ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СОЇ В УКРАЇНІ

  • І. В. Чехова Національна академія аграрних наук України
  • С. А. Чехов Національна академія аграрних наук України
Ключові слова: виробництво, ринок олійних культур, соя, ціна, рентабельність, пропозиція, попит

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану процесу виробництва сої в Україні. Динаміка виробництва сої за період 2015-2017 рр. є позитивною. Визначено, що позитивна динаміка забезпечена за рахунок таких факторів: збільшенням рівня урожайності культури з 18 до 23,6 ц/га та впровадженням інноваційних комплексних технологій у процес виробництва. Здійснено аналіз структури посівних площ під соєю в областях України, представлено зміни структури посівів, виділено області-лідери. Проведено аналіз балансу попиту та пропозиції сої на аграрному ринку. Визначено, що попит та пропозиція сої зростанням початкових запасів у 2 рази та скороченням кінцевих залишків на 91%. Представлена динаміка напрямків споживання сої – переробки на олію, експорту товарного насіння. Узагальнено фактори, що зумовлюють експортний напрямок споживання вітчизняного товарного насіння сої. Експортний напрямок споживання вітчизняного товарного насіння сої обумовлений відсутністю вивізного мита, високим рівнем маржі між ціною на внутрішньому і європейському ринках, стабільним попитом на європейських ринках на олію соєву, насіння.Встановлено, що рівень рентабельності виробництва сої коливався в межах 30-50%. Собівартість виробництва сої зросла на 4%, середня ціна реалізації - на 12%. Доведено, що повільне зростання ціни реалізації обумовило зниження рівня рентабельності у 2017 р. Деталізована структура собівартості сої. Наведено основні статті витрат на виробництво цієї культури. Акцентовано увагу на тому, що відбувається процес інтенсифікації виробництва сої. Визначено, що відбулося зростання мінімальних і максимальних цін на сою на внутрішньому ринку. Соя за рівнем ціни реалізації зайняла третю позицію. Зацікавленість аграріїв у вирощуванні сої пояснюється прибутковістю культури, але супроводжується значними виробничими і фінансовими ризиками.

Посилання

Чалий А.А. Формування ринку сої та продуктів її переробки в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO.

Тонюк М.О., Концеба С.М. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва насіння олійних культур у регіоні. Економіка АПК. 2015. №3. С. 28-33.

Бойко О.О. Економіко-математична модель оптимального розміру посівних площ сої в Україні. Агросвіт. 2015. №2. С. 15-18.

Підлубна О.Д., Концеба С.М. Економічна ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні. Економіка АПК. 2015. №1. С.14-20.

Дерев'янський В. Экологическая соя по-хмельницки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zerno-ua.com/?p=13232

Бурка А. Соя в Україні. Зерно. 2014. № 3 (108). С. 120-123.

Боднар О.В. Перспективи збільшення доданої вартості на ринку соєвих бобів і продуктів їх переробки в Україні. Економіка АПК. 2015. №3. С. 51-60.

Коновал І.А. Прогнозування виробництва сої в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21C

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт АПК-інформ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.apk-inform.com/ru

Chaliy, A.A. Formuvannya rynku soi ta produktiv ii pererobki v Ukraine. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO. [in Ukrainian].

Tonyuk, M.O., Kontsebа, S.M. (2015). Shlyahi pidvishennya ekonomichnoi efektivnosti virobnitstva nasinnya oliinih kultur u regioni. Economy of agroindustrial complex. Kyiv, No. 3. P. 28-33 [in Ukrainian].

Boyko, O.O. (2015). Ekonomiko-matematichna model optimalnogo rozmiru posivnih plosh soi v Ukraine. AgroSvit. Kyiv. 2015. No. 2. Pp. 15-18. [in Ukrainian].

Podlubna, O.D., Kontsba, S.M. (2015). Ekonomichna efektyvnist virobnitstva nasinnya soi na regionalnomu rivni. Economy of agroindustrial complex. Kyiv, 2015. No..1. Pp. 14-20. [in Ukrainian].

Derevyansky, V. Ecologicheskaya soya po-hmelnitsky. [Electronic resource]. Access mode: http://www.zerno-ua.com/?p=13232[in Ukrainian].

Burka, A. (2014). Soya v Ukraine. Zerno. Kyiv, 2014. No. 3 (108). Pp. 120-123 [in Ukrainian].

Bodnar, O.V. (2015). Perspectivi zbilshennya dodanoi vartosty na rynku soyevih bobiv I produktiv ih pererobki. Economy of agroindustrial complex. Kyiv, 2015. No. 3. Pp. 51-60 [in Ukrainian].

Konoval, I.A. Prognozuvannya rinku soi v Ukraine. [Electronic resource]. Access mode: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21C [in Ukrainian].

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Kyiv. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Official site of APK-inform. [Electronic resource]. Access mode: https://www.apk-inform.com/ru [in Ukrainian].

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Чехова, І. В., & Чехов, С. А. (2019). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СОЇ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (144), 63-70. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/85
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ