ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

  • О. В. Трифонова Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: логістична система, підприємство, стійкий розвиток, стратегічне управління, транспортування

Анотація

У статті описаний процес формування оптимальних логістичних систем під час стратегічного управління стійким розвитком підприємства. З’ясовано, що станом на сьогодні актуальним є дослідження процесу формування оптимальних логістичних систем під час стратегічного управління стійким розвитком підприємства. Наведені властивості логістичної системи, серед яких: цілісність і роздільність, взаємопов'язаність елементів, організованість сукупності елементів, інтегративні якості, складність, ієрархічність, структурованість. Виокремлено завдання оцінки економічної ефективності логістичної системи: формування концепції економічної ефективності логістичних систем на основі системного підходу, виявлення ефекто-формуючих факторів, формування системи показників економічної ефективності логістичної системи, розробка методики кількісної оцінки показників економічної ефективності логістичної системи, розробка методики якісної оцінки показників економічної ефективності логістичної системи, розробка механізму розподілу економічного ефекту між учасниками логістичного процесу, виявлення і мобілізація резервів підвищення економічного ефекту логістики. Проаналізовано основні принципи побудови оптимальних логістичних систем у процесі стратегічного управління стійким розвитком промислового підприємства. З метою побудови оптимальних логістичних систем досліджуваним підприємствам запропоновано створення окремих структурних підрозділів, що відповідатимуть за логістичний напрям. Серед основних напрямів удосконалення логістичних систем для забезпечення принципів стійкого розвитку запропоновано: щодо економічної складової (комерційно-стійкий, фінансово- стійкий, організаційно-стійкий, виробничо-технічно-стійкий та інноваційно- стійкий напрями); щодо соціальної складової (кадрово-стійкий та доходно- стійкий напрями); щодо екологічної складової (ресурсно-стійкий та навколишньо-стійкий напрями).

Посилання

Брагінський В.В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транзитного потенціалу України [Електронний ресурс]. – http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf

Васильченко О.О. Удосконалення логістичної діяльності підприємства/ О.О.Васильченко, А.М.Мельников// Економіка підприємства : 1-ша всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 18-19 грудня, 2012 : матеріали. – 2013. – С. 12-15

Дудін Є. А.Удосконалення транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства / Є. А. Дудін // Управління розвитком. – 2014. – No 8. – С. 122-125

Єлетенко О. В.Механізм управління логістичною системою підприємства / О. В. Єлетенко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2008. – No 628. – С. 494-498

Логістичні системи [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/126/76/1/9/

Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок: РОСБУХ. – М.: Гросс-Медиа, 2008. – 192 с.

Про відділ логістики. [Електронний ресурс]. – Режим длостуупу: http://www.urist24.com/article/read/pro_viddil_logistiki.html

Судін В. Д. Удосконалення логістичної системи підприємства / В. Д. Судін // Управління розвитком. – 2014. – No 8. – С. 83-86.

Харченко В. Принципи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства / В. Харченко // Схід. – 2014. – No 4. – С. 66-71

Brahinskyi V .V . Rozvytok transportno-lohistychnoi systemy yak forma realizatsii tranzytnoho potentsialu Ukrainy [Development of transport-logistic system as a form of realization of transit potential of Ukraine]. Retrieved from http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf [in Ukrainian].

Vasylchenko O.O., Melnykov A.M. (2013) Udoskonalennia lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva [Improvement of logistics activity of the enterprise]. Ekonomika pidpryiemstva : 1-sha vseukrainska nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh, 18-19 hrudnia, 2012 : materialy. 12-15 [in Ukrainian].

Dudin Ye. A. (2014) Udoskonalennia transportnoi diialnosti yak skladovoi lohistychnoi systemy pidpryiemstva [Improvement of transport activity as an integral part of the enterprise logistics system]. Upravlinnia rozvytkom, 8. 122-125 [in Ukrainian].

Ieletenko O. V. (2008) Mekhanizm upravlinnia lohistychnoiu systemoiu pidpryiemstva [Mechanism of management of the logistics system of the enterprise]. Visn. Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", 628. 494-498 [in Ukrainian].

Lohistychni systemy [Logistics systems]. Retrieved from http://studentbooks.com.ua/content/view/126/76/1/9/ [in Ukrainian].

Nykyforov V.V. (2008) Logistics. Transportation and warehouse supply chain [Logistics. Transportation and warehouse supply chain]: ROSBUKh. Moskva: Hross-Medya [in Russian].

Pro viddil lohistyky [About the logistics department]. Retrieved from http://www.urist24.com/article/read/pro_viddil_logistiki.html [in Ukrainian].

Sudin V. D. (2014). Udoskonalennia lohistychnoi systemy pidpryiemstva [Improvement of the logistics system of the enterprise]. Upravlinnia rozvytkom, 8. 83-86. [in Ukrainian].

Kharchenko V. (2014) Pryntsypy formuvannia systemy stratehichnoho upravlinnia rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva [Principles of forming a strategic management system for the development of an industrial enterprise]. Skhid, 4, 66-71 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 206
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Трифонова, О. В. (2019). ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (142), 217-227. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/64
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС