СОЦІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • І. Р. Попадинець Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: нафтогазове підприємство, стейкхолдер, діагностика, соціоматриця, експансивність

Анотація

Проведено дослідження щодо структуризації взаємин між стейкхолдерами, обґрунтовано стейкхолдера-лідера, ступінь організованості стейкхолдерів загалом. Ефективним методом діагностування ефективності співпраці стейкхолдерів є соціометричний метод, який передбачає побудову матриць позитивного та негативного взаємовибору. Отримані дані з соціоматриць згруповано та використано для розрахунку показників, а саме: індивідуальний соціометричний індекс, який враховує ставлення стейкхолдерів один до одного; індивідуальний індекс експансивності - характеризує ступінь спілкування стейкхолдерів між собою і відображає відношення кожного одного стейкхолдера до групи стейкхолдерів цілому; індекс групової експансивності, що характеризує загальний активність взаємодії групи, виражає динаміку її життя. На основі знань індивідуальних індексів соціометричного статусу оцінено та проаналізовано становище кожного стейкхолдера при співпраці. На основі матриці позитивного взаємовибору визначено мікрогрупи при співпраці стейкхолдерів. В об’єднанні стейкхолдерів існують дві мікрогрупи: перша мікрогрупа являється діадою, в яку входять два стейкхолдери – Б і Д, друга мікрогрупа складається з 5 стейкхолдерів: В, Ж, К, М та Л. В об’єднанні стейкхолдерів виокремлено такий негативний фактор як «ігноровані». Це стейкхолдери, які отримали тільки негативні оцінки. Ними є стейкхолдери Є, І та З. Вони отримали негативну оцінку, тому, що відмовилися брати участь в соціологічному опитуванні. Більшість стейкхолдерів були б за те, щоб не мати співпраці з ними, але вони мають високий рівень соціальних інвестицій і є бажаними з професійної точки зору. Також, здійснено ранжирування соціального статусу стейкхолдерів в даному об’єднані, яке демонструє вагомість кожного стейкхолдера при співпраці. При аналізі встановлено, що найбільшу кількість балів отримали стейкхолдери під літерою М і В, оскільки вони не є керівниками об’єднання стейкхолдерів, то вони є неформальними лідерами № 1 і № 2 відповідно. Третім в рейтингу є стейкхолдер під літерою Ж, який є діючим керівником об’єднання стейкхолдерів.

Посилання

Ковальська К. Сутність і особливості управління конфліктами інтересів у корпорації / К. Ковальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – Вип. 121–122. – С. 86–89

Перевозова І.В. Соціометричні дослідження як інструмент інформатизації ринкової діяльності для підвищення ефективності управління нафтогазовими підприємствами /І.В. Перевозова, С.А. Побігун, І.Р. Попадинець // «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи», (Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2016 року): Міжнародна науково-практична конференція присвячена 40-річчю кафедри менеджменту і адміністрування. - м. Івано-Франківськ: Голіней О. М., 2016. – С.189-191.

Попадинець І.Р. Діагностування стейкхолдерів нафтогазових підприємств / І.Р. Попадинець // Економічний простір: Збірник наукових праць. – No135. – Дніпро: ПДАБА, 2018. - 181-191

Попадинець І.Р. Протокол діагностування стейкхолдерів підприємств нафтогазового комплексу/ І.Р. Попадинець // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково- фінансовий та управлінський аспекти: матер. І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [Дубляни, 19-21березня 2019 р.]. Дубляни: 2019

Саприкіна М., Каба Д. Діалог зі стейкхолдерами: рекомендації компаніям / М. Саприкіна, Д. Каба. – К. : Фарбований лист, 2011 – 475 с.

Смачило В.В., Колмакова О.М., Коломієць Ю.В. Процедура аналізу стейкхолдерів підприємства / Економіка та суспільство, 2017, вип. No 12

Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами ISO 26000. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/SES%20Exposure%20Draft%20-%20 FullPDF.pdf.

Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000SES. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/SES%20Exposure%20Draft%20-%20 FullPDF.pdf.

Шкромида Н. Я. Стейкхолдери як основні фактори впливу на економічний потенціал підприємства: необхідність їх обліку та аналізу / Н. Я. Шкромида // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 10. - С. 83-87.

Kovalska, K. (2011). Sutnist i osoblyvosti upravlinnia konfliktamy interesiv u korporatsii [The essence and features of conflict management interests in the corporation]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka - Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 121–122 [in Ukrainian].

Perevozova, I.V. & Pobihun, S.A. & Popadynets, I.R. (2016). Sotsiometrychni doslidzhennia yak instrument informatyzatsii rynkovoi diialnosti dlia pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia naftohazovymy pidpryiemstvamy [Sociometric studies as a tool for informatization of market activities for improving the efficiency of management of oil and gas enterprises]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia prysviachena 40- richchiu kafedry menedzhmentu i administruvannia «Ekonomika ta upravlinnia v naftohazovomu kompleksi Ukrainy: aktualni problemy, realii ta perspektyvy» - International Scientific and Practical Conference is devoted to the 40th anniversary of the Department of Management and Administration «Economics and Management in the Oil and Gas Complex of Ukraine: Actual Problems, Realities and Prospects». (pp. 189-191). Ivano-Frankivsk: Holinei O. M. [in Ukrainian]

Popadynets, I.R. (2018). Diahnostuvannia steikkholderiv naftohazovykh pidpryiemstv [Diagnosis of Stakeholders of Oil and Gas Enterprises]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats - Economic Space: Collection of scientific works, 135, 181-191. [in Ukrainian]

Popadynets I.R. Protokol diahnostuvannia steikkholderiv pidpryiemstv naftohazovoho kompleksu [Protocol of Diagnostics of Stakeholders of Oil and Gas Complex Enterprises]. Мater. I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii «Aktualni problemy suchasnoho biznesu: oblikovo-finansovyi ta upravlinskyi aspekty» -Мother. And the International Scientific and Practical Internet Conference «Current problems of modern business: accounting, financial and managerial aspects». (pp. 97-99). Dubliany. [in Ukrainian]

Saprykina, M. & Kaba, D. (2011) Dialoh zi steikkholderamy: rekomendatsii kompaniiam [Dialogue with stakeholders: recommendations to companies]. Kyiev : Farbovanyi lyst - Kiev: Painted sheet. [in Ukrainian]

Smachylo, V .V . & Kolmakova, O.M. & Kolomiiets, Y u.V . (2017). Protsedura analizu steikkholderiv pidpryiemstva [The procedure for the analysis of stakeholders of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo - Economics and Society, 12. [in Ukrainian]

Standart vzaymodeistvyia s zaynteresovannыmy storonamy ISO 26000. [ISO 26000 Stakeholder Interface Standard]. (n.d.). accountability21.net. Retrieved from: http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/SES%20Exposure%20Draft%20-%20 FullPDF.pdf. [in Ukrainian]

Standart vzaymodeistvyia s zaynteresovannыmy storonamy AA1000SES. [Standard of interaction with stakeholders AA1000SES]. (n.d.). accountability21.net. Retrieved from: http://www.accountability21.net/uploadedFiles/publications/SES%20Exposure%20Draft%20-%20 FullPDF.pdf. [in Ukrainian]

Shkromyda, N. Ya. (2014). Steikkholdery yak osnovni faktory vplyvu na ekonomichnyi potentsial pidpryiemstva: neobkhidnist yikh obliku ta analizu [Steakhouse owners as the main factors of influence on the economic potential of the enterprise: the need for their accounting and analysis]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Ekonomika - Bulletin of the Precarpathian University. Series: Economics, 10, 83-87. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Попадинець, І. Р. (2019). СОЦІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (142), 206-216. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/63
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС