ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ МАЙНОВОГО СТАНУ ТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

  • О. Ф. Андросова Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: корпоративна культура, стратегія, майновий стан, показник, фондоозброєність, середня величина основних засобів, валюта балансу, актив, пасив

Анотація

У статті проаналізовано показники майнового стану підприємств машинобудування. Щоб визначити ефективність управління корпоративною культурою на підприємствах машинобудування, необхідно здійснити аналіз показників майнового стану. Визначено що майно підприємств машинобудування може бути використане у внутрішньому обороті або поза їх межами – направлено на погашення дебіторської заборгованості, вкладеним в цінні папери або залученим в оборот інших підприємств у вигляді інвестиційних надходжень. Виокремлено та проаналізовано показники майнового стану: валюта балансу, середня величина основних засобів, фондоозброєність та фондовіддача основних фондів, частка основних засобів в активах, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт мобільності активів. Виявлено, що від їх величин та розміру залежать обсяги діяльності підприємств машинобудування, рівень ліквідності та платоспроможності. Доведено, що стійке фінансове та ринкове положення підприємств машинобудування є кращим показником якісно розробленої та грамотно реалізованої стратегії. З’ясовано, що показники майнового стану впливають на розмір прибутку підприємств машинобудування, кредитний рейтинг, репутацію та імідж підприємств, якість продукції, рівень цін на продукцію, мотивацію праці та моральний дух персоналу, стан та ефективність корпоративної культури. Виявлено що на підприємствах машинобудування існує тенденція до зниження валюти балансу, коефіцієнта середньої величини основних засобів, зменшення коефіцієнта фондоозброєності, збільшення рівня фізичного зносу основних фондів, відтік робочої сили, зменшення коефіцієнта мобільності активів, що негативно впливає на стан корпоративної культури на підприємствах, що аналізувалися. Управління корпоративною культурою є дієвим тільки у випадку вірно розробленої стратегії корпоративної культури, яка сприяє підвищенню шансів на успіх підприємствам машинобудування. Фінансові показники майнового стану зростають, а робітники враховують це підприємство кращим місцем своєї роботи.

Посилання

Череп А. В. Модернізація організації виробництва підприємств машинобудування на засадах інноваційного розвитку / А. В. Череп, Н. В. Соловйова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – No 3 (90). – С. 63-66.

Зимовець В. В. Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні / В. В. Зимовець, П. О. Керімов // Фінанси України. – 2017. – No 3 (256). – С. 111-121.

Іваницька Н. Б. Фінансово-економічний аналіз соціального розвитку машинобудівних підприємств / Н. Б. Іваницька // "Львівська політехніка" національний університет. Вісник... : збірник наук. праць. No 778. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - Львів, 2013. – С. 160-165.

Кривов'язюк І. В. Діагностика кризового стану інноваційно активних машинобудівних підприємств на базі дискримінантної моделі / І. В. Кривов'язюк, Р. М. Стрільчук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – No 7 (181). – С. 454-465.

Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно- технологічної модернізації: монографія / Ю. В. Кіндзерський. – Київ : НАН України, 2013. – 536 с.

Попова А. О. Сучасний стан, проблеми та напрями розвитку машинобудування в фінансово-економічному механізмі України : [додаються статистичні матеріали за 2001-2013 роки] / А. О. Попова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – No 1 (82). – С. 54-61.

Фоменко А. В. Теоретичне обґрунтування визначення узагальнюючої якісної характеристики фінансового стану машинобудівних підприємств / А. В. Фоменко // "Львівська політехніка" національний університет. Вісник...: збірник наук. праць. No 819. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2015. – С. 97-103.

Андрющенко І. Є. Аналіз показників стійкості функціонування машинобудівних підприємств: [електронна стаття] / І. Є. Андрющенко.- Електронні дані // EIRZNTU (Electronic Institutional Repository of Zaporizhzhya National Technical University). – Запоріжжя, 2015 -.- Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1929. - Назва з екрана. - Дата перегляду: 23.01.2018

Андрющенко І. Є. Оцінювання живучості машинобудівних підприємств: [електронна стаття] / І. Є. Андрющенко.- Електронні дані // EIRZNTU (Electronic Institutional Repository of Zaporizhzhya National Technical University). – Запоріжжя, 2015 -.- Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1930. - Назва з екрана. - Дата перегляду: 23.01.2018

Андрющенко І. Є. Сучасні тенденції показників надійності функціонування машинобудівних підприємств: [електронна стаття] / І. Є. Андрющенко.- Електронні дані // EIRZNTU (Electronic Institutional Repository of Zaporizhzhya National Technical University). – Запоріжжя, 2015 -.- Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1923. - Назва з екрана. - Дата перегляду: 19.01.2018

Cherep A. V . & Solovyova N. V . (2016) Modernizatsiya orhanizatsiyi vyrobnytstva pidpryyemstv mashynobuduvannya na zasadakh innovatsiynoho rozvytku [Modernization of the organization of production of machine-building enterprises on the basis of innovative development]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo [in Ukraine].

Zymovetsʹ V . V . & Kerimov P . O. (2017). Finansovi mekhanizmy rozvytku mashynobuduvannya v Ukrayini [Financial Mechanisms of Mechanical Engineering Development in Ukraine] Finansy Ukrayiny [in Ukraine].

Ivanytsʹka N. B. (2013). Finansovo-ekonomichnyy analiz sotsialʹnoho rozvytku mashynobudivnykh pidpryyemstv [Financial and economic analysis of social development of machine-building enterprises]. Lʹviv [in Ukraine].

Kryvov'yazyuk I. V. & Strilʹchuk R. M. (2016). Diahnostyka kryzovoho stanu innovatsiyno aktyvnykh mashynobudivnykh pidpryyemstv na bazi dyskryminantnoyi modeli [Diagnostics of the crisis state of innovative active machine-building enterprises on the basis of a discriminant model]. Aktualʹni problemy ekonomiky [in Ukraine].

Kindzersʹkyy YU. V. (2013). Promyslovistʹ Ukrayiny: stratehiya i polityka strukturno- tekhnolohichnoyi modernizatsiyi [Ukrainian industry: strategy and policy of structural and technological modernization]. Kyyiv: NAN Ukrayiny [in Ukraine].

Popova A. O. (2015). Suchasnyy stan, problemy ta napryamy rozvytku mashynobuduvannya v finansovo-ekonomichnomu mekhanizmi Ukrayiny [Current situation, problems and directions of development of mechanical engineering in the financial and economic mechanism of Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo [in Ukraine].

Fomenko A. V. (2015). Teoretychne obgruntuvannya vyznachennya uzahalʹnyuyuchoyi yakisnoyi kharakterystyky finansovoho stanu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Theoretical substantiation of the definition of a generalizing qualitative characteristic of the financial state of machine-building enterprises]. Lʹviv [in Ukraine].

Andryushchenko I. Ye. (2015). Analiz pokaznykiv stiykosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv [Analysis of indicators of the stability of the functioning of machine-building enterprises]. EIRZNTU (Electronic Institutional Repository of Zaporizhzhya National Technical University. Retrieved from http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1929. - Nazva z ekrana. - Data perehlyadu: 23.01.2018 [in Ukraine].

Andryushchenko I. Ye. (2015). Otsinyuvannya zhyvuchosti mashynobudivnykh pidpryyemstv [Estimation of survivability of machine-building enterprises]. Electronic Institutional Repository of Zaporizhzhya National Technical University. Retrieved from http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1930. - Nazva z ekrana. - Data perehlyadu: 23.01.2018 [in Ukraine].

Andryushchenko I. Ye. (2015). Suchasni tendentsiyi pokaznykiv nadiynosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv [Modern tendencies of indicators of reliability of the functioning of machine-building enterprises]. Electronic Institutional Repository of Zaporizhzhya National Technical University. Retrieved from http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1923. - Nazva z ekrana. - Data perehlyadu: 19.01.2018 [in Ukraine].

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Андросова, О. Ф. (2019). ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ МАЙНОВОГО СТАНУ ТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ. Економічний простір, (144), 116-124. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/90
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС