ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: соціальне партнерство, соціальний діалог, трудові спори, колективний договір, профспілки

Анотація

Розглянуто сутність соціального партнерства та соціального діалогу. Охарактеризовано нормативно-правову базу соціального партнерства в Україні та завдання Національної служби посередництва і примирення (НСПП). Проаналізовано динаміку колективних трудових спорів (конфліктів) за п’ять років та структуру вимог, висунутих учасниками трудових конфліктів у 2021 році. Виявлено низку недоліків та невирішених проблем у сфері соціального партнерства та соціального діалогу. Зроблено висновок про нездатність сучасної системи соціального партнерства в Україні задовольнити вимоги суспільства щодо вирішення важливих економічних і соціальних питань. Досліджено зарубіжний досвід механізмів реалізації соціального партнерства. Виокремлено такі зарубіжні моделі соціального партнерства, як шведська та німецька, розкрито їх особливості та можливість використання в Україні.

Посилання

Романова Н. Ф., Мельник І. П. Соціальне партнерство: навчально-методичний посібник. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 238 с.

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р.

№ 2862-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17.

Програма гідної праці 2020-2024: Україна. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public.

Офіційний сайт Національної служби посередництва і примирення. URL: https://www.nspp.gov.ua.

Кодекс законів про працю України від 24.11.2021 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www. ukrstat.gov.ua.

Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у 2022 році. URL: https://eba.com.ua/trudova-migratsiya-chy-pobilshaye-ukrayinskyh-zarobitchan-u-2022-rotsi.

Середня зарплата в Україні та інших країнах світу. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/05/29/infografika/suspilstvo/serednya-zarplata-ukrayini-ta-inshyx-krayinax-svitu.

В Україні жінки заробляють на 25% менше чоловіків. URL: https://comments.ua/ua/news/society/human-rights/647801.

Костюченко Т. Гендерованість ринку праці. Порівняння кейсів України і Литви. URL: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2019/12.

Моцна І. В. Проблеми розвитку соціального партнерства в Україні та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Випуск 25, частина 1. С. 166-169.

Петроє О. М. Соціальний діалог як інститут державного управління: навч.-метод. матеріали. Київ : НАДУ, 2013. 84 с.

Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників. Міжнародний документ від 9.12.1989 р. № 994_044. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_044.

Бабич Т. Л., Євченко О. О. Перспективи шведсько-української співпраці щодо реалізації проекту з вирішення тудових спорів. URL: https://nspp.gov.ua/zagalnij-rozdil/perspektivi-shvedsko-ukrajinskoji-spivpratsi.

Ляшенко Т. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 3. С. 70-86.

Васюта В. Б., Галайда Т. О., Ігуш Т. С. Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 21. С. 240-245.

Romanova N. F., Melnyk I. P. (2017) Sotsialne partnerstvo: navchalno-metodychnyi posibnyk [Social partnership: educational and methodical manual]. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova, 238p. [in Ukrainian].

Pro sotsialnyi dialoh v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 23.12.2010 r. № 2862-VI [On social dialogue in Ukraine: Law of Ukraine from 23.12.2010 No 2862-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17 [in Ukrainian].

Prohrama hidnoi pratsi 2020-2024: Ukraina [Decent Work Agenda 2020-2024: Ukraine]. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi sluzhby poserednytstva i prymyrennia [Official site of the National Mediation and Conciliation Service]. Available at: https://www.nspp.gov.ua [in Ukrainian].

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 24.11.2021 r. № 322-VIII [Code of Labor Laws of Ukraine from 24.11.2021 No 322-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Trudova mihratsiia: chy pobilshaie ukrainskykh zarobitchan u 2022 rotsi [Labor migration: whether it will increase the number of Ukrainian workers in 2022]. Available at: https://eba.com.ua/trudova-migratsiya-chy-pobilshaye-ukrayinskyh-zarobitchan-u-2022-rotsi [in Ukrainian].

Serednia zarplata v Ukraini ta inshykh krainakh svitu [Average salary in Ukraine and other countries]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/05/29/infografika/suspilstvo/serednya-zarplata-ukrayini-ta-inshyx-krayinax-svitu [in Ukrainian].

V Ukraini zhinky zarobliaiut na 25% menshe cholovikiv [In Ukraine, women earn 25% less than men]. Available at: https://comments.ua/ua/news/society/human-rights/647801 [in Ukrainian].

Kostiuchenko T. (2019). Henderovanist rynku pratsi. Porivniannia keisiv Ukrainy i Lytvy [Labor market gender. Comparison of cases of Ukraine and Lithuania]. Available at: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2019/12 [in Ukrainian].

Motsna I. V. (2019) Problemy rozvytku sotsialnoho partnerstva v Ukraini ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of social partnership development in Ukraine and ways to solve them] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no. 25, pp. 166-169 [in Ukrainian].

Petroie O. M. (2013) Sotsialnyi dialoh yak instytut derzhavnoho upravlinnia: navch.-metod. materialy [Social dialogue as an institution of public administration: teaching materials]. Kyiv: NADU, 84p. [in Ukrainian].

Khartiia Spivtovarystva pro osnovni sotsialni prava pratsivnykiv. Mizhnarodnyi dokument vid 9.12.1989 r. № 994_044 [Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers. International document from 9.12.1989 No 994_044]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_044.

Babych T. L., Yevchenko O. O. Perspektyvy shvedsko-ukrainskoi spivpratsi shchodo realizatsii proektu z vyrishennia tudovykh sporiv [Prospects for Swedish-Ukrainian cooperation in the implementation of a project to resolve foreign disputes]. Available at: https://nspp.gov.ua/zagalnij-rozdil/perspektivi-shvedsko-ukrajinskoji-spivpratsi.

Liashenko T. (2017). Systema sotsialnoho partnerstva v Ukraini na suchasnomu etapi [The system of social partnership in Ukraine at the present stage]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, no. 3, pp. 70-86 [in Ukrainian].

Vasiuta V. B., Halaida T. O., Ihush T. S. (2018). Zarubizhnyi dosvid rehuliuvannia sotsialno-trudovykh vidnosyn [Foreign experience in regulating social and labor relations]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 21, pp. 240-245 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Луньова, Т. (2022). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. Економічний простір, (180), 16-20. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-2
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ