ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • М. О. Мельничук Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
Ключові слова: внутрішній контроль, соціальний капітал, торговельне підприємство, методика

Анотація

Формування інформаційного середовища щодо соціального капіталу вимагає постійного контролю для підвищення впевненості менеджерів у її достовірності. Метою статті є обґрунтування методичного забезпечення й організаційної політики здійснення внутрішнього контролю соціального капіталу торговельних підприємств. Для реалізації мети поставлено такі завдання: узагальнити завдання й складові внутрішнього контролю соціального капіталу на торговельному підприємстві; визначити концептуальну модель внутрішнього контролю соціального капіталу; визначити перелік процедур контролю соціального капіталу. У роботі визначено мету внутрішнього контролю соціального капіталу, якою є встановлення достовірності здійснення операцій з елементами капіталу, правильності відображення їх в обліку, оцінка вартості соціального капіталу й капіталізації підприємства, своєчасності виявлення помилок, ризиків й загроз. Відповідно, згруповано завдання внутрішнього контролю на підприємстві в цілому, та контролю соціального капіталу, зокрема та схарактеризовано зміст завдань. Рекомендовано концептуальну модель внутрішнього контролю соціального капіталу підприємствами торгівлі, застосовуючи підхід, який базується на оцінці ризику. Запропоновано перелік процедур контролю соціального капіталу. Розкрито зміст таких процедур шляхом злагодженого функціонування необхідних елементів системи. Представлено взаємозв’язок облікової та контрольної систем щодо соціального капіталу для забезпечення якісного контролю. Зокрема, з метою підвищення оперативності внутрішнього контролю соціального капіталу схематично наведено взаємозв’язок облікових блоків – інформаційного джерела контролю та структурних одиниць внутрішнього контролю. Кожен інформаційний блок містить елементи методів – вимірювання, реєстрації, групування, узагальнення інформації про соціальний капітал. Внутрішні контроль розкритий через складові, які визначають його нормативну, методичну та організаційну сторони.Формування інформаційного середовища щодо соціального капіталу вимагає постійного контролю для підвищення впевненості менеджерів у її достовірності. Метою статті є обґрунтування методичного забезпечення й організаційної політики здійснення внутрішнього контролю соціального капіталу торговельних підприємств. Для реалізації мети поставлено такі завдання: узагальнити завдання й складові внутрішнього контролю соціального капіталу на торговельному підприємстві; визначити концептуальну модель внутрішнього контролю соціального капіталу; визначити перелік процедур контролю соціального капіталу. У роботі визначено мету внутрішнього контролю соціального капіталу, якою є встановлення достовірності здійснення операцій з елементами капіталу, правильності відображення їх в обліку, оцінка вартості соціального капіталу й капіталізації підприємства, своєчасності виявлення помилок, ризиків й загроз. Відповідно, згруповано завдання внутрішнього контролю на підприємстві в цілому, та контролю соціального капіталу, зокрема та схарактеризовано зміст завдань. Рекомендовано концептуальну модель внутрішнього контролю соціального капіталу підприємствами торгівлі, застосовуючи підхід, який базується на оцінці ризику. Запропоновано перелік процедур контролю соціального капіталу. Розкрито зміст таких процедур шляхом злагодженого функціонування необхідних елементів системи. Представлено взаємозв’язок облікової та контрольної систем щодо соціального капіталу для забезпечення якісного контролю. Зокрема, з метою підвищення оперативності внутрішнього контролю соціального капіталу схематично наведено взаємозв’язок облікових блоків – інформаційного джерела контролю та структурних одиниць внутрішнього контролю. Кожен інформаційний блок містить елементи методів – вимірювання, реєстрації, групування, узагальнення інформації про соціальний капітал. Внутрішні контроль розкритий через складові, які визначають його нормативну, методичну та організаційну сторони.

Посилання

Gleim I. Audit Role in Governanse, Risk & Control. Gleim Publikations, Inc., Gainesville, Florida. 2004. 128 P.

Internal controls for small business UPDATE National Office CPA Australia. 2008. 30 с. URL: https://www.cpaaustralia.com.au/~/media/corporate/allfiles/document/professional-resources/business/internal-controls-for-small-business.pdf?la=en.

Бутинець Т. А. Управлінський контроль та його елементи. Вісник ЖДТУ. Сер.: Економічні науки. 2010. No 1. С. 31–37.

Волпото Дж. Стратегии за успех на предприятие. София, АИС «Хоризрнти», ЦИНТИ. 1989. 12 с.

Дорош Н. І. Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві. Вісник Львівської комерційної академії. Сер.: Економічна. 2014. Вип. 44. С. 148–152.

КостиркоР. О. Внутрішній контроль в системі управління підприємства: методологічне забезпечення. Вісник Вісник ЖДТУ. Сер.: Економічні науки. 2010. No 3 (53). С. 97-99.

Петренко С. М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем: монографія. Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. 290с.

Поддубна Н. М. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації. Актуальні проблеми економіки. 2015. No 11. С. 359–363. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_11_44.

Разборська О. О. Внутрішній контроль як модель дослідження кругообігу капіталу підприємств. Финансы, учет, банки. 2016. Вып. 1. С. 162–171. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2016_1_19.

Gleim I. (2004) Audit Role in Governanse, Risk & Control. Gleim Publikations, Inc., Gainesville, Florida, 128

Internal controls for small business UPDATE National Office CPA Australia. (2008) Retrieved from URL: https://www.cpaaustralia.com.au/~/media/corporate/allfiles/document/professional-resources/business/internal-controls-for-small- business.pdf?la=en.

Butinec' T. A. (2010) Upravlіns'kij kontrol' ta jogo elementi. [Management control and its elements] Vіsnik ZHDTU. Serіya: Ekonomіchnі nauki, 1, 31–37 [in Ukrainian].

Volpoto Dzh. (1989) Strategii za uspekh na predpriyatie. [Strategies for success at the enterprise] Sofiya, AIS «Horizrnti», CINTI, 12

Dorosh N. І. (2014) Vnutrіshnіj kontrol' ta audit v upravlіnnі rizikami na pіdpriєmstvі. [Internal control and audit in risk management at the enterprise] Vіsnik L'vіvs'koї komercіjnoї akademії. Serіya: Ekonomіchna, 44, 148–152. [in Ukrainian].

Kostirko R. O. (2010) Vnutrіshnіj kontrol' v sistemі upravlіnnya pіdpriєmstva: metodologіchne zabezpechennya. [Internal control in the enterprise management system] Vіsnik Vіsnik ZHDTU. Serіya: Ekonomіchnі nauki, 3 (53), 97-99. [in Ukrainian].

Petrenko S. M. (2007) Іnformacіjne zabezpechennya vnutrіshn'ogo kontrolyu gospodars'kih sistem: monografіya. [Information support of internal control of economic systems: monograph] Donec'k: DonNUET, 290. [in Ukrainian].

Poddubna N. M. (2015) Organіzacіya ta funkcіonuvannya sistemi vnutrіshn'ogo kontrolyu rozdrіbnih torgovel'nih pіdpriєmstv spozhivchoї kooperacії. [Organization and functioning of the internal control system of retail trade enterprises of consumer co-operation] Aktual'nі problemi ekonomіki, 11, 359–363. Retrieved from URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_11_44. [in Ukrainian].

Razbors'ka O. O. (2016) Vnutrіshnіj kontrol' yak model' doslіdzhennya krugoobіgu kapіtalu pіdpriєmstv. [Internal control as a model for studying capital turnover of enterprises] Finansy, uchet, banki, 1, 162–171. Retrieved from URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2016_1_19. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Мельничук, М. О. (2019). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (142), 185-195. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/61
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС