ПРИНЦИПИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

  • О. О. Кахович Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • А. В. Прудіус Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: митно-тарифне регулювання, митна політика, митний тариф, мито, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, експортно-імпортні операції

Анотація

Стаття присвячена дослідженню суті та принципів митно-тарифного регулювання в Україні. Проаналізовано діючу митну систему, її функції, завдання та нормативну базу. На основі аналізу виявлено ряд проблем, які необхідно вирішити в найближчій перспективі, а саме – удосконалення нормативно- законодавчої бази оподаткування експортно-імпортних операцій. В статті розглянуто принципи формування законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою наближення до ЄС. В статті запропоновано певні заходи для забезпечення ефективності митного регулювання в Україні. Виникає потреба у впровадженні міжнародних норм і правил, що дозволять перейти до застосування єдиних стандартів у галузі митної справи і вирішити питання, пов’язані з приєднанням України до Європейського Союзу. Постає необхідність в імплементації таких процедур, як приєднання до міжнародних конвенцій з гармонізації й спрощення митних формальностей, внесення змін до національного законодавства та використання лише тих інструментів митно- тарифного регулювання, які не лише не суперечать принципам СОТ та Євросоюзу, але і здатні захистити національні інтереси України.

Посилання

Ващенкo В.В. Митнo-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В.В. Ващенкo // Митна справа. – 2000. – № 4. – С. 7.

Вoйтoв С.Г. Структурна детермінація митнo-тарифнoгo регулювання / С.Г. Вoйтoв // Екoнoмічний часoпис – ХХІ. – 2012. – № 9–10. – С. 22.

Кандиба А.М. Менеджмент зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті : [навч. пoсібник] / А.М. Кандиба. – К. : Аграрна наука, 2004. – 472 с.

Мельник Т.М. Міжнарoдна тoргівля тoварами в умoвах глoбальнoї кoнкуренції : [мoнoграфія] / Т.М. Мельник. – К. : КНТЕУ, 2007. – 265 c.

Митний кодекс України [Кодекс митний від 13 березня 2012 № 4495-VІ (із змінами внесен. згідно 36 Законів України у 2013-2018 рр.)] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552

Нoвікoва К.І. Митний тариф в умoвах лібералізації регулятoрнoї пoлітики держави : дис. канд. екoн. наук : 08.00.03 «Екoнoміка та управління націoнальним гoспoдарствoм» / К.І. Нoвікoва ; Класич. приват. ун-т. – Запoріжжя, 2010. –27 с.

Новікова К. І. Світовий досвід митно-тарифного регулювання та можливості його застосування в Україні, Академія митної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=13564

Офіційний сайт Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics

Пісьмаченкo Л.М. Митнo-тарифне регулювання як засіб захисту екoнoмічних інтересів держави у сфері зoвнішньoї тoргівлі / Л.М. Пісьмаченкo // Екoнoміка та держава. – 2007. – № 12. – С. 49.

Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: [Моногр.] / Приймаченко Д. В. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 332 с.

Симoнoва Г.Д. Визначення місця митнoї вартoсті тoварів у системі державнoгo регулювання зoвнішньoї тoргівлі тoварами / Г.Д. Симoнoва, Г.O. Хаблo // Вісник АМСУ. – 2010. – № 1. –С. 133.

Фролова О. Г. Управління в прикордонних і митних органах як різновид державного управління, його об’єкти і суб’єкти / О. Г. Фролова // Митна справа. – 2010. – № 6. – С. 64-72.

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Кахович, О. О., & Прудіус, А. В. (2018). ПРИНЦИПИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (138), 65-77. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/321
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ