ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Ключові слова: маркетингове ціноутворення, зовнішньоекономічна діяльність, ціни, експорт, імпорт

Анотація

Проаналізовано динаміку обсягів експорту та імпорту товарами та послугами України за період 2011-2021 рр. Досліджено структурні особливості зовнішньої торгівлі України в 2022 році. Систематизовано фактори, що впливають на процес маркетингового ціноутворення при здійсненні ЗЕД. Виявлено, що однією з основних проблем, з якою стикаються підприємства-суб’єкти ЗЕД є відсутність ефективної системи сти¬мулювання іноземних покупців. Запропоновано впровадження системи знижок для підвищення ефективності ЗЕД. Виявлено, що найпопулярнішим методом ціноутворення на практиці вітчизняних підприємств є витратний метод. Для подолання зазначених проблем, а також для підвищення ефективності ЗЕД, вітчизняним компаніям запропоновано використовувати комбінований метод ціноутворення, що дасть змогу врахувати більшість ціноутворюючих чинників внутрішнього та зовнішнього середовища.

Посилання

Чиркова, Ю. Л., Квасниця, В. М. Цінова стратегія суб’єктів ЗЕД в Україні: особливості формування та напрями розвитку. Економічний простір. 2021. Вип. 171. С. 47-51. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-8 (дата звернення 01.11.2022)

Талавіра Є. Сучасні тенденції регулювання ЗЕД підприємств в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2014. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3355 (дата звернення: 01.11.2022).

Товарна структура зовнішньої торгівлі України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.11.2022).

Мірошниченко Б., Гордійчук Д. А що в нас з експортом та імпортом? Як Україна торгує в умовах війни. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/25/684674/ (дата звернення 02.11.2022)

Імпорт та експорт по-українськи: що купувала та продавала Україна в 2022 році. Фокус. 2022. URL: https://focus.ua/uk/economics/532893-import-i-eksport-po-ukrainski-chto-pokupala-i-prodavala-ukraina-v-2022-godu (дата звернення 02.11.2022)

Павлиш О. Експорт в ЄС перевищує довоєнний рівень. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/29/692003/ (дата звернення 02.11.2022)

Прокопишин О.С., Харина О.І. Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційого розвитку економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 березня 2018 року. Львів: ЛНАУ, 2018. С. 354-357.

П’ятак І. В. Ціноутворення та фактори впливу на становлення цінової політики. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 4 (20) С. 130-134. URL: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/29.pdf (дата звернення 03.11.2022)

Білошкурська Н. В. Фактори і критерії маркетингового ціноутворення. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції у заочній формі «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України», 26 лютого 2015 року. Умань. 2015. С. 13-14.

Безпалько О.В., Гаврилова Т.В., Скригун Н.П. Цілі ціноутворення та їх вплив на вибір методу встановлення ціни. Економічний простір. Дніпропетровськ: ДНУ. 2011. № 54. С. 145-150.

Chyrkova Y.L., Kvasnytsia V.M. (2021) Cinova strategiya sub'yektiv ZED v Ukrayini: osobly`vosti formuvannya ta napryamy` rozvy`tku [Price strategy of fea subjects in Ukraine: features of formation and development prospects]. Ekonomichny`j prostir [Economic space], vol. 171. pp. 47-51. Available at: https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-8 (accessed 01 November 2022).

Talavira E.V. (2014) Suchasni tendenciyi regulyuvannya ZED pidpryyemstv v umovax globalizaciyi [Current trends regulation of foreign trade enterprises in the context of globalization]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], (electronic journal), no. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3355 (accessed 01 November 2022).

Tovarna struktura zovnishn`oyi torgivli Ukrayiny` [Commodity structure of foreign trade of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 01 November 2022).

Miroshnychenko B., Gordiychuk D. (2022) A shho v nas z eksportom ta importom? Yak Ukrayina torguye v umovax vijny [And what about our export and import? How Ukraine trades in conditions of war]. Ekonomichna pravda [Economic truth] (electronic journal). Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/25/684674/ (accessed 02 November 2022).

Import ta eksport po-ukrayins`ky`: shho kupuvala ta prodavala Ukrayina v 2022 roci [Import and export in Ukrainian: what Ukraine bought and sold in 2022]. Fokus [Focus] (electronic journal). Available at: https://focus.ua/uk/economics/532893-import-i-eksport-po-ukrainski-chto-pokupala-i-prodavala-ukraina-v-2022-godu (accessed 02 November 2022).

Pavlysh O. (2022) Eksport v YeS perevy`shhuye dovoyenny`j riven` [Exports to the EU exceed the pre-war level] Ekonomichna pravda [Economic truth] (electronic journal). Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/29/692003/ (accessed 02 November 2022).

Prokopyshyn O.S., Kharyna O.I. (2018) Cinoutvorennya u sferi zovnishn`oekonomichnoyi diyal`nosti [Pricing in the field of foreign economic activity]. Proceedings of the Oblikovo-anality`chne zabezpechennya innovacijogo rozvy`tku ekonomiky`( Ukraine, Lviv, March 14-15, 2018), Lviv: LNAU, pp. 354-357.

Pyatak I. V. (2012) Cinoutvorennya ta faktory vplyvu na stanovlennya cinovoyi polityky [Pricing and influencing factors on pricing policy formation]. Visny`k Berdyans`kogo universy`tetu menedzhmentu i biznesu [Bulletin of the Berdyan University of Management and Business], no 4 (20), pp. 130-134. Available at: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/29.pdf (accessed 03 November 2022).

Biloshkurska N. V. (2015) Faktory i kryteriyi marketyngovogo cinoutvorennya [Factors and criteria of marketing pricing]. Proceedings of the Priorytety rozvytku nacionalnoyi ekonomiky v umovax yevrointegraciyi Ukrayiny` (Ukraine, Uman, February 26, 2015), Uman, pp. 13-14.

Bezpalko O.V., Gavrilova T.V., Skrygun N.P. (2011) Cili cinoutvorennya ta yix vplyv na vybir metodu vstanovlennya ciny [Pricing objectives and their influence on the choice of pricing method]. Ekonomichnyj prostir [Economic space]. Dnipropetrovsk: DNU, no. 54, pp. 145-150.

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Даниленко, В., & Дядик, Т. (2022). ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Економічний простір, (181), 55-59. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ