УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ – ЗАПОРУКА ДІЄВОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮТА УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ

  • І. М. Яремчук Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: бюджетна класифікація, економічна класифікація видатків бюджету, керівництво по статистці державних фінансів, видатки на інформатизацію, фінансовий аудит, управління видатками бюджету

Анотація

В досліджені здійснено аналіз, який показав, що на теперішній час інформатизацію на рівні з іншими видатками з аналогічною економічною характеристикою операцій агреговані в п’яти кодах економічної класифікації видатків. В свою чергу було здійснено аналіз видатків на інформаційні та телекомунікаційні технології у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Проведений нами аналіз показав, що за деякими КЕКВ видатки на інформатизацію (придбання ІКТ-товарів та ІКТ послуг) є визначальними, хоча при обліку вони і були агреговані з іншими видатками з аналогічною економічною характеристикою операцій. В процесі дослідження було встановлено, що Слід мати на увазі, що бюджетна класифікація забезпечує не лише ідентифікацію руху коштів бюджету і єдність аналітичного обліку, але й є необхідним інструментом для контролю за законністю витрачання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами. З метою зниження ризиків нецільового та непрозорого використання бюджетних коштів, передбачених на виконання відповідних бюджетних програм, та витрачання бюджетних коштів на цілі, безпосередньо не передбачені відповідними паспортами бюджетних програм, доцільно розширити економічну класифікацію видатків бюджету. Це забезпечить єдиний підхід до аналізу діяльності розпорядників коштів у сфері інформатизації та чітке визначення цілей і завдань, на які витрачаються бюджетні кошти у сфері інформатизації та телекомунікацій. В дослідженні запропоновано один з варіантів вдосконалення економічної класифікації видатків бюджету, пов'язаний з тенденцією впровадженням елементів електронного врядування в діяльність органів влади усіх рівнів та зростаючим впливом інформаційних та телекомунікаційних технологій на ці процеси. Показано, що запровадження нових КЕКВ, пов’язаних з урахуванням видатків на інформатизацію, сприятиме зближенню економічної класифікації видатків, прийнятій в Україні, з класифікацією видатків, запропонованою МВФ для уніфікації на міжнародному рівні ключових економічних показників в системі державних фінансів. Отримання повної та детальної інформації про використання бюджетних коштів на закупівлю ІКТ-товарів та ІКТ-послуг дозволить, з одного боку, забезпечити створення дієвої, прозорої та ефективної системи контролю та управління видатками бюджету, з іншого боку, сприятиме зниженню ризиків нецільового використання бюджетних коштів.

Посилання

Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с

Бюджетний кодекс від 08.07.2010 No 2456–VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua.

Державна казначейська служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua

Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І. Я. Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. Канєва та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. – 376 с.

Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: підручник / За заг. ред. проф. Р.Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2003. – 483с.

Жадан О.В. Економічна класифікація видатків: національний і міжнародний досвід. Науковий огляд No 8(51), 2018 с. 22-34.

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 No 922-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua.

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 No 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за No 456/20769. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12

Калюга Є.В. Бюджетна класифікація як основа застосування методу нарахування в державному секторі. Наукове видання «Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка». 2016. Вип. 2 (179). Економіка. С. 22-28.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег : пер. с англ. – М. : Гелиос, 2012. – 352 с.

Лук’яненко І.Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України. Бізнес Інформ. 2012. No 4 (411). С. 197-201.

Мярковський А.І., Чугунов І.Я. Бюджетна політика як складова соціально- економічного розвитку країни. Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. 2010. No 5. С. 5–15.

Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» від 27.12.2001 URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0604201-01

Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 No 11 URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11

Облік у бюджетних установах. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 368 с.

Опарін В.М., Федосов В.М., Юхименко П.І. Українська класична школа публічних фінансів. Фінанси України. 2015. No 10. С. 7-31.

Система державних закупівель. URL: http://z.texty.org.ua/

Чугунов І.Я. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності. Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. 2014. No 5. С. 64-77.

Шахова Г.Я., Крадинов П.Г., Маненок П.Л. Долгосрочная устойчивость бюджетной системы. Финансовий журнал. 2012. No 4. С. 5-18.

Government Finance Statistics Manual 2001 (GFSM 2001). URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/

Government Finance Statistics Manual 2014 URL: https://www.imf.org/external/Pubs/FT /GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf

Atamas, P.J. (2009). Oblik u bjudzhetnyh ustanovah [Accounting in budgetary institutions]. K.: Centr uchbovoi' literatury [in Ukrainian].

Bjudzhetnyj kodeks [Budget Code]. zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua.

Derzhavna kaznachejs'ka sluzhby Ukrai'ny [State Treasury Service of Ukraine]. www.treasury.gov.ua. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua

Chugunov, I.Ja., Pavelko, A.V., & Kanjeva, T.V (2015). Derzhavne finansove reguljuvannja ekonomichnyh peretvoren [State financial regulation of economic transformations]. K.: Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Dzhoga, R.T., Svirko, S.V., & Sinel'nyk, L.M. (2003). Buhgalters'kyj oblik u bjudzhetnyh ustanovah [Accounting in budgetary institutions]. K.: KNEU [in Ukrainian].

Zhadan, O.V. (2018). Ekonomichna klasyfikacija vydatkiv: nacional'nyj i mizhnarodnyj dosvid [Economic classification of expenditures: national and international experience], 8, 22-34 [in Ukrainian].

Zakon Ukrai'ny «Pro publichni zakupivli» [Law of Ukraine “On Public Procurement”]. zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua.

Instrukcija shhodo zastosuvannja ekonomichnoi' klasyfikacii' vydatkiv bjudzhetu, zatverdzhena Nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny [Instruction on the application of economic classification of budget expenditures, approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12

Kaljuga, Je.V. (2016). Bjudzhetna klasyfikacija jak osnova zastosuvannja metodu narahuvannja v derzhavnomu sektori [Budget classification as the basis for applying the public sector accrual method]. 2, 22–28 [in Ukrainian].

Kejns, Dzh.M. (2012). Obshhaja teoryja zanjatosty, procenta y deneg [General theory of employment, interest and money]. M.: Gelyos [in Ukrainian].

Luk’janenko, I.G. (2012). Modeljuvannja vplyvu zmin fiskal'noi' polityky na ekonomiku Ukrai'ny [Modeling the impact of fiscal policy changes on the Ukrainian economy]. 4, 197–201 [in Ukrainian].

Mjarkovs'kyj, A.I., & Chugunov, I.Ja. (2010). Bjudzhetna polityka jak skladova social'noekonomichnogo rozvytku krai'ny [Budget policy as a component of socio-economic development of the country]. 5, 5–15 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny «Pro bjudzhetnu klasyfikaciju ta i'i' zaprovadzhennja» [Order of the Ministry of Finance of Ukraine “On Budget Classification and its Introduction”]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0604201-01 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny «Pro bjudzhetnu klasyfikaciju» [Order of the Ministry of Finance of Ukraine “On Budget Classification”]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11[in Ukrainian].

Vatulja, I.D., Vatulja, M.I., & Levchenko, Z.M. (2009). Oblik u bjudzhetnyh ustanovah [Accounting in budgetary institutions]. K.: Centr uchbovoi' literatury [in Ukrainian].

Oparin, V.M., Fedosov, P.I., & Juhymenko, V.M. (2015). Ukrai'ns'ka klasychna shkola publichnyh finansiv [Ukrainian Classical School of Public Finance]. Kyi'v, 10, 7–31 [in Ukrainian].

Systema derzhavnyh zakupivel' [Public procurement system]. z.texty.org.ua. Retrieved from: http://z.texty.org.ua/ [in Ukrainian].

Chugunov, I.Ja. (2014). Dovgostrokova bjudzhetna strategija u systemi ekonomichnoi' cyklichnosti [Long-term budgetary strategy in the system of economic cyclicality]. 5, 64– 77 [in Ukrainian].

Shahova, G.Ja., Kradinov, P.G., & Manenok, G.Ja. (2012). Dolgosrochnaja ustojchivost' bjudzhetnoj sistemy [Long-term sustainability of the budget system].4, 5–18 [in Ukrainian].

Government Finance Statistics Manual (2001). Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/ [in Ukrainian].

Government Finance Statistics Manual (2014). Retrieved from https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf

Переглядів статті: 67
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Яремчук, І. М. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ – ЗАПОРУКА ДІЄВОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮТА УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ. Економічний простір, (148), 93-105. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/154
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ