ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ ЯК СКЛАДОВІ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

  • Г. В. Дугінець Київський національний торговельно-економічний університет
  • Н. А. Мазаракі Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: преференційні торговельні угоди, виробничі мережі, СОТ, новий світовий порядок

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей регіональних угод на преференційних умовах. Такі угоди стали популярним інструментом в сфері міжнародної торгівлі в ХХІ столітті. Визначено, що угоди про зони вільної торгівлі між країнами є найбільш поширеними у світі і становлять майже 60% від загальної кількості преференційних торговельних угод. Запропоновано використання терміну «преференційна торговельна угода» предметом якої є надання преференцій у торгівлі між державами як на односторонній, так і на взаємній основі. Проаналізовано вигоди як в торговельній, так і економічній сферах що надають державам преференційні торговельні угоди. Визначено, що підписання угоди може стати інструментом захисту як вже функціонуючої виробничої мережі, так і стимулом та умовою розвитку торговельних відносин країн-партнерів. З іншого боку, спрощення доступу до більш сприятливого інституційного середовища або до більш якісних послуг, роль яких у виробничому процесі збільшується, призведе до пере-міщення виробництв, тим самим, змінить маршрути руху доданої вартості та зменшить експорт доданої вартості з даної країни (яка ввійшла до інтеграційного угруповання). Доведено, що головною метою мегарегіональних преференційних партнерств є досягнення нових стандартів у галузі торгівлі товарами та послугами, інвестицій, навколишнього середовища, умов праці, інтелектуальної власності, боротьби з корупцією, конкуренцією. З іншого боку це спроба створити інституційно сумісні правові та регулятивні середовища для світової преференційної торгівлі (інструмент збереження та підвищення конкурентоспроможності держав в умовах формування нового світового порядку). Отримані результати свідчать, що поширення в ХХІ ст. преференційних торговельних угод є певною інституційною відповіддю на проблеми та потреби торгівлі, пов’язані з винесенням виробництв за кордон. Обґрунтовано що, подальша багатостороння лібералізація у форматі СОТ на глибшому, ніж у форматі преференційних торговельних угод є більш перспективним напрямом розвитку міжнародної торгівлі, оскільки преференційна лібералізація повністю не позбавлена недоліків у порівнянні з багатостороннім регулюванням.

Посилання

Біла, С. О. Сучасні тренди розвитку зовнішньоторговельних відносин та ризики Неопротекціонізму. Стратегія розвитку України, 2017, (1), 11-16.

Голубєва, В. Деякі теоретико-правові аспекти впливу регіоналізації на національне законодавство (на прикладі відносин ЄС-Україна). Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2016, (3), 85-97.

Довгаль О. Економічний протекціонізм: аналіз світового досвіду. Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. 2002. No 564. С. 220–222.

Калюжна, Н. Г. Міждержавні торговельні конфлікти як уособлення політики неопротекціонізму. Проблеми системного підходу в економіці 2019, 1 (1)), 30-36.

Резнікова, Н. В., Панченко, В. Г. Неопротекціоністський потенціал регіональних торговельних угод в умовах багатосторонньої торгівельної лібералізації. Економіка та держава 2017, (11), 4-9.

Устіменко В. Проблеми та перспективи реалізації угоди про асоціацію з ЄС: економіко-правові аспекти. Економіка і право, 2017, (3 (48)), 54-62.

ACP – The Cotonou Agreement. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en

Bhagwati, J. and Panagariya, A. The Theory of Preferential Trade Agreements: Historical Evolution and Current Trends. American Economic Review, 1996, vol. 86 (2), pp. 82–87.

Bilal, S. Why Regionalism May Increase the Demand for Trade Protection, Journal of Economic Integration, 1998, vol. 13 (1), pp. 30-61.

Duginets G., Diachenko O., Mazaraki N., Golovachova O. Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society : monograph edited by Ganna Duginets. Kyiv : KNUTE, 2019. 212 p.

EC (2010) Guidelines on Vertical Restraints. European Commission Notice, [Electronic resource]. URL: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/guidelines_vertical_en.pdf

Eichenberg J., Kelsey D. Free Riders Do Not Like Uncertainty, 1996. URL: http://ideas.repec.org/p/bir/birmec/9614.html

Mazaraki, A.; Melnichenko, S.; Duginets, G. Ukrainian economy growth imperatives. Prague: Coretex CZ SE. 2018.

Orece G., Rocha N. Deep integration and production networks: an empirical analysis. eWorld Economy, 2014. Vol. 37. №. 1. P. 106–136

Panagariya A., Findlay R.Political - Economy Analysis of Free Trade Areas and Customs Unions, 1994. [Electronic resource]. URL: http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/03/01/000009265_3961006015730/Rendered/PDF/multi0page.pdf

Puig G., Ohiocheoya O. Regional Trade Agreements and the NeoColonialism of the United States of America and the European Union: A Review of the Principle of Competitive Imperialism. Liverpool Law Rev. 2011. Vol. 32. P. 225–235.

Rodrik D., Melo J., Panagariya A. The New Regionalism: A Country Perspective. New Dimensions in Regional Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Ch.6. P.159–193.

The World Bank group. Global economic prospects. Darkening Skies. January 2019. Washington, DC, International Bank for Reconstruction and Development. 2019. 241 p.

Zhao Yujia, Is There a New International Trade Order?, The Chinese Journal of International Politics, Volume 12, Issue 1, Spring 2019, Pages 93–122, https://doi.org/10.1093/cjip/poz001

WTO. Database World Trade Organization web-page. [Electronic resource]. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm

Bіllа, S. (2017). Suchasni trendy rozvytku zovnishnotorhovelnykh vidnosyn ta ryzyky Neoprotektsionizmu [Current Trends in the Development of Foreign Trade Relations and the Risks of Neo-protectionism]. Ukraine's Development Strategy, (1), 11-16. [in Ukrainian]

Golubeva, V. (2016). Deiaki teoretyko-pravovi aspekty vplyvu rehionalizatsii na natsionalne zakonodavstvo (na prykladi vidnosyn YeS-Ukraina) [Some theoretical and legal aspects of the impact of regionalization on national law (for example, EU-Ukraine relations)]. Bulletin of the Ternopil National Economic University, (3), 85-97. [in Ukrainian]

Dovgal О. (2002) Ekonomichnyi protektsionizm: analiz svitovoho dosvidu [Economic protectionism: an analysis of world experience]. Visn. Hark. Nat. Univ them. VN Karazin. Economic series. No 564. С. 220–222. [in Ukrainian]

Kolyuzhna, N (2019). Mizhderzhavni torhovelni konflikty yak uosoblennia polityky Neoprotektsionizmu [Interstate Trade Conflicts as a Personification of Neo-Protectionism Policy]. Problems of systematic approach in economy, (1 (1)), 30-36. [in Ukrainian]

Reznikova, N. V., Panchenko, V. G. (2017). Neoprotektsionistskyi potentsial rehionalnykh torhovelnykh uhod v umovakh bahatostoronnoi torhivelnoi liberalizatsii [Neo-protectionist potential of regional trade agreements in the context of multilateral trade liberalization]. Economy and State, (11), 4-9. [in Ukrainian]

Ustymenko, V. A. (2017). Problemy ta perspektyvy realizatsii uhody pro asotsiatsiiu z yes: ekonomiko-pravovi aspekty [Problems and Prospects of Implementation of the EU Association Agreement: Economic and Legal Aspects]. Economics and Law, (3 (48)), 54-62. [in Ukrainian]

ACP – The Cotonou Agreement. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en

Bhagwati, J. and Panagariya, A. (1996). The Theory of Preferential Trade Agreements: Historical Evolution and Current Trends. American Economic Review, vol. 86 (2), pp. 82–87.

Bilal, S. (1998), Why Regionalism May Increase the Demand for Trade Protection, Journal of Economic Integration, vol. 13 (1), pp. 30-61.

Duginets G., Diachenko O., Mazaraki N., Golovachova O. (2019) Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society: monograph, edited by Ganna Duginets. Kyiv : KNUTE, 212 p.

EC (2010) Guidelines on Vertical Restraints. European Commission Notice, [Electronic resource]. URL: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/guidelines_vertical_en.pdf

Eichenberg J., Kelsey D. (1996). Free Riders Do Not Like Uncertainty URL: http://ideas.repec.org/p/bir/birmec/9614.html

Mazaraki, A.; Melnichenko, S.; Duginets, G. (2018). Ukrainian economy growth imperatives. Prague: Coretex CZ SE.

Orece G., Rocha N. (2014) Deep integration and production networks: an empirical analysis. eWorld Economy, Vol. 37. №. 1. P. 106–136

Panagariya A., Findlay R. (1994) Political - Economy Analysis of Free Trade Areas and Customs Unions [Electronic resource]. URL: http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/03/01/000009265_3961006015730/Rendered/PDF/multi0page.pdf

Puig G., Ohiocheoya O. (2011) Regional Trade Agreements and the NeoColonialism of the United States of America and the European Union: A Review of the Principle of Competitive Imperialism. Liverpool Law Rev. Vol. 32. P. 225–235.

Rodrik D., Melo J., Panagariya A. (1995) The New Regionalism: A Country Perspective. New Dimensions in Regional Integration. Cambridge: Cambridge University Press, Ch.6. P.159–193.

The World Bank group (2019) Global economic prospects. Darkening Skies. January 2019. Washington, DC, International Bank for Reconstruction and Development. 241 p.

Zhao Yujia (2019). Is There a New International Trade Order?, The Chinese Journal of International Politics, Volume 12, Issue 1, P. 93–122, https://doi.org/10.1093/cjip/poz001

WTO. Database World Trade Organization web-page. [Electronic resource]. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm

Переглядів статті: 823
Завантажень PDF: 336
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Дугінець, Г. В., & Мазаракі, Н. А. (2019). ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ ЯК СКЛАДОВІ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ. Економічний простір, (152), 17-28. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-2
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ