ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

  • І. М. Севрук Київський національний торговельно-економічний університет
  • А. Я. Корогод Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: просування, експорт, товарна структура, стандартизація, адаптація, бренд, Інтернет, соціальні мережі

Анотація

В умовах глобалізації світових економічних процесів жорстка конкуренція, насиченість ринків, перевищення пропозиції товарів над попитом, постійне зростання вимогливості споживачів істотно ускладнюють збутову діяльність підприємств. Зазначене викликає необхідність формування дієвого механізму просування української продукції на міжнародні ринки. Метою даної статті є аналіз товарної структури експорту України, ідентифікація основних ринків збуту української продукції, дослідження інструментів просування вітчизняної продукції на міжнародні ринки, а також виокремлення ключових тенденцій розвитку та особливостей просування українських товарів. Дослідження товарної структури експорту України та ключових країн-партнерів дозволило визначити переважно сировинну складову експорту товарів та актуальні напрями експортних потоків. Автори акцентують увагу на необхідності застосування сучасних інструментів просування продукції на міжнародні ринки. Найбільш поширеними є традиційні інструменти просування, до яких належать реклама, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг, особистий продаж. У статті систематизовано переваги та недоліки стратегії адаптації та стандартизації комплексу просування в міжнародному маркетингу. Встановлено, що найбільш поширеним є комбінований підхід, який є симбіозом адаптації та стандартизації. З метою підвищення ефективності просування української продукції на міжнародні ринки рекомендується розробка та імплементація чіткої стратегії та комплексне використання усіх елементів системи просування, зокрема, вітчизняним підприємствам слід звернути особливу увагу на подальшу активізацію маркетингових комунікацій через Інтернет, що сьогодні є найперспективнішим з точки зору ефективності. Українським підприємствам необхідно спиратись на досвід розвинених країн – системно здійснювати управління просуванням, використовувати нестандартні й найсучасніші його способи з врахуванням особливостей міжнародного середовища. Перспективами подальших досліджень є детальніше вивчення зарубіжного досвіду просування продукції на міжнародні ринки та можливих шляхів його адаптації до українських реалій.

Посилання

Дериколенко А. О. Social media marketing як інноваційний інструмент просування товарів та послуг в online-середовищі / А. О. Дериколенко, С. М. Ілляшенко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : зб. тез доп. VІI Міжнар. наук.-практ. конф. – Суми : ТОВ “ДД “Папірус”, 2013. – С. 66–67.

Куртіна І. О. Організація ефективного просування та продажу продукції на підприємстві / І. О. Куртіна, В. В. Добрянська // Молодий вчений. – 2014. – No 7 (10). – С. 38–40

Ковінько О.М. Маркетинг в умовах економічної кризи: як повернути рецесію на користь рекламної діяльності / О.М. Ковінько, Н.П. Слободяник, Т.В. Білоус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип.11, Ч.2. – С. 45-47

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/

Чала Ю. В. Специфічні проблеми міжнародної реклами та рекомендації щодо їх вирішення /Ю. В. Чала //Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – 2014. – Т. 19, Вип. 1/1. – С. 71–75.

Іліка Г. П. Особливості рекламування товарів на міжнародному ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zmk.com.ua/ua/

Houston C. 2016 Promotional Product Trends to Inspire Your Marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.godelta.com/blog/2016-promotional-product-trends.

Степан Кубів презентував Експортний бренд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9741da44-f488-4828- a661-bbdfd3e22f6&title=StepanKubivPrezentuvavEksportniiBrendUkraini.

Social Media: The 9 pros and cons of using it for business. URL: https://www.spaghettiagency.co.uk/blog/social-media-the-9-pros-and-cons-of-using-it-for- business.

Pros and cons of social media. URL: https://canadabusiness.ca/managing-your- business/day-to-day-operations/protecting-yourbusiness/security-and-fraud/pros-and-cons- of-social-media.

Organic Valley’s marketing strategy puts farm visits on the table. URL: https://www.seattletimes.com/business/organic-valleysmarketing-strategy-puts-farm-visits- on-the-table.

Derykolenko A. O. (2013) Social media marketing yak innovatsiynyy instrument prosuvannya tovariv ta posluh v online-seredovyshchi / A. O. Derykolenko, S. M. Illyashenko // [Social media marketing as an innovative tool for promoting goods and services in the online environment] Marketynh innovatsiy i innovatsiyi u marketynhu : zb. tez dop. VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Sumy: TOV “DD “Papirus” - Marketing of innovations and innovations in marketing: a collection of abstracts of the report. VІI International Scientific and Practical Conference - Sumy: LLC "DD" Papirus" 66-67 [in Ukrainian]

Kurtina I. O. (2014) Orhanizatsiya efektyvnoho prosuvannya ta prodazhu produktsiyi na pidpryyemstvi / I. O. Kurtina, V. V. Dobryanska // [Organization of effective promotion and sales of products in the enterprise] Molodyy vchenyy - Young Scientist. – No 7 (10). – 38– 40 [in Ukrainian]

Kovinko O.M. (2015) Marketynh v umovakh ekonomichnoyi kryzy: yak povernuty retsesiyu na koryst reklamnoyi diyalnosti / O.M. Kovinʹko, N.P. Slobodyanyk, T.V. Bilous // [Marketing in an Economic Crisis: How return a recession in favor of advertising] Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. - Scientific Herald of Kherson State the university. Series: Economic Sciences. - Issue 11, Part 2. – 45-47 [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy [Sovereign Service of Ukraine]. sfs.gov.ua/. Retrieved from http://sfs.gov.ua/ [in Ukrainian].

Chala U. V. (2014) Spetsyfichni problemy mizhnarodnoyi reklamy ta rekomendatsiyi shchodo yikh vyrishennya /U. V. Chala // [Specific problems of international advertising and recommendations for the solution] Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu im. I. I. Mechnykova. – Herald of the Odessa National University. I. I. Mechnikov. - T. 19, Vip. 1/1. 71-75 [in Ukrainian]

Ilika H. P. Osoblyvosti reklamuvannya tovariv na mizhnarodnomu rynku [Features of goods promotion in the international market] Retrieved from: http://www.zmk.com.ua/ua/ [in Ukrainian]

Houston C. (2016) Promotional Product Trends to Inspire Your Marketing. Retrieved from: https://www.godelta.com/blog/2016-promotional-product-trends.

Stepan Kubiv prezentuvav Eksportnyy brend Ukrayiny [Stepan Kubiv presented the Export brand of Ukraine]. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang =uk- UA&id=9741da44-f488-4828-a661- bbdfd3e22f6&title=StepanKubivPrezentuvavEksportniiBrendUkraini [in Ukrainian]

Social Media: The 9 pros and cons of using it for business. Retrieved from: https://www.spaghettiagency.co.uk/blog/social-media-the-9- pros-and-cons-of-using-it-for- business.

Pros and cons of social media. Retrieved from: https://canadabusiness.ca/managing-your- business/day-to-day-operations/protecting-yourbusiness/security-and-fraud/ pros-and-cons- of-social-media.

Organic Valley’s marketing strategy puts farm visits on the table. Retrieved from: https://www.seattletimes.com/business/organic-valleysmarketing-strategy-puts-farm-visits- on-the-table.

Переглядів статті: 402
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Севрук, І. М., & Корогод, А. Я. (2018). ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ. Економічний простір, (143), 19-29. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/66
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ