РОЛЬ КРЕДИТНОГО КАНАЛУ В МЕХАНІЗМІ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: монетарна політика, трансмісійний механізм, кредитний канал, процентна ставка, економічне зростання

Анотація

У статті проведено комплексний аналіз функціонування кредитного каналу монетарного трансмісійного механізму в Україні у 2005–2020 рр., визначено його роль, основні завдання та особливості використання в системі сучасного монетарного регулювання економіки. Доведено, що у 2005–2020 рр. в Україні кредитний канал монетарного трансмісійного механізму позитивно впливав на темпи приросту грошового агрегату М3 і темпи приросту реального ВВП, а підвищення ставок дохідності за державними облігаціями та частки непрацюючих кредитів негативно вплинуло на кредитну активність банків і темпи кредитування економіки. Визначено головні причини низької ефективності використання кредитного каналу, обґрунтовано напрями вдосконалення управління та підвищення ефективності, запропоновано прогнозні параметри функціонування кредитного каналу в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Посилання

Єфименко Т. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : монографія : у 2 т. Київ, 2014. Т. 2. 781 c.

Науменкова С., Міщенко С. Особливості формування сучасної моделі фінансової системи. Вісник Національного банку України. 2006. № 11. С. 26–31.

Mishchenko V., Mishchenko S. Enhancing the Effect of Transmission Channels in Monetary Policy of Ukraine under the Transition to Inflation Targeting. Actual Problems of Economics. 2016. № 163 (1). Р. 421–428.

Міщенко В., Науменкова С. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 1 (105). С. 186–196.

Reichel V., Němec D., Chalmovianský J. Loan to Value Ratio and Monetary Transmission Mechanism. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. 2019. Vol. 10. № 4. P. 383–399.

Міщенко В., Науменкова С. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку. Фінанси України. 2016. № 5. С. 7–33.

Лютий І. Проблеми розвитку сучасного міжнародного фінансового ринку та інтеграційний курс. Фінанси України. 2006. № 5. С. 21–31.

Науменкова С., Міщенко С. Інституційний розвиток фінансового сектору України. Фінанси України. 2008. № 7. С. 53–71.

Міщенко С. Економіко-статистичний аналіз факторів монетизації економіки. Вісник НБУ. 2012. № 1. С. 31–33.

Сомик А. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 1. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики. Вісник НБУ. 2007. № 6. С. 24–27.

Кротюк В., Міщенко В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах. Банківська справа. 2005. № 4. С. 3–9.

Науменкова С., Міщенко В. Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2013. № 2 (15). С. 3–11.

Mishkin F. Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. Journal of Economic Perspectives. 1995. Vol. 9. № 4. P. 3–10.

Науменкова С. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины. Киев : Научная мысль, 1997. 55 с.

Endut N., Morley J., Tien P.L. The changing transmission mechanism of US monetary policy. Empirical Economics. 2018. Vol. 54. P. 959–987.

Шульга С., Міщенко В. Інституційні засади державної підтримки банківського сектору в період кризи. Вісник НБУ. 2009. № 8. С. 12–21.

Auclert A. Monetary Policy and the Redistribution Channel. American Economic Review. 2019. Vol. 109. № 6. Р. 2333–2367.

Петріна А., Міщенко В. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі держави. Вісник НБУ. 2011. № 4. С. 12–17.

Afrin S. Monetary policy transmission in Bangladesh: Exploring the lending channel. Journal of Asian Economics. 2017. № 49. Р. 60–80.

Іванов В., Науменкова С. Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 12. С. 35–41.

Міщенко С. Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку. Вісник НБУ. 2008. № 1. C. 58–64.

Науменкова С. Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. № 10 (163). С. 51–57.

Приходько Б., Соркин И. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период. Экономика и банки. 2014. № 1. С. 7–15.

Жупанин В. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов’язань України. Фінанси України. 2008. № 2. С. 44–58.

Міщенко В. Санаційний банк – «брідж-банк» як механізм роботи з нежиттєздатними банками : монографія. Київ : УБС НБУ, 2011. 119 с.

Міщенко В., Міщенко С. Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. № 10 (163). С. 40–46.

Naumenkova S., Tishchenko I., Mishchenko S., Mishchenko V., Ivanov V. Assessment and Mitigation of Credit Risks in Project Financing. Banks and Bank Systems. 2020. Vol. 15. № 1. P. 72–84.

Буй Т., Науменкова С. Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні. Фінанси України. 2010. № 2. С. 89–101.

Науменкова С., Міщенко С. Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період. Банківська справа. 2011. № 5. С. 12–29.

Науменкова С., Мищенко С. Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2013. № 6 (147). С. 66–72.

Mishchenko V., Naumenkova S., Mishchenko S., Ivanov V. Inflation and economic growth: The search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy. Banks and Bank Systems. 2018. Vol. 13. № 2. Р. 153–163.

Дзюблюк О.В. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності : монографія. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2017. 298 с.

Активні та пасивні операції банків // Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#3.

Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів в цілому по системі // Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#3.

Efymenko T. et al. (2014) Modernizastia finansovoi systemy Ukrainy v prostesi evrointegrastii [Modernization of the financial system of Ukraine in the process of European integration]. Kyiv. (in Ukrainian)

Naumenkova S., Mishchenko S. (2006) Osoblyvosti formyvannia suchasnoi modeli finansovoi systemy [Features of the formation of a modern model of the financial system]. Visnyk Nacionalnoho banku Ukrainy, no. 11, pp. 26–31.

Mishchenko V., Mishchenko S. (2016) Enhancing the Effect of Transmission Channels in Monetary Policy of Ukraine under the Transition to Inflation Targeting. Actual Problems of Economics, vol. 163, no. 1, рр. 421–428.

Mishchenko V., Naumenkova S. (2014) Poniattia systemnoho ryzyku ta pidkhody do vyznachenia systemno znachushchikh bankiv [Concepts of systemic risk and approaches to determining systemically significant banks]. Sotsialno-economichni problemy suchasnoho periodu Ukrainiany, vol. 105, no. 1, pp. 186–196.

Reichel V., Němec D., Chalmovianský J. (2019) Loan to Value Ratio and Monetary Transmission Mechanism. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, vol. 10, no. 4, pp. 383–399.

Mishchenko V., Naumenkova S. (2016) Bankivska systema Ukrainy: problemy stanovlennia ta rozvytku [Banking system of Ukraine: problems of formation and development]. Finansy Ukrainy, no. 5, pp. 7–33.

Lyutyi I., Mishchenko V. (2006) Problemy rozvutku suchasnogo mizhnarodnogo finansovogo rynku ta integrastiynyi kurs Ukrainy [The Problems of development of the modern international financial market and integration course of Ukraine]. Finansy Ukrainy, no. 5, pp. 21–31.

Naumenkova S., Mishchenko S. (2008) Instytustiynyi rozvytok finansovoho sektoru Ukrainy [Institutional development of Ukraine’s financial sector]. Finansy Ukrainy, no. 7, pp. 53–71.

Mishchenko S. (2012) Economiko-statystychnyi analiz faktoriv monetezastii ekonomiky [Economic and statistical analysis of factors of monetization of the economy]. Visnyk NBU, no. 1, pp. 31–33.

Somyk A. (2007) Monetarnyi transmisiynyi mechanism v Ukraini. Teoretychni zasady transmisiynoho mekhanismu hroshovoi polityky [Monetary transmission mechanism in Ukraine. Theoretical principles of the transmission mechanism of monetary policy]. Visnyk NBU, no. 6, pp. 24–27.

Krotyuk V., Mishchenko V. (2005) Evolucia pidkhodiv do ocinky kapitalu v Baselskikh ugodakh [The Evolution of approaches to the assessment of capital in Basel]. Bankivska sprava, no. 4, pp. 3–9.

Naumenkova S., Mishchenko V. (2013) Suchasni problemy capitalizastii bankivskoi systemy Ukrainy [Modern problems of capitalization of the banking system of Ukraine]. Finansovo-kredytna dijalnist: problemy ta praktyka, no. 2 (15), pp. 3–11.

Mishkin F. (1995) Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. Journal of Economic Perspectives, vol. 9, no. 4, pp. 3–10.

Naumenkova S. (1997). Problemy sbalansirovannosti denezhnoho rynka Ukrainy [Ukraine’s money market balance problems]. Кyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Endut N., Morley J., Tien P.L. (2018) The changing transmission mechanism of US monetary policy. Empirical Economics, vol. 54, pp. 959–987.

Shulga S., Mishchenko V. (2009). Instytutsiyni zasady derzhavnoi pidtrymky bankivskoho sektoru v period kryzy [Institutional principles of state support of the banking sector during the crisis]. Visnyk NBU, no. 8, pp. 12–21.

Auclert A. (2019) Monetary Policy and the Redistribution Channel. American Economic Review, vol. 109, no. 6, pp. 2333–2367.

Petrina A., Mishchenko V. (2011) Mizhnarodny dosvid restrukturyzaci bankivskyh system za uchasti derzhavy [International experience in restructuring the banking system with the participation of the state]. Visnyk NBU, no. 4, pp. 12–17.

Afrin S. (2017). Monetary policy transmission in Bangladesh: Exploring the lending channel. Journal of Asian Economics, no. 49, рр. 60–80.

Ivanov V. (2013) Economico-pravovi kolizii doslidzhennia finansovyhk rynkiv [Economic and legal collisions of financial markets research] Visnyk Kyivskoho nacionalnoho universytetu Tarasa Shevchenka, no. 12, pp. 35–41.

Mishchenko S. (2008). Sutnist economichnoho capitaly ta yoho roll u zabezpechenni finansovoi stiykosti banku [The essence of economic capital and its role in ensuring the financial stability of the bank]. Visnyk NBU, pp. 58–64.

Naumenkova S. (2014) Obstezhennja zbalansovanosti popytu ta propozytsii na kredytnomu rynku: dosvid tsentralnykh bankiv [Survey of the balance of supply and demand in the credit market: experience of central banks]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 163, no. 10, pp. 51–57.

Pryhkodko B., Sorkin I. (2014) Transformastia roli i funksiy tsentralnykh bankov v postkrisis [Transforming the role and functions of central banks in the post-crisis period]. Ekonomika i banki, no. 1, pp. 7–15.

Zhupanyn V. (2008) Organizacija zaluchennja zaoshchadzhen na osnovi vypusku kaznacheyskykh zobovjazan Ukrainy [Organization of attracting savings of the population on the basis of issue of treasury obligations of Ukraine]. Finansy Ukrainy, no. 2, pp. 44–58.

Mishchenko V. et al. (2011) Sanaciynyi bank – “bridzh-bank” yak mekhanizm roboty z nezhyttezdatnymy bankamy [Sanitation Bank – “Bridge-Bank” as a Mechanism for Working with Unviable Banks]. Кyiv: TsND NBU. (in Ukrainian)

Mishchenko V., Mishchenko S. (2014) Stratehichni pidkhody do upravlinnja ryzykamy funktsionuvannja nezhyttezdatnykh bankiv i obsluhovuvannja prodlemnykh aktyviv [Strategic approaches to risk management of functioning of non-viable banks and servicing of problem assets]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 163, no. 10, pp. 40–46.

Naumenkova S., Tishchenko I., Mishchenko S., Mishchenko V., Ivanov V. (2020) Assessment and Mitigation of Credit Risks in Project Financing. Banks and Bank Systems, vol. 15, no. 1, pp. 72–84.

Bui T., Naumenkova S. (2010) Vykorystannja strukturovanykh tsinnykh paperiv dlja finansuvannia korporatsiy v Ukraini [Use of structured securities to finance corporations in Ukraine]. Finansy Ukrainy, no. 2, pp. 89–101.

Naumenkova S., Mishchenko S. (2011) Novi tendencii v monetarniy polityci ta dialnosti tsentralnykh bankiv u postcryzovyi period [New trends in monetary policy and activities of central banks in the post-crisis]. Bankivska sprava, no. 5, pp. 12–29.

Naumenkova S., Mishchenko S. (2013) Regulirovanie denezhnogo obrashcheniya na osnove ispolzovania metodov i instrumentOV denezhno-kreditnoy politiki [Regulating monetary circulation based on the use of monetary policy methods and instruments]. Visnyk Kyivskoho nacionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 147, no. 6, pp. 66–72.

Mishchenko V., Naumenkova S., Mishchenko S., Ivanov V. (2018) Inflation and economic growth: The search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy. Banks and Bank Systems, vol. 13, no. 2, pp. 153–163.

Dzyublyuk O. et al. (2017.) Teoriia i praktyka hroshovoho obihu ta bankivskoi spravy v umovakh globalnoi nestabilnosti [Theory and practice of monetary circulation and banking in the conditions of global financial instability]. Ternopil: Osadtsa Yu.V.

Active and passive operations of banks // Official site of the NBU. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#3.

Volumes of active operations and the share of non-performing assets in the system as a whole // Official site of the NBU. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#3.

Переглядів статті: 236
Завантажень PDF: 177
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Міщенко, С. В., & Міщенко, В. І. (2021). РОЛЬ КРЕДИТНОГО КАНАЛУ В МЕХАНІЗМІ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (171), 80-86. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-14
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ