РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЯК КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ ДЗВО

  • С. В. Свірко Державний університет «Житомирська політехніка»
  • Т. М. Тростенюк Державний університет «Житомирська політехніка»
  • І. М. Яремчук Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: державні заклади вищої освіти, контрольний кластер, аналітичний кластер, управлінський облік, результативні показники бюджетних цільових програм

Анотація

В статті розглянуті питання результативних показників бюджетних цільових програм як об’єкту контрольно-аналітичного дослідження діяльності державних закладів вищої освіти. На підставі опрацювання нормативних документів сформовано їх загальну змістовну модель, яка включає принципи побудови результативних показників цільових бюджетних програм, критерії результативних показників цільових бюджетних програм та власне характеристику результативних показників. В процесі опрацювання положень Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта” щодо результативних показників за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)» визначено їх проблемні позиції. В процесі дослідження було встановлено що представлена сукупність результатних показників має досить загальний вигляд, через досить усереднені макроекономічні показники, що не набувають необхідної деталізації на мікро-рівні – рівні конкретного державного закладу вищої освіти, а також не повну кореляцію з закріпленою моделлю результативних показників. Дослідження існуючих в світі підходів до формування їх сукупності дозволило запропонувати систему результативних показників, що включає: показники продукту, показники витрат, показники ефективності, показники якості (традиційні набули подальшого розвитку), показники економічності, показники стійкості (розбудовані авторами), де: показники економічності характеризують дотримання суворого режиму економії у використання коштів загального та спеціального фондів; показники стійкості характеризують фінансову стійкість державних закладів вищої освіти. Встановлено, що комплексна розбудова зазначених підскладових управлінського обліку Державних закладів вищої освіти надасть стійкості і дієвості останньої, що, в свою, чергу сприятиме підвищенню ефективності діяльності державних закладів вищої освіти, а отже кінцево сприятиме оздоровленню системи державних фінансів України.

Посилання

Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм: [пер. з англ. В.Шульга]. К.: Всеувито, 2003. 350 с.

Державні фінанси: теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі: [пер. з англ.]. / Юрай Немец (ред.). К.: Основи, 1998. 542 с.

Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Свірко С.В. Бухгалтерський облік в секторі загального державного управління України. Том 1: бухгалтерський облік в бюджетних установах України: підручник. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. 1380 с.

Зоді Річард Е. Програмно цільовий бюджет. ПЕФР: Проект підтримки реформ місцевого бюджету. Хмельницький, 2003.

Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: [у 2-х т.] / За заг. Ред.. Ф.О.Ярошенка. К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2010. Т.І. Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державних фінансів України / Т.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська та ін. 2010. 226 с.

Кузнецов А.А. Управлінський контроль: місце, сутність та призначення. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 2 (19). С. 97-106.

Кузьмін О.Є., Сорока І.Й., Тропак Ю.А. Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності. Економіка та держава. 2012. № 3. С. 12-15.

Менеджмент URL: https://library.if.ua/books/58.html (дата звернення: 22.09.2019)

Павлюк К.В. Оцінка виконання бюджетних про грам: результативні показники. Фінанси України. 2005. №2. С. 70 77.

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта": Наказ МОНУ від 10.07.2017 №992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-17 (дата звернення: 22.09.2019)

Про результативні показники бюджетної програми: Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10 (дата звернення: 22.09.2019)

Свірко С.В. Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України. Вчені записки. Науковий збірник. 2012. Вип. 14. ч.2. С.167-173.

Станкус Т. Визначення результативних показників. Бюджетна бухгалтерія. 2017. №11 (березень) . URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/march/issue-11/article-26106.html (дата звернення: 22.09.2019)

Тростенюк Т.М. Господарська діяльність державних закладів вищої освіти як об’єкт аналітичних досліджень. Вісник ХНАУ імені В.В. Докучаєва. 2019. №2. С. 229-240.

Управлінський облік і аналіз у бюджетних установах : навч. посіб. / С.В. Свірко, А.П. Заросило; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. К. : КНЕУ, 2012. 538 с.

Файоль А. Общее и промышленное управление. М. 1923. . URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783/5784 (дата звернення: 22.09.2019)

Vedung, E. (2003). Ocinjuvannja derzhavnoi' polityky i program [Evaluation of public policies and programs]. Kyiv: Vseuvyto [in Ukrainian].

Nemec, Ju. (Eds.). (1998). Derzhavni finansy: teorija i praktyka perehidnogo periodu v Central'nij Jevropi: [Public Finance: The Theory and Practice of Transition in Central Europe]. Kyiv: Osnovy. [in Ukrainian].

Jevdokymov V.V., Grycyshen D.O. & Svirko S.V. (2017) Buhgalters'kyj oblik v sektori zagal'nogo derzhavnogo upravlinnja Ukrai'ny. Tom 1: buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny [Accounting in the general government sector of Ukraine. Volume 1: Accounting in Budget Institutions of Ukraine]. Zhytomyr: Vydavec' O.O. Jevenok. [in Ukrainian].

Zodi Richard, E. (2003). Programno cil'ovyj bjudzhet [Programmatic target budget]. PEFR: Proekt pidtrymky reform miscevogo bjudzhetu – EDF: Local Budget Reform Support Project. Hmel'nyc'kyj [in Ukrainian].

Jefimenko, T.I., Lovins'ka, L.G. et. al. (2010). Informacijne zabezpechennja upravlinnja derzhavnymy finansamy [Public financial management information support]. F.O. Jaroshenka (Eds.). Kyiv.: DNNU «Akad. fin. upravlinnja». T.I. Standartyzacija bjudzhetnogo obliku jak instrument modernizacii' derzhavnyh finansiv Ukrai'ny. [in Ukrainian].

Kuznecov, A.A. (2015). Upravlins'kyj kontrol': misce, sutnist' ta pryznachennja [Management control: place, nature and purpose]. Jevropejs'kyj vektor ekonomichnogo rozvytku – European vector of economic development. 2 (19). 97-106. [in Ukrainian].

Kuz'min, O.Je., Soroka, I.J. & Tropak, Ju.A. (2012). Ocinjuvannja vykonannja bjudzhetnyh program na osnovi systemy pokaznykiv rezul'tatyvnosti [Evaluation of the implementation of

budget programs on the basis of a system of performance indicators]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 3, 12-15. [in Ukrainian].

Menedzhment [Management] library.if.ua. Retrieved from: URL: https://library.if.ua/books/58.html [in Ukrainian].

Pavljuk, K.V. (2005). Ocinka vykonannja bjudzhetnyh pro gram: rezul'tatyvni pokaznyky [Estimating Budget Execution Programs: Performance Indicators]. Finansy Ukrai'ny – Finance of Ukraine, 2, 70 77. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja Typovogo pereliku bjudzhetnyh program i rezul'tatyvnyh pokaznykiv i'h vykonannja dlja miscevyh bjudzhetiv u galuzi "Osvita": Nakaz MONU [Order of the Ministry of Education and Science Approving the Model List of Budget Programs and Performance Indicators for Local Education Budgets]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-17 [in Ukrainian].

Pro rezul'tatyvni pokaznyky bjudzhetnoi' programy: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny [Order of the Ministry of Finance of Ukraine On effective indicators of the budget program]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1353-10 [in Ukrainian].

Svirko, S.V. (2012). Konceptualizacija upravlins'kogo obliku v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny [Conceptualization of management accounting in budgetary institutions of Ukraine]. Vcheni zapysky. Naukovyj zbirnyk – Scientific notes. Scientific collection, 14, 2, 167-173. [in Ukrainian].

Stankus, T. (2017). Vyznachennja rezul'tatyvnyh pokaznykiv [Determination of performance indicators]. Bjudzhetna buhgalterija – Budget accounting, 11 (berezen'). i.factor.ua. Retrieved from: https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/march/issue-11/article-26106.html [in Ukrainian].

Trostenjuk, T.M. (2019). Gospodars'ka dijal'nist' derzhavnyh zakladiv vyshhoi' osvity jak ob’jekt analitychnyh doslidzhen' [Economic activity of public higher education institutions as an object of analytical research]. Visnyk HNAU imeni V.V. Dokuchajeva – Bulletin of the KhNAU named after V.V. Dokuchaev, 2, 229-240. [in Ukrainian].

Svirko, S.V. & Zarosylo, A.P. (2012). Upravlins'kyj oblik i analiz u bjudzhetnyh ustanovah [Management accounting and analysis in budgetary institutions]. Kyiv: Kyi'vs'kyj nac. ekon. un-t imeni Vadyma Get'mana, [in Ukrainian].

Fajol,' A. (1923). Obshhee i promyshlennoe upravlenie. Perevod na russkij jazyk: B. V. Babina-Korenja. M. gtmarket.ru. Retrieved from: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783/5784 (data zvernennja: 22.09.2019) [in Russian].

Переглядів статті: 187
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Свірко, С. В., Тростенюк, Т. М., & Яремчук, І. М. (2019). РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЯК КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ ДЗВО. Економічний простір, (151), 212-223. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-18
Розділ
ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають