ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА В ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ

  • В. В. Овчарук Національний університет «Львівський політехніка»
  • Г. О. Комарницька Львівський національний університет імені Івана Франка
  • О. Л. Коломієць Національний університет «Львівський політехніка»
Ключові слова: адміністрування, державно-приватне партнерство, орган державної влади, підприємство, система, система адміністрування

Анотація

У статті з використанням методів групування і систематизування удосконалено науково-методичні положення з формування вартості проекту побудови системи адміністрування в управлінні підприємствами та в державно-приватному партнерстві, які вирізняються з-поміж існуючих урахуванням основних та допоміжних процесів у таких системах, а також процесів управління, що дає змогу фінансистам та економістам планувати необхідні фінансові ресурси і формувати бюджети. До основних процесів у системах адміністрування віднесено: пошук, опрацювання та передавання необхідної інформації; перевірку документації на адекватність до її практичного використання; аналізування й актуалізацію за мірою необхідності інформації та перезатвердження документації; забезпечення ідентифікування змін та статусу перегляду документації; забезпечення наявності відповідних версій документів в місцях їхнього застосування; забезпечення належного збереження документації та інформації; забезпечення ідентифікування інформації та документів зовнішнього походження й управління їхнім розсиланням; попередження неумисного використання застарілих документів та інформації тощо. Допоміжні процеси у системах адміністрування включають такі: забезпечення системи адміністрування ресурсами; підготовка системи адміністрування до впровадження; обслуговування та підтримання технологічної складової системи адміністрування; проведення регламентних робіт; навчання персоналу; конфігурування та переналагодження обладнання; відрядження; прогнозування несправностей та відновлення системи адміністрування; формування архівів документації та інформації тощо. Своєю чергою, до процесів управління системами адміністрування належать: придбання програмно- апаратних засобів; розроблення технологічної складової системи адміністрування; налагодження комунікацій; робота персоналу; координування з підрозділами підприємства та сторонніми організаціями тощо. Удосконалені науково-методичні положення з формування вартості проекту побудови системи адміністрування є цікавими з огляду і на те, що дають змогу ідентифікувати і моніторити постійні, змінні та накладні витрати у цьому напрямку, а також виявляти фактори таких витрат.

Посилання

Амосов О. Публічне адміністрування в Україні: зв'язок з архетипами та пріоритети розвитку / О. Амосов, Н. Гавкалова // Публічне управління: теорія і практика. – 2014. – No2. – С.7-13.

Бакуменко В.Д. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень / В.Д. Бакуменко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2015. – No1. – С.8-26.

Основи адміністративного менеджменту: навч. посібн. / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник, О.В. Червякова. – Київ: Інтерсервіс, 2013.

Войнаренко М.П. Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах за умов мінливого конкурентного середовища / М.П. Войнаренко, О.М. Костюк // Економіка: реалії часу. – 2013. – No4. – С.49-51.

Глущенко П.В. Актуальные аспекты формирования и применения систем электронного документооборота в управлении / П.В. Глущенко // Terra Economicus. – 2011. – Т.9. – No1. – Ч.3. – С.51-55.

Епифанова Н.Ш. Инструменты и методы эффективного менеджмента / Н.Ш. Епифанова // Вестник АГТУ. – 2005. – No4. – С.93-101.

Замазій О.В. Місце бізнес-адміністрування в системі управління виробничо- господарською діяльністю підприємства / О.В. Замазій // Вісник ЖДТУ. – 2013. – No1. – С.243-245.

Овчарук В.В. Аналізування, адміністрування та реінжиніринг взаємозалежності витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств / В.В. Овчарук, О.Б. Телішевська, В.Й. Жежуха // Причорноморські економічні студії. – 2018. – No25. – С.123-128.

Amosov, O., & Havkalova, N. (2014). Publichne administruvannia v Ukraini: zviazok zarkhetypamy ta priorytety rozvytku [Public Administration in Ukraine: Relationship with Archetypes and Development Priorities]. Publichne upravlinnia: teoriia i praktyka – Public Administration: Theory and Practice, 2, 7-13. [In Ukrainian].

Bakumenko, V. (2015). Publichne administruvannia yak protses vyroblennia, pryiniattia ta vykonannia upravlinskykh rishen [Public administration as a process of developing, adopting and implementing managerial decisions]. Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypalnoho upravlinnia – Scientific Intelligence from State and Municipal Management, 1, 8-26. [In Ukrainian].

Bakumenko, V., Usachenko, L., Tymtsunyk, V., & Cherviakova, O. (2013). Osnovy administratyvnoho menedzhmentu [Fundamentals of administrative management]. Kyiv: Interservis. [In Ukrainian].

Voinarenko, M., & Kostiuk, O. (2013). Sutnist ta pryntsypy biznes-administruvannia na pidpryiemstvakh za umov minlyvoho konkurentnoho seredovyshcha [The essence and principles of business administration in enterprises in a changing competitive environment]. Ekonomika: realii chasu – Economics: realities of time, 4, 49-51. [In Ukrainian].

Glushhenko, P. (2011). Aktual'nye aspekty formirovanija i primenenija sistem jelektronnogo dokumentooborota v upravlenii [Actual aspects of the formation and application of electronic document management systems in management]. Terra Economicus, vol.9, No1, ch.3, 51-55. [In Russian].

Epifanova, N.Sh. (2005). Instrumenty i metody jeffektivnogo menedzhmenta [Tools and methods of effective management]. Vestnik AGTU – ASTU Bulletin, 4, 93-101. [In Russian].

Zamazii, O. (2013). Mistse biznes-administruvannia v systemi upravlinnia vyrobnycho- hospodarskoiu diialnistiu pidpryiemstva [The place of business administration in the system of management of production and economic activity of the enterprise]. Visnyk ZhDTU – Journal of ZHDTU, 1, 243-245. [In Ukrainian].

Ovcharuk, V., Telishevska, O., & Zhezhukha, V. (2018). Analizuvannia, administruvannia ta reinzhynirynh vzaiemozalezhnosti vytrat na lohistychno-postachalnytsku diialnist pidpryiemstv [Analysis, administration and reengineering of interdependence of costs for logistics and supply activities of enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 25, 123-128. [In Ukrainian].

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Овчарук, В. В., Комарницька, Г. О., & Коломієць, О. Л. (2019). ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА В ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ. Економічний простір, (142), 196-205. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/62
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС