ЗМІНА ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: підприємство, стратегічне управління, стратегія цифровізації, цифрова економіка, організаційні зміни

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність змін парадигми стратегічного управління підприємством, які вимагають сучасні умови, сформовані внаслідок подій минулого десятиліття. В умовах, що склалися самими пріоритетними напрямками буде подальший розвиток, забезпечення темпів економічного зростання, надання нашій економіці інноваційного характеру, розвиток інфраструктури, охорони здоров’я, освіти та забезпечення, безумовно, безпеки. Але, при цьому, необхідно знайти відповідь на питання, як досягти цих цілей для формування економіки нового типу, побудованої на сучасних інноваціях, на принципах цифрової економіки, на сучасних, грамотних способах управління? Активне обговорення перспектив і тенденцій розвитку сфокусовано на Іndustry 4.0, що створює нову цифрову економіку, засновану на сучасних кібернетичних системах і штучному інтелекті, які проникають, в тому числі в сферу управління. Цифрова трансформація звичайно означає для підприємства стрес и може спричинити опір з боку персоналу, саме тому необхідно враховувати при формуванні стратегії все, що стосується цифровізації діяльності в нових умовах господарювання. При цьому самі цифрові технології забезпечують нові функціональні можливості, які можуть істотно змінити традиційну бізнес-стратегію підприємства. У зв’язку з цим будь-якому підприємству спочатку необхідно визначитися зі своїми технологічними та цифровими пріоритетами, а потім формувати стратегію досягнення цілей у цифрових умовах функціонування та зміни відповідної бізнес-моделі. У статті визначено основний зміст стратегії цифрової трансформації та її ключові особливості й елементи. Представлено загальний підхід до формування стратегії цифрової трансформації як стратегічного оновлення її складових. Серед очікуваних ефектів від реалізації цифрових стратегій можна зазначити посилення конкурентної позиції, підвищення задоволеності клієнтів, збільшення обсягів виручки та розширення номенклатури товарів і послуг, зниження витрат або собівартості продукції, поліпшення її якості, підвищення безпеки та продуктивності праці, задоволеність і залученість співробітників, підвищення ефективності інвестиційних рішень, зростання кількості інвестиційних або стартап-проектів і скорочення термінів створення та виведення на ринки нових продуктів.

Посилання

Arefieva, O.V. & Babych, S.M. (2019) Stratehichni aspekty upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva v tsyfrovomu ekonomichnomu prostori [Strategic aspects of enterprise competitiveness management in digital economic space]. Konkurentospromozhnist pidpryiemstv u mizhnarodnomu tsyfrovomu prostori [Competitiveness of enterprises in the international digital space] Arefieva, O.V. (Ed.); Natsionalnшн aviatsiinшн universytet, 342 p. (in Ukrainian)

Barney, J. (2001) Resource-based theories of competitive advantage: A ten years retrospective on the resource based view. Journal of Management. Vol. 27, Issue. 1, pp. 643–650.

Bughin, J., Кretschmer, T., Van Zeebroeck, N. (2019) Experimentation, Learning and Stress: The Role of Digital Technologies in Strategy Change. SSRN Electronic Journal. URL: https://ssrn.com/abstract=3328421 (accessed 02.03.2021)

Chandler, A. Strategy and structure: Chapters in the history of American enterprise. Cambridge, 1962.

Cordon С. et al. Strategy is Digital, Management for Professionals. Springer International Publishing Switzerland, 2016.

Crossan, M., Berdrow, I. (2003) Organizational learning and strategic renewal. Strategic Management Journal. Vol. 24. No. 11. Р. 1087–1105.

Cummanis S., Dixon A., Peltier J. (2014) Omni-channel researches frameworks in the sales management. Journal of Research in Interactive Marketing. 2014. Vol. 10. Р. 1–25.

Fred, D., Forest, R.D. Strategic Management: A Competitive Advantage Approach,Concepts and Cases. Pearson-Prentice Hall Year Published, 2017.

Grant, R. Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications. A Guide for Instructors. 5th ed. Blackwell publishing, 2005.

Grynko P.L. (2020) Metodolohiia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom biznesu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Innovative development management methodology business in the digital economy]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv. (in Ukrainian)

Hudz O.Ie., Makovii V.V. (2018) Rozroblennia stratehii digital-transformatsii pidpryiemstv [Enterprise`s digital-transformation strategy release] Infrastruktura rynku. Issue 25. P. 248–254. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/42.pdf (accessed 21.02.2021) (in Ukrainian)

Hviniashvili T. (2020) Factor analysis of business entities’ competitiveness. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. P. 81–84.

Kittelberger, D., Allramseder, L.-S. The Digital Strategy: The Guide to Systematic Digitization of the Company. Performance Management in Retail and the Consumer Goods Industry. Springer Nature Switzerland AG, 2019.

Kotarba, M. (2018) Digital transformation of business models. Foundations of Management. Vol. 10. P. 123–142.

Kotler, P., Fox, K. Strategic marketing for educational institutions. Pearson College Div, 1995. 464 p.

Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Wiley. 2016, 208 p.

Learned E.P., Christensen C.R., Andrews K.R., Guth W.D. Business Policy, Text and Cases. Homewood, IL: Irwin, 1965.

Magretta, J. (2017) Why Business Models Matter. Harvard Business Review. Vol. 80 (5). Р. 86–92.

Manyika, J. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. San Francisco, CA: McKinsey Global Institute, 2013.

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. Strategy Safary: A Guided Tour through the Wilds of Strategic Management. The Free Press, USA. 1998.

Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford, 1995.

Pfeffer, J., Salancik, G. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.

Poplavs'ka Zh., Polyans'ka A. (2013) Zmina paradyhmy stratehichnoho upravlinnia na pidpryiemstvi v umovakh suchasnoho rozvytku [Changing the paratigm of strategic management at the enterprise in the conditions of modern development] Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". № 778. P. 109-116. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26244/1/16-109-116.pdf (accessed 12.03.2021) (in Ukrainian)

Porter, M. (1996) What is a strategy? Harvard Business Review. November-December. P. 61–78.

Porter, M. (1998) Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free press, 397 p.

Porter, M. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review. 1979. Vol. 57. No. 2. P. 137–145.

Prahalad, С.K, Faye, L., Rendel, R. (2002). Creation of key competencies and their use. MBA Course on strategic management. Alpina Publisher, P. 357–383.

Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. Vol. 9. No. 5. URL: http://surl.li/agaxe (accessed 11.02.2021)

Robinson, P. Strategic Management: Formulation, Implementation & Control. Mcgraw Hill Higher Education, 2011. 992 p.

Teece, D., Pisano, G., Shuen, A. (1997) Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 7. pp. 509–533.

Trout, J. (2000) Positioning: The Battle for Your Mind. McGraw-Hill Education, 273 p.

Tupkalo V. (2021) Tsyfrova ekonomika: zmina paradyhmy menedzhmentu pidpryiemstv [Digital economy: changing the enterprise management paradigm] Ekonomichnyi visnyk NTUU "KPI", 18. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/235646 (accessed 07.02.2021) (in Ukrainian)

Valenduc, G. Vendramin, Р. (2017) Digitalisation, between disruption and evolution. European Review of Labour and Research. Vol. 23. No. 2. P. 121–134.

Vyshnevskyi A. S. (2020) Natsyonalnaia tsyfrovaia platforma: perspektyvi sozdanpia v Ukraine [National digital platform: prospects for creation in Ukraine] Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1(38). 219–223. URL: http://www.venu-journal.org/ru/2020-13829-2/ (accessed 12.01.2021) (in Ukrainian)

Westerman, G., Bonnet, D., McAfee, A. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Harvard Business Review Press, 2014. 256 p.

Whittington, R. What is Strategy – and does it matter? 2nd Edition. South-Western, Cengage Learning EMEA, Unated Kingdom. 2001. 151 p.

Yevtushenko, Viktoriia A., Liashevska, Viktoriia I., and Chupryniuk, Yuliia V. (2020) Researching and Improving the Strategic Planning of the Foreign Economic Activity of Enterprise. Business Inform, 6, 23–29.

Zucker, L. Institutional Theories of Organization. Annual Review of Sociology. 1987. No.13. P. 443–464.

Переглядів статті: 382
Завантажень PDF: 279
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Гвініашвілі, Т. З. (2021). ЗМІНА ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічний простір, (172), 23-28. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ