КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: стратегія територіального розвитку, види стратегій, національний економічний простір, регіональна економічна система, соціально-економічна політика, економічні особливості території

Анотація

Стаття формує методичні основи використання технологій стратегічного управління на рівні регіональних економічних систем із метою забезпечення тривалого конкурентного розвитку. Обґрунтовано необхідність нової політики і стратегії регулювання територіального розвитку. Стратегія територіального розвитку повинна визначати пріоритети й етапи реструктуризації економіки регіонів і національного економічного простору, а регіональна політика – пов'язувати конкретні заходи з реалізації стратегії з усіма іншими напрямами соціально-економічної політики і ресурсними можливостями країни. Запропоновано етапи і конкретні завдання щодо реалізації стратегії територіального розвитку з урахуванням зростаючого впливу глобальних процесів світової економіки. Особливу увагу приділено внутрішнім проблемам реалізації стратегії територіального розвитку.

Посилання

Тимошенков І.В., Нащекіна О.М. Суб’єкти, агенти, актори і стейкхолдери в економічних дослідженнях освіти. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». 2012. Т. 18. Кн. 1. С. 167–176.

Єфремова Н.Ф., Чічкань О.І., Роєнко В.І. Державна регіональна політика та її роль у забезпеченні сталого економічного розвитку регіонів. Економіка та держава. 2016. № 3. С. 42–45.

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку : практичний посібник / Швейцар.-укр. проєкт «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ : София-А, 2012. 88 с.

Мікловда В.П. Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації : монографія / за ред. В.П. Мікловди, Н.Ю. Кубіній. Ужгород, 2014. 256 с.

Кіш Г.В. Стратегічне планування як інструмент управління національною економікою. Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. Вип. 1(45). Т. 3. С. 73–77.

Carron G. Strategic Planning. Concept and rationale. Washington : UNESCO, 2010. 25 p.

Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція : монографія / М.І. Звєряков та ін. Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2019. 241 с.

Статистичний щорічник України за 2019 р. / за ред. І.Є. Вернер. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 309 с.

Експертний висновок про систему моніторингу та оцінки Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». URL: http://ukreval.org/images/news/2017-03-17-NEDeksp/Ekspertyza_Ukraina_2020_15.3.2017.pdf.

Сментина Н.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика. Одеса : Атлант, 2015. 365 с.

Варцаба В.І. Управління регіональним розвитком: теорія і практика гармонізації цілей та інтересів влади, науки, бізнесу : монографія. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. 486 с.

Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1186. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-%D0%BF.

Тymoshenkov I.V., Nashhekina O.M. (2012) Subyekty, agenty, aktory i stejkxoldery v ekonomichnyx doslidzhennyax osvity [Subjects, Agents, Actors, and Stakeholders in Economic Studies in Education] Vcheni zap. Xark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»], Education: traditions and innovations in the face of social change, X., T. 18, kn. 1., pp. 167-176. (in Ukrainian)

Yefremova N.F., Chichkan O.I., Roenko V.I. (2016) Derzhavna regionalna polityka ta yiyi rol u zabezpechenni stalogo ekonomichnogo rozvytku regioniv [State regional policy and its role in ensuring sustainable economic development of regions]. Ekonomika ta derzhava, 3, 42-45 (in Ukrainian).

Berdanova O., Vakulenko V. (2012) Stratehichne planuvannya mistsevoho rozvytku :prakt. posib. Shveytsar.-ukr. Proekt [Strategic planning of local development: practice. way. Swiss-Ukrainian project «Support to decentralization in Ukraine]. DESPRO. Kyiv: Sofia-A.

Miklovda V.P. (2014) Strategichnyj potencial ekonomichnoyi systemy: innovacijni ta instytucionalni mexanizmy jogo aktyvizaciyi [Strategic potential of the economic system: innovative and institutional mechanisms for its activation]. Uzhgorod (in Ukrainian).

Kish G.V. (2015) Stratehichne planuvannya yak instrument upravlinnya natsionalʹnoyi ekonomiky. [Strategic planning as a tool for managing the national economy. Science]. Nauk. visn. Uzhhorod. un-tu. Vol. 1 (45). Iss. 3. pp. 73–77.

Carron G. (2010) Strategic Planning. Concept and rational. Washington: UNESCO.

Zveryakov M.I., Kukharskaya N.O., Klevtsevich N.A., Sharag O.S. (2019) Stratehuvannya rehionalʹnoho rozvytku: teoriya, metodolohiya, kontseptsiya: monohrafiya [Strategic development: theory, methodology, concept: monograph]. Odessa National Economic University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Odessa: Atlant WOI SOIU (in Ukrainian).

Statistical Yearbook of Ukraine for 2019 (2019) Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2019 r. [State Statistics Service of Ukraine]. State Statistics Service of Ukraine (in Ukrainian)

Expert opinion on the system of monitoring and evaluation of the Sustainable Development Strategy «Ukraine – 2020» (2017). URL: http://ukreval.org/images/news/2017-03-17-NEDeksp/Ekspertyza_Ukraina_2020_15.3.2017.pdf

Smentina N.V. (2015) Stratehichne planuvannya sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku na mezorivni: teoriya, metodolohiya, praktyka [Strategic planning of socio-economic development at the meso level: theory, methodology, practice]. Odessa: Atlant. (in Ukrainian).

Vartsaba V.I. (2015) Upravlinnya rehionalʹnym rozvytkom: teoriya i praktyka harmonizatsiyi tsiley ta interesiv vlady, nauky, biznesu : monohrafiya. [Management of regional development: theory and practice of harmonization of goals and interests of government, science, business: a monograph]. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG (in Ukrainian).

On approval of the Procedure for development, monitoring and evaluation of the implementation of regional development strategies: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 16.11.2011 № 1186. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-% D0% BF (in Ukrainian).

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2021-03-23
Як цитувати
Нестеренко, С. С. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ. Економічний простір, (167), 31-37. https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ