МЕТОДОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

  • О. О. Нестеренко Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: ризики, система економічного аналізу, фінансова безпека, реалізація бізнес-моделі, обліково-аналітична система, класифікація ризиків, стандартизація

Анотація

Метою статті визначено розробку методологічних положень інтерпретації ризиків фінансової безпеки підприємства для їх своєчасного виявлення та оцінки, а також розробки методів їх нівелювання чи мінімізації та можливого попередження засобами економічного аналізу. В статті під класифікацією ризиків запропоновано розуміти розподіл ризику в системі економічного аналізу на конкретні групи за певними ознаками для реалізації науково обґрунтованого управлінського впливу та нівелювання їх дії на фінансову безпеку суб’єкта господарювання. Обґрунтовано, що при розробці заходів з управління ризиками в бізнес-моделі суб’єкта господарювання доцільно використовувати положення міжнародних стандартів ризик-менеджменту, які дозволяють більш ефективно контролювати підприємницькі та бухгалтерські ризики, з найменшим впливом на фінансову безпеку досягати поставлених цілей і максимізувати доходи. Доведено, що в класифікації ризиків з метою врахування їх впливу на рівень фінансової безпеки системою економічного аналізу необхідно враховувати показники фінансового, виробничого, соціально-репутаційного, людського та природного капіталів суб’єкта господарювання. В основу класифікацій ризиків фінансової безпеки запропоновано покласти наступні принципи: системності; комплексності; безперервності; залучення зацікавлених сторін; фасилітація постійного поліпшення; структурності; відкритості; інформованості; розподілу повноважень. Доведено, що дотримання визначених принципів при класифікації ризиків фінансової безпеки дозволить розробити дієві методи та заходи протидії ризикам фінансової безпеки, пошуку та встановлення сутності протиризикової реалізації бізнес-моделі суб’єкта господарювання системою економічного аналізу. Для дотримання організаційних принципів класифікації ризиків запропоновано класифікувати ризики фінансової безпеки при визначенні етапів реалізації бізнес-моделі суб’єкта господарювання за групами: кадрові; очікування стейкхолдерів; організаційно-управлінські; структурні; бізнес-планування; адміністративні; інфраструктурні; корпоративні; моніторингові; створення вартості; корпоративне управління; результати діяльності. Обґрунтовано, що розроблена класифікація ризиків фінансової безпеки має стати підґрунтям для розробки методичних рекомендацій щодо їх кількісної та якісної оцінки.

Посилання

Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. Шедевры мировой мысли: В 3 т. Т. 3. Петрозаводск: Петроком, 1993. 307 с.

Романов В. С. Классификация рисков: принципы и критерии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.aup.ru/articles/finance/4.htm.

Євдокимов В. В., Дика О. С., Ніколаєва С. П., Прокопенко Ж. В. Облікове забезпечення управління небанківськими фінансовими установами в умовах ризику: ломбарди, лізингові та страхові компанії : монографія. Житомир : Євенок О. О., 2017. 572 с.

Друкер П. Ф. Эффективное управление предприятием ; пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. 224 с.

Баранов А. Международные стандарты управления рисками: не Базелем единым. Рынок ценных бумаг. 2015. No 5. С. 23–33.

Australian/New Zealand Standard Risk management AS/NZS 4360:1995 [Electronic resource]. Retrieved from: https://infostore.saiglobal.com/preview/as/as4000/4300/4360- 1995(%2ba2).pdf?sku=381545.

Стандарт ризик-менеджменту Федерації європейських асоціацій з ризик- менеджменту (Risk Management Standard, FERMA – p.6) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ferma.eu/Defaul.aspx?tabitd=195.

Офіційний сайт Міжнародної консалтингової компанії «A.T. Kearney» [Electronic resource]. Retrieved from: http://www.atkearney.com/index.php/Publications/green- winners.html.

Keyns, D. M. (1993). Obschaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. [The general theory of employment, interest and money]. Petrozavodsk: Petrokom [in Russian].

Romanov, V. S. Klassifikatsiya riskov: printsipyi i kriterii [Classification of risks: principles and criteria]. (n.d.). aup.ru Retrieved from http://www.aup.ru/articles/finance/4.htm. [in Russian].

Yevdokymov, V. V., Dyka, O. S., Nikolaieva, S. P. & Prokopenko, Zh. V. (2017) Oblikove zabezpechennia upravlinnia nebankivskymy finansovymy ustanovamy v umovakh ryzyku: lombardy, lizynhovi ta strakhovi kompanii [Accounting management of non-bank financial institutions at risk: pawnshops, leasing and insurance companies]. Zhytomyr : Yevenok O. O. [in Ukrainian].

Druker, P. F. (2008) Effektivnoe upravlenie predpriyatiem [Effective enterprise management]. M.: OOO «I.D. Vilyams» [in Russian].

Baranov, A. (2015) Mezhdunarodnyie standartyi upravleniya riskami: ne Bazelem edinyim. [International Risk Management Standards: Unified Basel]. Ryinok tsennyih bumag – Stocks and bods market, 5, 23-33 [in Russian].

Australian/New Zealand Standard Risk management AS/NZS 4360:1995 [Electronic resource]. Retrieved from: https://infostore.saiglobal.com/preview/as/as4000/4300/4360- 1995(%2ba2).pdf?sku=381545.

Standart ryzyk-menedzhmentu Federatsii yevropeiskykh asotsiatsii z ryzyk- menedzhmentu [Risk Management Standard of the Federation of European Risk Management Associations] (n.d.). ferma.eu. Retrieved from: http://www.ferma.eu/Defaul.aspx?tabitd=195. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Mizhnarodnoi konsaltynhovoi kompanii «A.T. Kearney» [The official website of the international consulting company "A.T. Kearney »], atkearney.com. Retrieved from: http://www.atkearney.com/index.php/Publications/green-winners.html. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Нестеренко, О. О. (2019). МЕТОДОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РИЗИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Економічний простір, (144), 168-179. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/94
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС