ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВИРОБНИЧО-РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

  • Т. В. Ляденко КНЕУ ім. В. Гетьмана
Ключові слова: виробничо-ринкове середовище, маркетинг, механізм, організаційно-економічний механізм, промислове підприємство

Анотація

У даній статті з’ясовані особливості побудови організаційно-економічного механізму маркетингу на підприємствах промислового виробництва в сучасних умовах виробничо-ринкового середовища та його удосконалення. Визначено дефініції організаційно-правового механізму та надано власне трактування організаційно-економічного механізму маркетингу підприємства. Наведені основні завдання реалізації ОЕММ підприємствами. Побудовано загальну структуру ОЕММ промислового підприємства, як засобу його комплексного маркетингового управління. Запропоновані формули для оцінки економічної ефективності згідно критерію сукупного суспільного продукту. Визначено, що успішність виробничо-господарської діяльності значним чином залежна від виробничих, організаційно-господарських і управлінських структур. При незначних змінах у структурах виробництва, за умови, що вони не відображаються в організаційно-господарських структурах, вносяться диспозиції в систему управління аграрними підприємствами і виникають певні проблеми. Наголошено, що на підприємствах має бути дотримано структурування планового забезпечення рішень та даних згідно змісту та масштабу. При плануванні роботи потібно забезпечити керування розробками виробничих програмних процесів у межах підприємств зі збутовими програмами та всіма напрямами їх роботи. Відмічено, що успішність виробничо-господарської діяльності значним чином залежна від виробничих, організаційно-господарських і управлінських структур. При незначних змінах у структурах виробництва, за умови, що вони не відображаються в організаційно-господарських структурах, вносяться диспозиції в систему управління аграрними підприємствами і виникають певні проблеми. Через це для узгодження всіх елементів виробничо-господарських процесів потрібна розробка дієвих організаційно-економічних механізмів управління підприємствами. Виявлено, що результативність систем управління підприємствами залежна від функціонувань і застосувань усіх елементів систем управління – використання обґрунтування з наукової точки зору та передової методології управлінської сфери, повноти надання інформаційних послуг, раціональності організаційних структур, кваліфікаційним рівнем управлінського персоналу та його вмінням вирішувати конкретні управлінські проблеми.

Посилання

Азарян Е. М. Концепция управления потребительским рынком на основе организационно-экономического механизма управления // вісник донецького університету. Сер. В: Економіка і право. Вип. 2-1. – 2002. – С. 128-133.

Біла І. П. Організаційно-економічний механізм управління гнучкістю виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / І. П. Біла ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 16 с.

Гетьман О. О. Підвищення ефективності функціонування підприємства на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяльністю. Автореферат дис. канд. екон. наук. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.

Козаченко Г. В. Організаційно-економічний механізм як інструмент управління підприємством / Г. В. Козаченко // Економіка. Менеджмент. Підприємство. – 2003. – No 11. – С.107–111.

Мельник Л. Г. Экономика предприятия : учеб. пособие / под общ. ред. Л.Г. Мельника. – Сумы : Университетская книга, 2002. – 632 с.

Нагорна І. І. Організаційно-економічний механізм у забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємств: Дис. кандидата економічних наук: 08.00.04; – О., 2009. – 233 с.

Ткач В. М. Особливості формування стратегії розвитку залізорудних підприємств України на засадах маркетингу в умовах глобалізації / В.М. Ткач // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів у 2 ч. ДВНЗ ,,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана’’; М – во освіти і науки України. – К.: КНЕУ, 2015. – No 34 – 35/ 2015, Ч. 1. - С. 297 – 311.

Тульчинська С. О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу // Стратегічні пріоритети, No1(6), 2008. – 89-95с.

Azaryan E. M. (2002). Koncepciya upravlinnya spozhyvchym rynkom na osnovi organizacijno-ekonomichnogo mexanizmu upravlinnya. [The concept of management of the consumer market based on the organizational and economic mechanism of management]. Visnyk Doneczkogo universytetu - Bulletin of the Donetsk University, 2-1, 128-133 [in Ukrainian].

Bila I. P . (2006). Organizacijno-ekonomichnyj mexanizm upravlinnya gnuchkistyu vyrobnychyx system. [Organizational-economic mechanism for managing the flexibility of production systems]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Doneczk: DNU [in Ukrainian].

Getman O. O. (2003). Pidvyshhennya efektyvnosti funkcionuvannya pidpryyemstva na zasadax uprovadzhennya marketyngovogo mexanizmu upravlinnya yix diyalnistyu. [Increasing the efficiency of the company's operation on the basis of the introduction of a marketing mechanism for managing their activities]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Kozachenko G. V. (2003). Organizacijno-ekonomichnyj mexanizm yak instrument upravlinnya pidpryyemstvom. [Organizational-economic mechanism as an enterprise management tool]. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryyemstvo. - Economy. Management. Enterprise, 11, 107-111 [in Ukrainian].

Melnyk L. G. (2002). Ekonomika pidpryyemstva. [Enterprise Economics]. Navchalnyj posibnyk - Tutorial. Sumy, 632 [in Ukrainian].

Nagorna I. I. (2009). Organizacijno-ekonomichnyj mexanizm u zabezpechenni stijkoyi ekonomichnoyi bezpeky promyslovyx pidpryyemstv. [Organizational and Economic Mechanism in Providing Sustainable Economic Security of Industrial Enterprises]. Candidate’s thesis [in Ukrainian].

Tkach V. M. (2015). Osoblyvosti formuvannya strategiyi rozvytku zalizorudnyx pidpryyemstv Ukrayiny na zasadax marketyngu v umovax globalizaciyi. [Peculiarities of formation of the strategy of development of iron ore enterprises of Ukraine on the principles of marketing in the conditions of globalization]. Collection of scientific works - Zbirnyk naukovyx pracz. Kyyiv: KNEU, 34, 297-311[in Ukrainian].

Tulchynska S. O. (2008). Funkcionuvannya organizacijno-ekonomichnogo mexanizmu innovacijnogo procesu. [Functioning of the organizational and economic mechanism of the innovation process]. Strategichni priorytety - Strategic priorities, 1(6), 89-95 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Ляденко, Т. В. (2019). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВИРОБНИЧО-РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ. Економічний простір, (142), 172-184. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/60
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС