МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ПРОЦЕСИ ЇЇ РОЗВИТКУ

  • О. Ф. Андросова Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: механізм формування, корпоративна культура, процес розвитку, машинобудівні підприємства, принципи формування, синергетичний ефект

Анотація

У статті представлено етапи формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах країни. Виявлено, що процес розвитку корпоративної культури є безперервним й може змінюватися під впливом середовища. Визначено, що зміни й розвиток корпоративної культури на машинобудівних підприємствах відбуваються при виході підприємства на міжнародний рівень. Узгоджено певні правила, які необхідно дотримуватися при зміні корпоративної культури. З’ясовано, що при управлінні процесом формування, розвитку та зміни корпоративної культури здійснюється на основі певних принципів. Досліджено та надано характеристику принципам формування, розвитку та зміни корпоративної культури. Всі представлені в статті принципи є елементами комплексної системи машинобудівних підприємств та управління розвитком і зміною корпоративної культури. Вони тісно взаємодіють між собою, а посилює їх дію синергетичний ефект. Формування і розвиток корпоративної культури за допомогою синергетичного механізму проявляється через встановлення і посилення взаємозв’язку та взаємодії елементів соціально економічної системи машинобудівних підприємств.

Посилання

Химич І. Г. Методика формування корпоративної культури на підприємствах машинобудівної галузі / І. Г. Химич // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - No1. – с. 80-83.

Кудря Я. В. Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність функції, етапи формування / Я. В. Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – No2. – с. 89-99.

Антонюк А. А. Оцінювання економічної ефективності управління корпоративною культурою / А. А. Антонюк, Н. М. Шмиголь // Держава та регіони серія: Економіка та підприємство – 2012. - No4. – с. 27-31.

Химич І. Г. Модель формування корпоративної культури для машинобудівних підприємств. / І. Г. Химич // Держава та регіони . Серія: Економіка та підприємство – 2010 - No2. – с.2018-223.

Захарчин Г.М. Корпоративна культура / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. // Навчальний посібник. – Львів, 2011 – 317 с.

Корпоративна культура: навчально-методичний посібник / ДП «Укртехінформ» - Київ, 2013 – 185 с.

Кривов’язок І. В. Управління стратегічними можливостями машинобудівних підприємств / І. В. Кривов’язок, Р. М. Стрільчук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - No9. – с. 114-155.

Андрушків Б. М. Корпоративне управління: Навчальний посібник / Андрушків Б.М., Черничинець С.П. — К. : Кондор , 2011 — 528 с.

Khymych I. H. (2010) Metodyka formuvannia korporatyvnoi kultury na pidpryiemstvakh mashynobudivnoi haluzi [Method of formation of corporate culture at the enterprises of the machine-building industry]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of the Khmelnitsky National University, 1, 80-83 [in Ukrainian].

Kudria Y a. V . (2008) Korporatyvna kultura v mashynobuduvanni: sutnist funktsii, etapy formuvannia[Corporate culture in mechanical engineering:the essence of function, stages of formation].Aktualni problemy ekonomiky - Current problems of the economy,2,89-99[in Ukrainian].

Antoniuk A. A. & Shmyhol N. M. (2012) Otsiniuvannia ekonomichnoi efektyvnosti upravlinnia korporatyvnoiu kulturoiu [Estimation of the economic efficiency of corporate culture management]. Derzhava ta rehiony seriia: Ekonomika ta pidpryiemstvo - State and Regions Series: Economy and Enterprise, 4, 27-31 [in Ukrainian].

Khymych I. H. (2010) Model formuvannia korporatyvnoi kultury dlia mashynobudivnykh pidpryiemstv [Model of formation of corporate culture for machine-building enterprises]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemstvo - State and regions. Series: Economics and Enterprise, 2, 2018-223 [in Ukrainian].

Zakharchyn H.M., Liubomudrova N.P., Vynnychuk R.O., Smolinska N.V. (2011). Korporatyvna kultura [Corporate culture]. Lviv, Navchalnyi posibnyk. [in Ukrainian].

Korporatyvna kultura: navchalno-metodychnyi posibnyk (2013).DP«Ukrtekhinform»-Kyiv.

Kryvoviazok I. V., & Strilchuk R. M. (2016). Upravlinnia stratehichnymy mozhlyvostiamy mashynobudivnykh pidpryiemstv [Control of strategic capabilities of machine-building enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky - Current problems of the economy, 9, 114-155 [in Ukrainian].

Andrushkiv B.M., & Chernychynets S.P. (2011). Korporatyvne upravlinnia [Corporate Management]. Navchalnyi posibnyk / K.: Kondor [in Ukrainian].

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Андросова, О. Ф. (2019). МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ПРОЦЕСИ ЇЇ РОЗВИТКУ. Економічний простір, (141), 205-212. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/23
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС