СТРАТЕГІЇЇ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В КРАЇНАХ ЄС

  • В. С. Чала ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • К. В. Рибіна ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»
Ключові слова: креативна економіка, креативні індустрії, культурні індустрії, Європейський Союз, стимулювання експорту, економіка культури, експортна стратегія, експорт

Анотація

В представленій статті автором наведено, що культурні та креативні індустрії (далі – ККІ) – досить цінний сектор економіки, джерело економічного зростання, особливо експорту ЄС, прибутковості. Встановлено існування колосально розгалуженої та багаторівневої підтримки експорту ККІ. Показано, що в історії ЄС є близько десятка всесоюзних програм з підтримки креативного сектора. Висвітлено різноманітні заходи, ряд інструментів та програми щодо стимулювання експорту продукції даного сегмента економіки для країн ЄС, європейські всесвітньовідомі компанії креативного сектору. Аналізується структура експортної європейської креативної індустрії, проводиться класифікація використовуваних ними стратегій стимулювання експорту. Даний аналіз дозволяє виділити ключові інструменти, використовувані країнами ЄС для стимулювання експорту креативних товарів і послуг: консультаційна та аналітична допомога в галузі ВЭД, кредитні та фіскальні інструменти стимулювання експорту, грантове та інфраструктурне забезпечення, відповідність формулювання кластерів і мережевий розвиток креативних індустрій різних країн. Акцентується увага, що на сьогодні країни ЄС достатньо ретельно працюють над вдосконаленням податкової і трудової політики для реалізації бізнесу в креативних індустріях; формуванням системи взаємодії креативних індустрій з іншими секторами економіки; створенням креативних хабів, які б забезпечили комунікації між культурними організаціями та креативними індустріями; подоланням комунікаційного бар’єру між органами влади та громадськістю; проведення постійних та об’єктивних досліджень у сфері культури. Розглянуто, що на креативну економіку в ЄС спрямована значна державна підтримка, яка проявляється через закупівельну активність, реалізацію фінансових та податкових пільг, субсидіювання та сприяння зайнятості населення в даному секторі. Аналіз виділених нами експортних стратегій креативних індустрій країн ЄС дозволяє визначити ряд інструментів, найбільш часто використовуваних для стимулювання експорту продукції даного сегмента економіки.

Посилання

Кадочников С. М., Кодачигов Р. В. Змінення товарної структури cвітового експорта креативних товарів // Вісник Уральського державного економічного університету. 2012. No 4.

Мальцев А. А., Кодачигов Р. В. Креативні імперативи сучасної глобальної економіки: можливості для сільського господарства // Агропродовольственная політика Росії. 2013. No 11.

Посібник з економіки культури / за ред. Р. Тоузе. 2-е вид. Челтенхем, Великобританія: Edward Elgar Publishing Limited, 2011.

Браун Е., Лаванга М. Міжнародний порівняльний Квікскан в національну політику для творчої індустрії // Європейський інститут порівняльних міських досліджень. Роттердам, 2007. URL: http://goo.gl/9CYWvE.

Побудова цифрової економіки: важливість збереження робочих місць у творчих галузях ЄС // Консультанти TERA. 2010. URL: http://goo.gl/i8kxjj.

Створення зростання - вимірювання культурних та творчих ринків в ЄС // EY. 2014. URL: http://goo.gl/Nwmv15.

Звіт про креативну економіку за 2010 рік // ЮНКТАД. 2010. URL: http://goo.gl/fku6q9.

Творчі галузі та інновації в Європі / за ред. Л. Лазеретті. Абінгдон, Великобританія: Routledge, 2013.

Творча цінність - Документ про політику культури та економіки // Міністерство економіки Нідерландів, Міністерство освіти, культури та науки Нідерландів, 2009. URL: http://goo.gl/NQPiB5.

Європа 2020. Стратегія розумного, стійкого та всеосяжного зростання // Європейська комісія. 2010. URL: http://goo.gl/VPhA6Q.

Флемінг Т., Нільссон-Андерсен П. Зелена книга креативної економіки для Північного регіону // Північний інноваційний центр. 2007. URL: http://goo.gl/zZIjka.

Звіт про належну практику щодо стратегій підтримки експорту та інтернаціоналізації культурного та творчого секторів // Робоча група відкритого методу координації (ОМК). 2014. URL: http://goo.gl/pSxSoL.

Мікич Х. Вимірювання економічного внеску культурних індустрій. Огляд та оцінка сучасних методологічних підходів // Інститут статистики ЮНЕСКО. 2012. URL: http://goo.gl/w0GbDC.

Power D. Доповідь про пріоритетний сектор: Творча та культурна індустрія // Європейська обсерваторія кластерів. 2011. URL: http://goo.gl/vky8E9.

Kadochnykov S. M., Kodachyhov R. V. (2012) Zminennia tovarnoi struktury cvitovoho eksporta kreatyvnykh tovariv [Changes in the commodity structure of the world export of creative goods]// Visnyk Uralskoho derzhavnoho ekonomichnoho universytetu, 4 [in Ukrainian].

Maltsev A. A., Kodachyhov R. V. (2013) Kreatyvni imperatyvy suchasnoi hlobalnoi ekonomiky: mozhlyvosti dlia silskoho hospodarstva [Creative imperatives of today's global economy: opportunities for agriculture] // Ahroprodovolstvennaia polityka Rosii, 11 [in Ukrainian].

Za red. R. Touze. 2-e vyd. Cheltenkhem (2011) - Posibnyk z ekonomiky kultury /, Velykobrytaniia: Edward Elgar Publishing Limited [in Ukrainian].

Braun E., Lavanha M. (2007) Mizhnarodnyi porivnialnyi Kvikskan v natsionalnu polityku dlia tvorchoi industrii [The international comparative Quick Scan into national politics for the creative industry]// Yevropeiskyi instytut porivnialnykh miskykh doslidzhen. Rotterdam. Retrieved from: http://goo.gl/9CYWvE [in Ukrainian].

Pobudova tsyfrovoi ekonomiky: vazhlyvist zberezhennia robochykh mists u tvorchykh haluziakh YeS [Building a digital economy: the importance of job creation in the EU's creative industries] // Konsultanty TERA(2010). Retrieved from URL: http://goo.gl/i8kxjj [in Ukrainian].

Stvorennia zrostannia - vymiriuvannia kulturnykh ta tvorchykh rynkiv v YeS // EY. (2014). Retrieved from: http://goo.gl/Nwmv15 [in Ukrainian].

Zvit pro kreatyvnu ekonomiku za 2010 rik // YuNKTAD. (2010). Retrieved from: http://goo.gl/fku6q9 [in Ukrainian].

Za red. L. Lazeretti (2013) Tvorchi haluzi ta innovatsii v Yevropi. Abinhdon, Velykobrytaniia: Routledge [in Ukrainian].

Tvorcha tsinnist - Dokument pro polityku kultury ta ekonomiky [Creative value - Document on the policy of culture and economy] // Ministerstvo ekonomiky Niderlandiv, Ministerstvo osvity, kultury ta nauky Niderlandiv,(2009). Retrieved from: http: // goo .gl / NQPiB5 [in Ukrainian].

Yevropa 2020. Stratehiia rozumnoho, stiikoho ta vseosiazhnoho zrostannia [Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth] // Yevropeiska komisiia(2010). Retrieved from:http://goo.gl/VPhA6Q [in Ukrainian].

Fleminh T., Nilsson-Andersen P.(2007) Zelena knyha kreatyvnoi ekonomiky dlia Pivnichnoho rehionu [Green Book on Creative Economy for the Northern Region] // Pivnichnyi innovatsiinyi tsentr. Retrieved from: http://goo.gl/zZIjka [in Ukrainian].

Zvit pro nalezhnu praktyku shchodo stratehii pidtrymky eksportu ta internatsionalizatsii kulturnoho ta tvorchoho sektoriv [Good Practice Report on Strategies to Support the Export and Internationalization of the Cultural and Creative Sectors] // Robocha hrupa vidkrytoho metodu koordynatsii (OMK) (2014). Retrieved from: http://goo.gl/pSxSoL [in Ukrainian].

Mikych Kh. (2012) Vymiriuvannia ekonomichnoho vnesku kulturnykh industrii. Ohliad ta otsinka suchasnykh metodolohichnykh pidkhodiv Measuring the economic contribution of cultural industries. Review and evaluation of current methodological approaches] // Instytut statystyky YuNESKO. Retrieved from: http://goo.gl/w0GbDC [in Ukrainian].

Power D (2011). Dopovid pro priorytetnyi sektor: Tvorcha ta kulturna industriia [Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries] // Yevropeiska observatoriia klasteriv. Retrieved from: http://goo.gl/vky8E9 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 230
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Чала, В. С., & Рибіна, К. В. (2019). СТРАТЕГІЇЇ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В КРАЇНАХ ЄС. Економічний простір, (147), 64-75. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/136
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ