ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

  • К. В. Дригола Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • О. М. Вертелецька Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • О. Ю. Якимчук Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: франчайзинг, франшиза, інтернаціоналізація, ресторанний бізнес, франчайзі, франчайзер

Анотація

В статті досліджено та проаналізовано рівень франчайзингової діяльності в Україні та на міжнародному рівні. Відображено, що на сучасному етапі розвитку світових економічних відносин франчайзинг виступає як одна із форм інтернаціоналізації бізнесу. Проаналізовано сутність бізнес-індексу IFA. Розроблено та охарактеризовано динаміку сфер світової франчайзингової діяльності на основі групування франчайзингових підприємств у 10 широких напрямків бізнесу, таких як: автомобілі, ділові послуги, комерційні та житлові послуги, проживання, персональні послуги, ресторани швидкого обслуговування, нерухомість, роздрібна їжа, роздрібні товари та послуги, первісний сервіс. Проаналізовано кількість франчайзингових підприємств, зайнятість у сфері франчайзингу, виробництво франчайзингових підприємств та ВВП франчайзингової сфери за період 2014-2018 рр.. Побудовано діаграми аналізу і розподілу франчайзингової діяльності за типом бізнесу у 2018 р., і розподілу франчайзингової діяльності за кількістю найманих працівників у 2018 р.. Лідерами бізнесу виявлено ресторани швидкого обслуговування - це найбільша категорія, що складає 26% усіх франчайзингових підприємств, і складає 46% франчайзингової зайнятості. Очікується, що цей напрямок бізнесу складе 34% від загальної продукції в 2019 році. Другою за кількістю закладів є лінія персональних послуг, що становить 15% від загальної кількості, однак, це більш дрібні підприємства. Група персональних послуг складає лише 6% франчайзингової зайнятості та 5% продукції. Група ресторанів повних послуг займає другу за величиною частку зайнятості, що становить 13% від загальної кількості. Сегмент ділових послуг, який має більші коефіцієнти виробництва на підприємство та на одного працівника, є другим за величиною показником вартості продукції в секторі франшиз, що становить 14% від загальної кількості. Проаналізовано топ 5 франшиз у ресторанному бізнесі в світі: Subway, Pizza Hut, Auntie Anne’s Hand-Rolled Soft Pretzels, KFC, McDonald’s. Виокремлено особливості, кількість та вартість франшиз даних закладів. Зроблено висновки стосовно перспектив розвитку франчайзингової діяльності ресторанного бізнесу.

Посилання

Довгань В.В. Господарський кодекс України / Довгань В.В. // Офіційний вісник України. – 2003 – No 11 – С.462.

Козик В.В. Міжнародні економічні відносини / Козик В.В // Навчальний посібник. – 2002. – No2 – С. 406.

Колєнченко Л.П. Тенденції та перспективи розвитку франчайзингу в Україні/ Колєнченко Л.П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2008 – No3–С.98–101.

Легенда Е.Г. Франчайзинг / Легенда Е.Г. // Бізнес інформатор – 2004. – No4 – С. 28-33.

Лопушанський Т.В. Правовий та економічний аспект розвитку франчайзингу в країнах ЄС та Україні / Лопушанський Т.В // Зовнішня торгівля: Право та Економіка. – 2007 – No4 - С.56-61.

Минков А.В. Международная охрана интеллектуальной собственности / Минков А.В. // Интелектуальная собственность – 2001 – No2 – С.49.

Цірат Г. В. Франчайзинг: розвиток у світі та в Україні / Цірат Г. В. // Міжнародні відносини. - 2002. - No 13. - С. 65-70.

Новицький В.E. Міжнародна економічна діяльність України / Новицький В.E. // Міжнародна економіка – 2003. – No5 – С.948.

Суховатий О.В. Особливості реалізації франчайзингу в Україні // Проблеми науки. – 2007. - No 2. – С. 62-64.

Терещенко М.Т. Франчайзинг як партнерський бізнес / Терещенко М.Т. // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. - No 10. – С.6.

Цірат А.В. Франчайзинг і франчайзинговий договір / Цірат А.В. // Навчально - практичний посібник. – 2002 – No7 – С.240.

Широбокова Н.М. Договір франчайзингу / Широбокова Н.М. // Держава та регіони. – 2006. – No 6. – С. 448-451.

Вдовічена О.Г. Роль франчайзингу у формуванні вітчизняного бізнес-середовища / Вдовічена О.Г. // Маркетинг і реклама. – 2014. – No9 – С.169-177.

Dovhan, V.V. (2003). Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]. Ofіtsіyny visnyk Ukrainy - Official Bulletin of Ukraine, 11, 462 [in Ukrainian].

Kozik V.V. (2002). Mszhnarodni ekonomichni vidnosini [International Economic Relations]. Navchalny posibnyk – Tutorial, 2, 406 [in Ukrainian].

Kolenchenko L.P. (2008). Tendentsii ta perspektivy rozvitku franchaizynhu v Ukrainy [Trends and prospects for franchising in Ukraine]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu - Bulletin of Berdyansk University of Management and Business, 3, 98 – 101 [in Ukrainian].

Lehenda E.H. (2004). Franchaizynh [Franchising]. Biznes informator - Business informant, 4, 28 – 33 [in Ukrainian].

Lopushanskyi T.V. (2007). Pravovyi ta ekonomichnyi aspect rozvytku franchaizynhu v krainakh YE S ta Ukrainy [Legal and economic aspect of franchising development in EU countries and Ukraine]. Zovnishnia torhivlia: Pravo ta Ekonomika - Foreign Trade: Law and Economics, 4, 56 – 61 [in Ukrainian].

Minkov A.V. (2001). Mezhdunarodnaia okhrana intelektualnoi sobstvennosti [International protection of intellectual property]. Intelektualnaia sobstvennost - Intellectual property, 2, 49 [in Russian].

Tsirat H.V. (2002). Franchaizynh: rozvytok u sviti ta v Ukraini [Franchising: development in the world and in Ukraine]. Miznarodni vidnosyny - International relations, 13, 65 – 70 [in Ukrainian].

Novytskyi V.E. (2003). Miznarodna ekonomichna diialnist Ukrainy [International economic activity of Ukraine]. Miznarodna ekonomika - International Economics, 5, 948 [in Ukrainian].

Sukhovatyi O.V. (2007). Osoblyvosti realizatsii franchaizynhu v Ukraini [Features of franchising in Ukraine]. Problemy nauky - Problems of science, 2, 62 – 64 [In Ukrainian].

Tereshchenko M.T. (2003). Franchaizynh yak partnerskyi biznes [Franchising as a partner business]. Ekonomika. Finansy. Pravo. - Economy. Finances. Law., 10, 6 [In Ukrainian].

Tsirat A.V. (2002). Franchaizynh i franchaizynhovyi dohovir [Franchising and franchising agreement].Navchalno-praktychnyi posibnyk-Educational- practical manual, 7, 240 [in Ukrainian].

Shyrobokova N.V. (2006). Dohovir franchaizynhu [Franchise agreement]. Derzhava ta rehiony - State and regions. 6, 448 – 451 [in Ukrainian].

Vdovichena O.H. (2014). Rol franchaizynhu u formuvanni vitchyznianoho biznesseredovyshcha [The role of franchising in the formation of the domestic business environment]. Marketynh I reklama - Marketing and advertising, 9, 169-177 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 119
Завантажень PDF: 67
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Дригола, К. В., Вертелецька, О. М., & Якимчук, О. Ю. (2019). ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД. Економічний простір, (147), 20-29. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/133
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ