ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕЙТИНГОВИЙ ПІДХІД

Ключові слова: конкурентоспроможність, національна економіка, рейтинг, інноваційний розвиток, інфраструктура, людський капітал, економічна свобода

Анотація

Розглянуто сутність терміну «конкурентоспроможність національної економіки». Зроблено огляд чинних рейтингів оцінки конкуренто-спроможності національних економік, серед яких Індекс глобальної конкурентоспроможності, Глобальний індекс інновацій, Індекс інноваційного розвитку агентства Bloomberg, Індекс економічної свободи, Рейтинг глобальної цифрової конкурентоспроможності та інші індекси. Визначено позиції України в Індексі глобальної конкурентоспроможності за період 2012-2019 рр., проаналізовано причини низьких оцінок рівня конкурентоспроможності. Охарактеризовано сильні та слабкі сторони інноваційної системи України за Глобальним індексом інновацій. Розглянуто позиції України в рейтингу глобальної цифрової конкурентоспроможності за період 2017-2021 рр. Досліджено динаміку оцінки України в рейтингу економічної свободи та позицію країни за Індексом людського розвитку.

Посилання

Панкратова О. М. Підвищення ролі конкурентоспроможності національної економіки як фактор економічного зростання в умовах глобалізації. Інфраструктура ринку. 2021. Випуск 52. С. 37-41.

Побережець О. В., Макаревич Г. В. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2017. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/

Хворост Т. В. Стан конкурентоспроможності національної економіки України. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 10. С. 145-148.

Марченко І. С. Міжнародна конкурентоспроможність України в Європейському конкурентному просторі: автореф. … дис. канд. екон. наук: 08.00.02. Харків, 2018. 25 с.

The Global Competitiveness Report 2019. Geneva. 666 p. URL: http://www3.weforum.org/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Позиція України в рейтингу країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017-2018. URL: http://www.dclub.com.ua/analityka/

Шемаєва Л. Г. Проблеми та перспективи зміцнення стійкості фінансової системи України. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-05.

Global Innovation Index 2021. URL: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2021/GII_2021_results.pdf

Bloomberg 2021 Innovation Index. URL: https://i.redd.it/uq5b0b0odgf61.jpg

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2021 році: науково-аналітична доповідь / Т. В. Писаренко, Т. К. Куранда та ін. Київ : УкрІНТЕІ, 2022. 93 с.

IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021. URL: https://www.imd.org/news/updates/2021-world-competitiveness-ranking/

Україна піднялася у рейтингу економічних свобод. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202198-ukraina-pidnalasa-u-rejtingu-ekonomicnih-svobod.html

Доповідь про людський розвиток 2021/2022. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewrupdf.pdf

Піжук О. І. Сучасні методологічні підходи до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки. БізнесІнформ. 2019. № 7. С. 39-47.

Чеснокова Н. В. Метологічні підходи до оцінки цифрової трансформації економіки. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Том 19. Вип. 2(45). С. 413-427.

Pankratova O. M. (2021). Pidvyshchennia roli konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky yak faktor ekonomichnoho zrostannia v umovakh hlobalizatsii [Increasing the role of the competitiveness of the national economy as a factor of economic growth in the conditions of globalization]. Infrastruktura rynku, no. 52, pp. 37-41 [in Ukrainian].

Poberezhets O. V., Makarevych H. V. (2017). Zabezpechennia konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Ensuring the competitiveness of the national economy of Ukraine in the conditions of globalization]. Efektyvna ekonomika, no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ [in Ukrainian].

Khvorost T. V. (2017). Stan konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [State of competitiveness of the national economy of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, no. 10, pp. 145-148 [in Ukrainian].

Marchenko I. S. (2018). Mizhnarodna konkurentospromozhnist Ukrainy v Yevropeiskomu konkurentnomu prostori [International competitiveness of Ukraine in the European competitive space]. Extended abstract of PhD thesis, Kharkiv [in Ukrainian].

The Global Competitiveness Report 2019. Geneva, pp. 666. Available at: http://www3.weforum.org/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

Pozytsiia Ukrainy v reitynhu krain svitu za Indeksom hlobalnoi konkurentospromozhnosti 2017-2018 [The position of Ukraine in the ranking of the countries of the world according to the Global Competitiveness Index 2017-2018]. Available at: http://www.dclub.com.ua/analityka/ [in Ukrainian].

Shemaieva L. H. (2020). Problemy ta perspektyvy zmitsnennia stiikosti finansovoi systemy Ukrainy [Problems and prospects of strengthening the stability of the financial system of Ukraine]. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-05 [in Ukrainian].

Global Innovation Index 2021. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2021/GII_2021_results.pdf.

Bloomberg 2021 Innovation Index. Available at: https://i.redd.it/uq5b0b0odgf61.jpg.

Pysarenko T. V., Kuranda T. K. ta in. (2022). Naukova ta naukovo-tekhnichna diialnist v Ukraini u 2021 rotsi: naukovo-analitychna dopovid[Scientific and scientific and technical activity in Ukraine in 2021: scientific and analytical report], Kyiv : UkrINTEI, pp. 93 [in Ukrainian].

IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021. Available at: https://www.imd.org/news/updates/2021-world-competitiveness-ranking/

Ukraina pidnialasia u reitynhu ekonomichnykh svobod [Ukraine rose in the ranking of economic freedoms]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202198-ukraina-pidnalasa-u-rejtingu-ekonomicnih-svobod.html [in Ukrainian].

Dopovid pro liudskyi rozvytok 2021/2022 [Report on human development 2021/2022]. Available at: https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewrupdf.pdf [in Ukrainian].

Pizhuk O. I. (2019). Suchasni metodolohichni pidkhody do otsiniuvannia rivnia tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [Modern methodological approaches to assessing the level of digital transformation of the economy]. BiznesInform, no. 7, pp. 39-47 [in Ukrainian].

Chesnokova N. V. (2020). Metolohichni pidkhody do otsinky tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [Methodological approaches to the assessment of the digital transformation of the economy]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, no. 2(45), pp. 413-427 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 446
Завантажень PDF: 385
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Луньова, Т. (2022). ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕЙТИНГОВИЙ ПІДХІД. Економічний простір, (181), 38-42. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-6
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ