ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ : ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

  • Н. І. Хумарова Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
  • А. П. Коджебаш Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Ключові слова: відходи, економіко-екологічні чинники, транспортна логістика, системний підхід, мотиваційний інструментарій

Анотація

У статті проведено аналіз організаційно-економічних чинників та інструментарію відповідального поводження з відходами, що формується з урахуванням критерію мотивованої діяльності суб’єктів, зацікавлених в одержанні позитивних економіко-екологічних результатів. Всупереч тому, що в Україні на законодавчому рівні є позитивні зрушення, загальна ситуація залишається незмінною та потребує системного підходу: основним ресурсом, який надходить у систему, є відходи, що в процесі первинного поводження з ними проходять досить складний процес перевірок і дозволів, у результаті чого нарешті транспортуються до відповідних логістичних операцій. Забруднення відбувається не тільки тоді, коли відходи розміщені на полігонах чи звалищах, а й у процесі транспортування та логістичних і технологічних операцій. Запропоновано внутрішній управлінський інструментарій транспортно-логістичної системи, який у поєднанні з організаційно-економічними інструментами зовнішнього середовища (інструменти стимулювання) здійснює мотиваційний вплив на дії суб’єктів у сфері поводження з відходами. Інструментарій містить передусім: ринкові інструменти, зосереджені у формуванні стратегії, розвиток якої передбачає водночас два напрямки: адаптацію до існуючих потреб споживачів у транспортних послугах у сфері поводження з відходами, а також формування попиту на ці послуги. Розроблено підхід до визначення економіко-екологічної ефективності транспортного підприємства, що функціонує в сфері поводження з відходами. При оцінюванні показника ефективності запропоновано враховувати такі параметри: масу відходів, що транспортується; ціну послуг із транспортування відходів; витрати підприємства (на паливно-мастильні матеріали, запчастини для ремонту транспортних засобів, зарплату персоналу, комунальні послуги, екологічний податок); можливі додаткові попереджені екологічні збитки в результаті інноваційних транспортно-логістичних операцій із відходами; зниження ставки екологічного податку в зв’язку з результатами екологічно-інноваційної діяльності; інвестиції транспортному підприємству в сфері поводження з відходами.

Посилання

Marrakech Climate Change Conference – November 2016 / United Nations Climate Change. URL: https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past- conferences/marrakech-climate-change-conference-november-2016/marrakech-climate- change-conference-november-2016

Буркинський Б. В., Мартієнко А. І., Хумарова Н. I. Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні // Економіка України. 2016. No 1. С. 72-83.

Martienko A., Khumarova N. Improvement of the administration system in the field of natural resources use. Economics. Ecology. Socium. 2017. 1(1). pp. 71-81.

Петрушенко М. М. Необхідність і особливості застосування теорії ігор при моделюванні природно-ресурсних конфліктів // Вісник СумДУ. Серія Економіка. 2011. No 3. С. 42-48.

Maletz R., Wohmann S., Pukhnyuk A. Comparison of waste management systems in Western and Transition economies within the WaTra project / Detritus. 2018. Vol. 02. pp. 96-104. https://doi.org/10.31025/2611-4135/2018.13659

Petrushenko M. M., Shevchenko H. M. Regulation of ecologic-and-economical risks and the responsibility for human well-being: for example of waste management. Economic Innovations. 2018. 3(68). pp. 165-175. https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.3(68).165-174

Хумарова Н. И. Экологизация инновационных стратегий снижения отходоемкости производств // Вісник економічної науки України. 2008. No 2. С. 155-160.

Горошкова Л. А., Волков В. П. Динаміка транспортно-логістичних процесів в умовах глобалізації // Економіка і організація управління. 2014. No 1(17)-2(18). С. 80-86.

Ильченко С. В. Украина в мировой транспортной системе: перспективы функционирования и развития: монография / НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. Одесса, 2012. 456 с.

Мешкова Л. Л., Белоус И. И., Фролов Н. М. Логистика в сфере материальных услуг (На примере снабженческо-заготовительных и транспортных услуг). Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. техн. ун-та. 2002. 188 с.

Полякова О. М., Шраменко Е. В. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. No 58. С. 126-134.

Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов / Под ред. Л. Б. Миротина. Москва: Изд-во «Экзамен», 2003. 512 с.

Eisted R., Larsen A. W., Christensen T. H. Collection, transfer and transport of waste: accounting of greenhouse gases and global warming contribution. Waste management & research. 2009. Vol. 27, No. 8. pp. 738-745. https://doi.org/10.1177/0734242X09347796

Abfallimporte als Zankapfel / news.ORF.at. 14.07.2016. URL: https://orf.at/v2/stories/2349191/2349192/

Відходи / Статистичний збірник «Регіони України» / Державна служба статистики України / за ред. І. Є. Вернера. 2018. Ч. І. С. 276-289.

Олдак П. Г. Равновесное природопользование. Взгляд экономиста. Новосибирск: Наука,1983. 128 с.

Буркинський Б. В. Екологічно чисте виробництво. Вісник Національної Академії наук України. 2006. Вип. 5. С. 11–17.

Хумарова Н. І. Підвищення інноваційної складової підприємств шляхом впровадження програм екологічно чистого виробництва. Вісник соціально- економічних досліджень ОДЕУ, Одеса: ОДЕУ, 2007. С. 372-378.

Управління відходами. Міністерство екології та природних ресурсів України: офіційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/timeline/Vidhodi-ta-nebezpechni-rechovini.html

Аналіз директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких директив. Екологія. Право. Людина. Верховенство права для захисту довкілля. 2 жовтня 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epl.org.ua/environment/analiz-dyrektyvy-2008-98-yes- yevropejskogo-parlamentu-ta-rady-vid-19-lystopada-2008-roku-pro-vidhody-ta- skasuvannya-deyakyh-dyrektyv/

Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive). European Commission. URL: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів / Податковий кодекс України. Ст. 246.2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Умвельт Україна, ТОВ. Офіційний сайт. 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.umwelt.com.ua/

Benchmarking für die österreichische Abfallwirtschaft. Endbericht. Technische Universität Wien Institut für Wassergüte, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft Wien, im November 2015. URL: https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_247861.pdf

Die Beförderung von Abfällen. Leitfaden zur Umsetzung von KrWG, AbfAEV und weiterer abfallrechtlicher V orschriften. Bonn: DSL V Deutscher Speditionsund Logistikverband e. V. 2015. 22S. URL: https://www.dslv.org/dslv/web.nsf/gfx/ 04F A93428F A8FE40C1257EE50032D98A/$file/Leitfaden%20Bef%C3%B6rderung%20 von%20Abf%C3%A4llen_AbfAEV_%20Stand%20Oktober%202015.pdf

Im Visier der EU: Abfallwirtschaft Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2000 19 S. URL: http://ec.europa.eu/environment/waste /publications/pdf/eufocus_de.pdf

Klimarelevante Maßnahmen der Abfallwirtschaft. Schriftenreihe des LfULG, Heft 3/2013. 78 S. URL: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15183

Marrakech Climate Change Conference – November 2016 / United Nations Climate Change. URL: https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past- conferences/marrakech-climate-change-conference-november-2016/marrakech-climate- change-conference-november-2016

Burkinsky, B. V., Martyenko, A. I., & Khumarova, N. I. (2016). Instytutsiyni aspekty administruvannya sfery pryrodokorystuvannya v Ukrayni [Institutional aspects of administration of the sphere of natural resources use in Ukraine]. Economy of Ukraine [Ekonomika Ukrayny]. 1. pp. 72-83 [in Ukrainian].

Martienko, A., Khumarova, N. (2017). Improvement of the administration system in the field of natural resources use. Economics. Ecology. Socium. 1(1). pp. 71-81.

Petrushenko, M. M. (2011). Neobkhidnist i osoblyvosti zastosuvannia teorii ihor pry modeliuvanni pryrodno-resursnykh konfliktiv [Necessity and peculiarities of the application of the theory of games in the simulation of natural resource conflicts]. Bulletin of SSU. Series Economics [Visnyk SumDU]. 3. pp. 42-48 [in Ukrainian].

Maletz, R., Wohmann, S., & Pukhnyuk, A. (2018). Comparison of waste management systems in Western and Transition economies within the WaTra project / Detritus. Vol. 02. pp. 96–104. https://doi.org/10.31025/2611-4135/2018.13659

Petrushenko, M. M., Shevchenko, H. M. (2018). Regulation of ecologic-and-economical risks and the responsibility for human well-being: for example of waste management. Economic Innovations. 3(68). pp. 165-175. https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.3 (68).165-174

Khumarova, N. I. (2018). Ekologizatsiya innovatsionnykh strategiy snizheniya otkhodoyomkosti proizvodstv [Ecologization of innovative strategies to reduce waste production]. // Bulletin of Economic Science of Ukraine [Visnyk ekonomichnoy nauky Ukrayny]. 2. pp. 155-160 [in Russian].

Horoshkova, L. А., & Volkov, V. P. (2014). Dynamika transportno-lohistychnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsiy [Dynamics of transport-logistic processes in the conditions of globalization]. // Economics and management organization [Ekonomika I orhanizatsiia upravlinnia]. 1(17)-2(18). pp. 80-86 [in Ukrainian].

Ilchenko, S. V. (2012). Ukraina v mirovoy transportnoy sisteme: perspektivy funktsionirovaniya i razvitiya [Ukraine in the world transport system: prospects for its functioning and development] Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research NAS Ukraine.Odessa. 456 p. [in Russian].

Meshkova, L. L., Belous, I. I., & Frolov, N. М. (2002). Logistika v sfere materialnykh uslug (Na primere snabzhenchesko-zagotovitelnykh i transportnykh uslug) [Logistics in the field of material services (For example, supply and procurement and transport services)]. Tambov. 188 p. [in Russian].

Poliakova, О. М., & Shramenko, Е. V. (2017). Suchasni tendentsiy rozvytku transportno- lohistychnoy infrastruktury v Ukrayni I sviti [Modern trends in the development of transport and logistics infrastructure in Ukraine and in the world]. Bulletin of the Economy of Transport and Industry [Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti]. 58. pp. 126-134 [in Ukrainian].

Transportnaya logistika: Uchebnik dlya transportnykh vuzov [Transport Logistics: A textbook for transport universities] / Ed. L. B. Mirotin (2003). Moscow: Ekzamen. 512 p. [in Russian].

Eisted, R., Larsen, A. W., & Christensen, T. H. (2009). Collection, transfer and transport of waste: accounting of greenhouse gases and global warming contribution. Waste management & research. 27 (8). pp. 738-745. https://doi.org/10.1177/0734242X 09347796

Abfallimporte als Zankapfel / news.ORF.at. 14.07.2016. URL: https://orf.at/v2/stories/2349191/2349192/

Vidkhody / Statystychny zbirnyk «Rehiony Ukrayny» / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayny [Waste / Statistical collection “Regions of Ukraine” / State Statistics Service of Ukraine] / Ed. І. Ye. Verner (2018). Vol. І. pp. 276-289 [in Ukrainian].

Oldak, P. G. (1983). Ravnovasnoye prirodopolzovanie. Vzglyad ekonomista [Equilibrium use of nature. Economist's view]. Novosibirsk: Nauka. 128 p. [in Russian].

Burkynsky, B. V. (2006). Ekolohichno chyste vyrobnytstvo [Ecologically clean production]. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine [Visnyk Natsionalnoy Akademiy Nauk Ukrayny]. 5. pp. 11-17 [in Ukrainian].

Khumarova, N. І. (2007). Pidvyshchennia innovatsiynoy skladovoy pidpryiemstv shliakhom vprovadzhennia prohram ekolohichno chystoho vyrobnytstva [Increasing the innovation component of enterprises through the implementation of cleaner production programs]. Bulletin of socio-economic research of OSEU [Visnyk sotsialno- ekonomichnykh doslidzhen ODEU], Odessa: OSEU. pp. 372-378 [in Ukrainian].

Upravlinnia vidkhodamy. Ministerstvo ekolohiy ta pryrodnykh resursiv Ukrayny: ofitsiyny portal [Waste management. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine: official portal]. URL: https://menr.gov.ua/timeline/Vidhodi-ta-nebezpechni-rechovini.html [in Ukrainian].

Analiz dyrektyvy 2008/98/YeS Yevropeyskoho Parlamentu ta Rady vid 19 lystopada 2008 roku pro vidkhody ta skasuvannia deyakykh dyrektyv [Analysis of Directive 2008/98 /EU of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 On waste and repealing certain Directives]. Ecology. Law. Human. The rule of law for environmental protection. October 2, 2017 [Ekolohia. Pravo. Liuduna. Verkhovenstvo prava dlia zakhystu dovkillia. 2 zhovtnia 2017]. URL: http://epl.org.ua/environment/analiz-dyrektyvy-2008- 98-yes-yevropejskogo-parlamentu-ta-rady-vid-19-lystopada-2008-roku-pro-vidhody-ta- skasuvannya-deyakyh-dyrektyv/ [in Ukrainian].

Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive). European Commission. URL: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/

Stavky podatku za pozmishchennia vidkhodiv, yaki vstanovliuutsia zalezhno vid klasu nebezpeky ta rivnia nebezpechnosti vidkhodiv [Waste tax rates that are set depending on the type of hazard and the level of hazardous waste]. Tax Code of Ukraine [Podatkovy kodeks Ukrayny]. Art. 246.2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Umvelt Ukrayna, TOV. Ofitsiyny sayt [Umvelt Ukraine, Open Company. Official site]. 2018. URL: http://www.umwelt.com.ua/ [in Ukrainian].

Benchmarking für die österreichische Abfallwirtschaft. Endbericht. Technische Universität Wien Institut für Wassergüte, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft Wien, im November (2015). URL: https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_247861.pdf

Die Beförderung von Abfällen. Leitfaden zur Umsetzung von KrWG, AbfAEV und weiterer abfallrechtlicher V orschriften. Bonn: DSL V Deutscher Speditionsund Logistikverband e. V. (2015). 22S. URL: https://www.dslv.org/dslv/web.nsf/gfx/ 04F A93428FA8FE40C1257EE50032D98A/$file/Leitfaden%20Bef%C3%B6rderung%20 von%20Abf%C3%A4llen_AbfAEV_%20Stand%20Oktober%202015.pdf

Im Visier der EU: Abfallwirtschaft Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, (2000). 19 S. URL: http://ec.europa.eu/environment/waste /publications/pdf/eufocus_de.pdf

Klimarelevante Maßnahmen der Abfallwirtschaft. Schriftenreihe des LfULG, Heft (2013). 3. 78 S. URL: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15183.

Переглядів статті: 108
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Хумарова, Н. І., & Коджебаш, А. П. (2019). ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ : ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ. Економічний простір, (144), 194-210. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/97
Розділ
СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА