ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

  • В. З. Бугай Запорізький національний університет
  • А. Д. Оніпко Запорізький національний університет
Ключові слова: криза, банкрутство, неплатоспроможність, діагностика, моніторинг, рівновага, нестабільність, кризова ситуація, ризик

Анотація

В статті проведено аналіз трактування поняття «криза». Розглянуто основні групи причин криз на підприємстві. Проаналізовано сучасний стан економіки, виявлено чинники економічної нестабільності. Досліджено взаємозв’язок виникнення кризи на макро- та мікроекономічному рівнях, що дозволить виявити основні симптоми кризи на рівні держави та підприємства. Проаналізовано основні етапи діагностики кризи на підприємстві. Обгрунтовано необхідність проведення діагностики фінансового стану задля попередження кризових явищ. Розглянуто практичний механізм попередження та подолання криз на підприємстві. Досліджено перспективи впровадження процесу діагностики на підприємствах. Розглянуто головні етапи процесу діагностики. У статті відзначено, що чим раніше буде виявлена рання стадія розвитку кризи, тим легше буде стабілізувати становище на підприємстві шляхом впровадження антикризових заходів. Визначено першочергові завдання у разі виникнення кризових явищ на підприємстві. Проаналізовано вплив глибокого розуміння сутності та причин виникнення кризи допоможе уникнути її негативних наслідків, зокрема неплатоспроможності, банкрутства. Систематизовано основні методи діагностики фінансового стану для попередження виникнення кризи. Показано причини фінансових криз, а також систематизовано їх на дві групи: зовнішні та внутрішні. Проаналізовано основні механізми їх прояву. Зазначено, що внутрішнє та зовнішнє соціально-економічне середовище є дуже індивідуальним та має конкретні ознаки для кожної країни, тому ці причини достатню важко відокремлювати та прогнозувати. Для розробки програми виходу з кризи та подальшого ефективного функціонування підприємства в ринкових умовах однією з найважливіших складових є діагностика неплатоспроможності підприємства. Запропоновано антикризові заходи для виходу з фінансової кризи та подолання її наслідків. Загальною метою дослідження є вивчення розвитку симптомів і факторів фінансової кризи на підприємстві та основних методів діагностики фінансового стану для попередження виникнення кризи в сучасних умовах господарювання.

Посилання

Іванюта С.М. Антикризове управління: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 288 с.

Бурий С.А., Мацеха Д.С. Антикризове управління та управлінські рішення –проблеми підприємств малого бізнесу: монографія. Хмельницький: ТОВ «Тріада-М», 2006. 93 с.

Есакова А.М. Место антикризисного управления в общей стратегии фирмы. Проблемы и опыт антикризисного управления. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2001. С 37-40.

Кулакова С.Ю. Особливості антикризового управління підприємством у сучасних умовах розвиту економіки. Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. 2014. No 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3429 (дата звернення 05.03.2019)

Яркіна Н. М.Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_26 (дата звернення 03.03.2019)

Невмержицька С. М. Причини виникнення та шляхи подолання фінансової кризи на підприємстві. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. 2018. No 1.

Тивончук І.О. Фінансові кризи: аналіз причин та механізмів їх прояву. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2011. No 698. С. 112-118.

Бланк І. О. Управління фінансами підприємства: підручник. Київ: Київ. нац. торг.–екон. ун–т, 2006. 780 с.

Н. М. Євдокимова, Л. П. Батенко, В. А. Верба Економічне управління підприємством: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2011. 327 с.

Діагностика стану підприємства як елемент антикризового управління. URL:https://studopedia.com.ua/1_131862_tema--dIagnostika-stanu-pIdpriyemstva-yak-element-antikrizovogo-upravlInnya.html (дата звернення 01.03.2019)

Діденко Є. О. Модель антикризового управління підприємством. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2015. No3 (87). C. 53-58.

Ivaniuta S.M. (2007). Antykryzove upravlinnia [Anti-crisis Management]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Buryi S.A., Matsekha D.S. (2006). Antykryzove upravlinnia ta upravlinski rishennia – problemy pidpryiemstv maloho biznesu [Crisis Management and Management Solutions - Problems of Small Businesses]. Khmelnytskyi: TOV «Triada-M» [in Ukrainian].

Yesakova А.М. (2001). Mesto antykryzysnoho upravlenyia v obshchei stratehyy fyrmы. Problemы y opыt antykryzysnoho upravlenyia. [The place of anti-crisis management in the company's overall strategy. Problems and experience of anti-crisis management]. Penza: [in Russian].

Kulakova S.Iu. (2014). Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom u suchasnykh umovakh rozvytu ekonomiky [Features of crisis management of the enterprise in the modern conditions of economic development]. Poltava: Efektyvna ekonomika. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3429 [in Ukrainian].

Yarkina N. M. Upravlinnia pidpryiemstvom yak ekonomichna katehoriia [Enterprise management as an economic category]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN /drep_2014_1_26 [in Ukrainian].

Nevmerzhytska S. M. (2018). Prychyny vynyknennia ta shliakhy podolannia finansovoi kryzy na pidpryiemstvi [Causes and ways to overcome the financial crisis in the enterprise]. Odesa: Efektyvna ekonomika [in Ukrainian].

Tyvonchuk I.O. (2011). Finansovi kryzy: analiz prychyn ta mekhanizmiv yikh proiavu [Financial crises: an analysis of the causes and mechanisms of their manifestation]. Lviv: Problemy ekonomiky ta upravlinnia [in Ukrainian].

Blank I. O. (2006). Upravlinnia finansamy pidpryiemstva [Enterprise Finance Management]. Kyiv. [in Ukrainian].

N. M. Yevdokymova, L. P. Batenko, V. A. Verba (2011). Ekonomichne upravlinnia pidpryiemstvom [Economic management of the enterprise]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Diahnostyka stanu pidpryiemstva yak element antykryzovoho upravlinnia [Diagnosis of the state of the company as an element of crisis management]. Retrieved from https://studopedia.com.ua/1_131862_tema--dIagnostika-stanu-pIdpriyemstva-yak- element-antikrizovogo-upravlInnya.html [in Ukrainian].

Didenko Ye. O. (2015). Model antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Model of crisis management enterprise]. Kyiv: Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu [in Ukrainian].

Переглядів статті: 308
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Бугай, В. З., & Оніпко, А. Д. (2019). ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. Економічний простір, (142), 101-111. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/54
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ