofіcіjnij sajt Derzhavnoї Sluzhbi statistiki Ukraїni [Official site of the State Service of Statistics of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/[in Ukrainian].

Bogac'ka N.M., Galyuk O.V. (2013). Fіnansovij stan pіdpriєmstva ta shlyahi jogo pokrashchennya v bіznes-procesah pіdpriєmstva [The financial condition of the enterprise and ways of its improvement in business processes of the enterprise]. Molodij vchenij. Herson [in Ukrainian].

Переглядів статті: 563
Завантажень PDF: 291
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Бугай, В. З., & Рєзанов, Е. О. (2019). ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ. Економічний простір, (142), 112-122. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/55
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ