ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

Ключові слова: маркетингове ціноутворення, психологічні прийоми ціноутворення, поведінка споживачів

Анотація

Досліджено психологічні аспекти поведінки споживачів з урахуванням впливу принципів маркетингового ціноутворення. Розглянуто різні типи поведінки споживачів на ринку та чинники впливу на неї під час здійснення купівлі товарів. Зазначено, що значимість ціни як чинника ухвалення рішення про купівлю у споживачів досить висока. У сприйнятті значної частки споживачів ціна є показником якості товару чи послуги. Чим вищий рівень доходу покупця, тим частіше він вважає, що ціна прямо пов’язана з якістю. Удосконалено алгоритм формування купівельного рішення споживача при зміні рівня ціни підприємством. Використання даного алгоритму дозволяє з об’єктивних позицій підійти до процесу уточнення рівня ціни з урахуванням реакції споживачів на дану дію. Наведено характеристику основних психологічних прийомів маркетингового ціноутворення.

Посилання

Білошкурська Н. В. Фактори і критерії маркетингового ціноутворення : Збірник матеріалів VI Міжнародної науково- практичної конференції у заочній формі «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України». 26 лютого 2015 року. Умань, 2015. С. 13–14.

Корінєв В.Л., Кірик В.В. Вплив цінових змін на поведінку споживачів при стратегічному ціноутворенні на генеричні товари. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2010. № 1. С. 11–20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2010_1_3 (дата звер¬нення: 24.03.2023).

Беспалюк Х.М., Горбаль Н.І., Денисюк О.В. Психологічні чинники при формуванні тактики ціноутворення. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 140–151. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/147 (дата звернення: 24.03.2023).

Городняк І.В., Терендій А. Б. Споживча поведінка домогосподарств на продовольчому ринку України. Економічний простір. 2020. № 159. С. 39–43. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-7 (дата звернення: 25.03.2023).

Семенда Д.К., Семенда О.В. Дослідження поведінки споживачів в сучасних ринкових умовах. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 535–540.

Артус М. М. Механізм ціноутворення та його функції в умовах ринку. Фінанси України. 2004. № 10. С. 103–147.

Вороніна А.В. Механізм маркетингового ціноутворення (на матеріалах металургійної галузі України) : дис. канд. екон. наук : 08.06.01. Київ, 2003. 224 с.

Корінєв В.Л., Пивоваров М.І., Погрібняк М.А., Брильов С.І. Маркетингове ціноутворення в умовах підприємницької діяльності малих підприємств. Стан, розвиток та державне регулювання діяльності малих підприємств в Україні : моно¬графія. Запоріжжя : КПУ, 2009. С. 145–194.

Безкоровайна С.В. Управління ціновою політикою підприємства та оптимізація цінових рішень в умовах ринкової кон-куренції. Вісник Рівненського державного технічного університету. 2003. № 2 (21). С. 3–8.

Корінєв В.Л. Вітчизняне ціноутворення в умовах економічної кризи. Вісник тернопільського національного економіч¬ного університету : Науковий журнал. 2007. № 5. С. 132–136.

Притиченко Т.І., Лях І.С. Психологічні прийоми маркетингового ціноутворення та їх вплив на поведінку споживача. БізнесІнформ. 2018. № 5 (484). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologichni-priyomi-marketingovogo-tsinoutvorennya-ta-yih-vpliv-na-povedinku-spozhivacha (дата звернення: 28.03.2023).

Biloshkurska N.V. (2015) Faktory' i kry'teriyi markety'ngovogo cinoutvorennya [Factors and criteria of marketing pricing]. Proceedings of the Priory'tety' rozvy'tku nacional'noyi ekonomiky' v umovax yevrointegraciyi Ukrayiny' (Ukraine, Uman, February 26, 2015), Uman, pp. 13–14.

Korinev V.L., Kirik V.V. (2010) Vply'v cinovy'x zmin na povedinku spozhy'vachiv pry' strategichnomu cinoutvorenni na genery'chni tovary' [The influence of price changes on consumer behavior during strategic pricing of generic goods]. Markety'ng i menedzhment innovacij [Marketing and innovation management] (electronic journal), no. 1, pp. 140–151. Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/147 (accessed 24 March 2023).

Bespalyuk H.M., Horbal N.I., Denisyuk O.V. (2018) Psy'xologichni chy'nny'ky' pry' formuvanni takty'ky' cinoutvorennya [Psychological factors in the formation of pricing tactics]. Markety'ng i menedzhment innovacij [Marketing and Management of Innovations] (electronic journal), no. 1, pp. 140–151. Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/147 (accessed 24 March 2023).

Gorodnyak I.V., Terendii A.B. (2020) Spozhy'vcha povedinka domogospodarstv na prodovol'chomu ry'nku Ukrayiny' [Consumer behavior of households on the food market of Ukraine]. Ekonomichny'j prostir [Economic space] (electronic journal), no. 159, pp. 39–43. Available at: https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-7 (accessed 25 March 2023).

Semenda D.K., Semenda O.V. (2018) Doslidzhennya povedinky' spozhy'vachiv v suchasny'x ry'nkovy'x umovax [Study of con-sumer behavior in modern market conditions]. Molody'j vcheny'j [A young scientist], no. 1 (53), pp. 535–540.

Artus M.M. (2004) Mexanizm cinoutvorennya ta jogo funkciyi v umovax ry'nku [Pricing mechanism and its functions in market conditions]. Finansy' Ukrayiny' [Finances of Ukraine], no. 10, pp. 103–147.

Voronina A.V. (2003) Mexanizm markety'ngovogo cinoutvorennya (na materialax metalurgijnoyi galuzi Ukrayiny') [Mechanism of marketing pricing (based on the materials of the metallurgical industry of Ukraine], (PhD Thesis), Kyiv, 224 p.

Korinev V.L. Pivovarov M.I., Pogribnyak M.A., Brylov S.I. (2009) Markety'ngove cinoutvorennya v umovax pidpryyemnycz¬koyi diyalnosti malyx pidpryyemstv. Stan, rozvytok ta derzhavne regulyuvannya diyal'nosti maly'x pidpry'yemstv v Ukrayini: mono-grafiya [Marketing pricing in the conditions of entrepreneurial activity of small enterprises. State, development and state regulation of small enterprises in Ukraine: Monograph]. Zaporizhzhia: KPU, pp. 145–194.

Bezkorovaina S.V. (2003) Upravlinnya cinovoyu polity'koyu pidpry'yemstva ta opty'mizaciya cinovy'x rishen' v umovax ry'nkovoyi konkurenciyi [Management of the company's pricing policy and optimization of pricing decisions in conditions of market competition]. Visny'k Rivnens'kogo derzhavnogo texnichnogo universy'tetu [Bulletin of the Rivne State Technical University], no. 2 (21), pp. 3–8.

Korinev V.L. (2007) Vitchy'znyane cinoutvorennya v umovax ekonomichnoyi kry'zy' [Domestic pricing in conditions of eco¬nomic crisis]. Visny'k ternopil's'kogo nacional'nogo ekonomichnogo universy'tetu: Naukovy'j zhurnal [Bulletin of the Ternopil National University of Economics: Scientific journal], no. 5, pp. 132–136.

Prytychenko T.I., Lyakh I.S. (2018) Psy'xologichni pry'jomy' markety'ngovogo cinoutvorennya ta yix vply'v na povedinku spozhy'vacha [Psychological methods of marketing pricing and their impact on consumer behavior]. BiznesInform [BusinessInform] (electronic journal), no. 5 (484). Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/147 (accessed 28 March 2023).

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Дядик, Т., Даниленко, В., & Решетнікова, О. (2023). ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ. Економічний простір, (184), 74-78. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ