МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ «ЗДОРОВ’ЯЦЕНТРИСТСЬКОЇ» КОНЦЕПЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • І. І. Кичко Національний університет «Чернігівська політехніка»
Ключові слова: «здоров’яцентристська» концепція, система охорони здоров’я, соціальна відповідальність бізнесу, меценатство, тривалість життя, здоровий спосіб життя

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз передумов та наслідків реалізації «здоров’яцентристської» концепції функціонування системи охорони здоров’я на рівні особистості, фірми, держави. Аргументовано, що зазначена концепція має базуватися на дотриманні високих стандартів рівня життя, поліпшенні показників економічного розвитку країни, запобіганні захворювань за допомогою їх профілактики. Доведено, що крім коштів державного бюджету, місцевих громад доцільно мотивувати бізнес-структури фінансувати програми з охорони здоров’я в контексті функціонування інститутів соціальної відповідальності бізнесу та спонсорства. Систематизовано критерії, принципи, функції реалізації «здоров’яцентристської» концепції охорони здоров’я, розуміння яких базується на фундаментальних положеннях економічної науки.

Посилання

Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект : монография. Москва : КНОРУС, 2008.

Борщ В.І. Управління закладами охорони здоров’я. Херсон : Олди-плюс, 2020. 391 с.

Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Населення (1999–2019). Державна служба статистики України.

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.02.2021).

Дубина М.В., Забаштанський М.М., Роговий А.В. Роль фінансово-кредитних установ у стратегічному розвитку сфери охорони здоров’я. Проблеми і перспективи економіки і управління. 2020. № 4(24). С. 64–73.

Ільчук В., Гарбуз Т. Формування та розвиток медичного страхування в Україні та світі. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 1. С. 112–118.

Кичко І.І. Особисті потреби: регуляторні механізми формування та забезпечення. Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. 258 с.

Кичко І.І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров'я. Фінанси України. 2003. № 4. С. 71–77.

Кичко І.І., Царик І.М. Потреби особистості та колективу під час реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2009. № 38. С. 246–254.

Оганезова А.В. Формирование парадигмы здоровьеориентированной экономики. Проблемы економики. 2015. № 2. С. 124–138.

Социальные программы социальной ответственности бизнеса. URL: https://csrjournal.com/187-socialnye-programmy-socialnojj-otvetstvennosti.html (дата звернення: 04.02.2021).

Carrol A.B. A three-dimentional conceptual model of corporate performance. Akademy of Management Review. 1984. № 26(2). P. 53–63.

Carrol A.B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons. 1991. № 34(4). P. 39–48.

Davis K. Blomstrom R. Business and Society: Environment and Responsibility. McGraw-Hill : N.Y., 1975. P. 23.

Gibson K. Ranken on Disharmony and Business Ethics. J. of appl. philos. Abingdon. 1989. Vol. 6. № 2. P. 209–214.

Belyayeva I.Yu., Eskindarov M.A. (2008). Korporativnaya sotsial'naya otvetstvennost': upravlencheskiy aspekt [Responsabilidad social corporativa: aspecto de gestión]: monografía. M.: KNORUS.

Borshch V.I. (2020) Upravlinnya zakladamy okhorony zdorov’ya [Gestión de establecimientos sanitarios]. Kherson : Oldy-plyus. 391 p.

Demohrafichna ta sotsial’na statystyka. Naselennya ta mihratsiya. Naselennya (1999–2019). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Demographic and social statistics. Population and migration. Population (1999–2019). State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (access date: 04.02.2021).

Dubyna M.V., Zabashtans’kyy M.M., Rohovyy A.V. (2020). Rol’ finansovo-kredytnykh ustanov u stratehichnomu rozvytku sfery okhorony zdorovya [The role of financial institutions in the strategic development of health care]. Problemy i perspektyvy ekonomiky i upravlinnya. No. 4(24). P. 64-73.

Il’chuk V., Harbuz T. (2018). Formuvannya ta rozvytok medychnoho strakhuvannya v Ukrayini ta sviti [Formation and development of health insurance in Ukraine and the world]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya. No 1. P. 112-118.

Kychko I.I. (2010). Osobysti potreby: rehulyatorni mekhanizmy formuvannya ta zabezpechennya [Personal needs: regulatory mechanisms of formation and provision]. Chernihiv: Chernihivs’kyy derzhavnyy instytut prava, sotsial’nykh tekhnolohiy ta pratsi. 258 p.

Kychko, I.I. (2003). Makroekonomichnyi mekhanizm finansuvannia okhorony zdorovia. Finansy Ukrainy [Macroeconomic health financing mechanism]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, No 4, P. 71-76.

Kychko I.I., Tsaryk I.M. (2009). Potreby osobystosti ta kolektyvu pry realizatsiyi kontseptsiyi sotsial’noyi vidpovidal’nosti biznesu [The needs of the individual and the team in the implementation of the concept of corporate social responsibility]. Visnyk Chernihivs’koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. No 38. P. 246–254.

Oganezova A.V. (2015). Formirovaniye paradigmy zdorov'yeoriyentirovannoy ekonomiki [Formation of the health-oriented economy paradigm]. Problemy yekonomiki, No 2. P. 124-138.

Sotsial'nyye programmy sotsial'noy otvetstvennosti biznesa URL: https://csrjournal.com/187-socialnye-programmy-socialnojj-otvetstvennosti.html (access date: 04.02.2021).

Carrol A.B. (1984). A three-dimentional conceptual model of corporate performance. Akademy of Management Review 26 (2), P. 53–63.

Carrol A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons 34 (4). P. 39–48

Davis K. Blomstrom R. (1975). Business and Society: Environment and Responsibility. McGraw-Hill: N.Y. P. 23.

Gibson K. (1989). Ranken on Disharmony and Business Ethics. J. of appl. philos. Abingdon. Vol. 6. No. 2. P. 209–214.

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Кичко , І. І. (2021). МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ «ЗДОРОВ’ЯЦЕНТРИСТСЬКОЇ» КОНЦЕПЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Економічний простір, (169), 73-77. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-14
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА