ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: підприємницький ризик, система управління ризиками, поліграфічне підприємство, поліграфічна галузь, внутрішня система контролю, ризикова ситуація

Анотація

Сучасні реалії функціонування вітчизняних підприємств поліграфічної галузі відображають не лише тенденції ринку поліграфічної продукції, а й особливості ведення бізнесу в умовах жорсткої конкуренції та високого ступеня невизначеності, що створює передумови для прийняття управлінцями ризикових рішень. Підприємницький ризик – поняття, яке давно і надовго закріпилося у свідомості економістів та підприємців. Дане поняття означає готовність підприємців нести можливі втрати в обмін на можливий прибуток, який перевищує той, що можна отримати не ризикуючи. Окрім цього, підприємницький ризик передбачає готовність працювати в умовах невизначеності, що само по собі означає прийняття підприємцями ризику як невід’ємного складника бізнесу. Негативний вплив ризику можливо мінімізувати через функціонування системи управління ризиками за умови її коректної побудови. У даному дослідженні важливим аспектом є визначення та аналіз чинників, які впливають на ефективність системи управління ризиками поліграфічного підприємства, що забезпечить управлінців необхідною інформативною базою для формування ефективної системи управління ризиками, адаптованої під особливості функціонування поліграфічного підприємства.

Посилання

Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. Москва : Мысль, 1989. 187 с.

Ареф'єва О.В., Тимошник М.М. Організаційне забезпечення управління ризиками промислового підприємства. Еконо¬міка і управління. 2018. № 3. С. 67–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2018_3_12 (дата звернення: 06.03.2021).

Барановський О.І. Філософія безпеки : монографія : у 2-х т. Т. 2. Безпека фінансових інститутів. Київ : УБС НБУ, 2014. 715 с.

Булкот Г.В. Основні види контролю в системі економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Полтавського універ¬ситету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2014. № 4. С. 68–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_4_12 (дата звернення: 20.02.2021).

Воронкова І.Ю. Концептуальні положення кластерної інтеграції поліграфічних підприємств на основі взаємозв’язків суб’єктів логістичної мережі. Економічний вісник КПІ ім. І. Сікорського. 2017. № 14. С. 152–158. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ (дата звернення: 21.02.2021).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.02.2021).

Романенко Л.Ф., Коротеєва А.В. Ризики у банківській діяльності. Фінанси України. 2003. № 5. С. 121–127.

Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. Москва : ТЕИС, 2003. 247 с.

Халіна О.В. Організаційне забезпечення функціонування системи контролінгу на підприємстві. Наукові записки УАД. 2016. № 1. С. 80–84.

Хохлова Р.А. Романенко А.І. Аналіз автоматизованих систем управління поліграфічним підприємством. Поліграфія і видавнича справа. 2013. № 3–4. С. 78–83.

Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством: підручник. Львів : УАД, 2008. 396 с.

Alhyn A.P. (1989) Risk i ego rol v obshchestvennoy zhizni [Risk and its role in public life]. Moscow: Mysl. (in Russian)

Arefieva O.V., Tymoshnyk M.M. (2018) Orhanizatsiine zabezpechennia upravlinnia ryzykamy promyslovoho pidpryiemstva [Organizational support of industrial enterprise risk management]. Ekonomika i upravlinnia, no. 3, pp. 67–77. (in Ukrainian)

Baranovskyi O.I. (2014) Filosofiia bezpeky: monohrafiia : v 2–kh t. T. 2. Bezpeka finansovykh instytutiv [Philosophy of security: monograph: in 2 volumes. Vol. 2. Security of financial institutions]. Kyiv: UBS NBU. (in Ukrainian)

Bulkot H.V. (2014) Osnovni vydy kontroliu v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The main types of control in the system of economic security of the enterprise]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser.: Ekonomichni nauky, no. 3, pp. 68–75. (in Ukrainian)

Voronkova I.Iu. (2017) Kontseptualni polozhennia klasternoi intehratsii polihrafichnykh pidpryiemstv na osnovi vzaiemozviazkiv subiektiv lohistychnoi merezhi [Conceptual provisions of cluster integration of printing companies based on the relationships of the logistics network]. Ekonomichnyi visnyk KPI im. I. Sikorskoho, no. 14, pp. 152–158. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine].

Romanenko L.F., Koroteieva A.V. (2003) Ryzyky u bankivskii diialnosti [Risks in banking]. Finansy Ukrainy, no. 5, pp. 121–127. (in Ukrainian)

Frolov D.A. (2003) Upravleniye riskami predpriyatiya [Enterprise risk management]. TEIS.

Khalina O.V. (2016) Orhanizatsiine zabezpechennia funktsionuvannia systemy kontrolinhu na pidpryiemstvi [Organizational support for the functioning of the controlling system at the enterprise]. Naukovi. zapysky. UAD, no. 1, pp. 80–84. (in Ukrainian)

Khokhlova R.A., Romanenko A.I. (2013) Analiz avtomatyzovanykh system upravlinnia polihrafichnym pidpryiemstvom [Analysis of automated control systems of a printing company]. Polihrafiia i vydavnycha sprava, no. 3–4, pp. 78–83. (in Ukrainian)

Shtanhret A.M. (2008) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: pidr. [Anti-crisis management of the enterprise: textbook]. Lviv: UAD. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Халіна, О. В., Ніконенко, У. М., & Мандзіновська, Х. О. (2021). ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (167), 82-87. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-15
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ