ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК ФОРМА ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН

  • З. А. Атаманчук Донецький національний університет імені Василя Стуса
Ключові слова: глобалізація, інтеграція, туризм, мережева туристична індустрія, ефект синергії, сталий розвиток

Анотація

Нові економічні феномени туристичної індустрії багатьох країн, де спостерігається посилення концентрації та централізації надання послуг, проявляються у складному перетині відносин інтеграції, транснаціоналізації, що супроводжуються процесами інформатизації суспільства, потребують конструктивного наукового переосмислення в діяльності суб’єктів туристичного бізнесу, що підсилює актуальність окресленої проблематики. У статті на основі застосованих автором загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та абстрагування, методів аналізу та синтезу проведено: ґрунтовний аналіз типів організаційних моделей мережевої інтеграції в сфері міжнародного туризму; порівняльний аналіз масштабів діяльності світових туристичних мереж, глобальних он-лайн агентств подорожей, готельних ланцюгів, ресторанних мереж, глобальних партнерських об’єднань авіакомпаній; обґрунтовано роль електронної комерції у глобалізації туризму як наслідок процесів інформатизації суспільства; доведено, що формування мережевої туристичної індустрії – незворотній процес інтенсивної інтеграції суміжних зі сферою туризму галузей, глобальної інтеграції країн задля активізації синергетичних можливостей бізнес- середовища, як факторів, що визначають створення нового туристичного продукту в межах визначеної туристичної дестинації, та, в цілому, визначають сталий розвиток туризму.

Посилання

World Bank Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.worldbank.org/.

World Tourism Organization: Annual Report, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Desktop/9789284419807.pdf.

Карпенко Ю. В. Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації відносин у сфері туризму / Ю. В. Карпенко // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – No 3(49). – С. 49-62.

Фалько Є. А. Розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації: дис. ... кандидата економ. наук : 08.00.02 / Фалько Єліна Артурівна. – Дніпро : Дніпр. нац. ун-т. Дніпропетровськ, 2014. – 296 с.

Атаманчук З. А. Роль освіти у формуванні кластерної ініціативи в міжнародному туризмі/ З. А.Атаманчук // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». – Маріуполь : ДонДУУ, 2018. – Т. ХIX. – вип. 308. – C. 91-97.

Босовська М. В. Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку / М. В. Босовська // Вісник ДІТБ. – 2013. – No 17. – С. 129-135. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/vditb_2013_17_24%20(1).pdf.

Корж Н. В. Управління туристичними дестинаціями : підручник / Н. В. Корж, Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. – 322 с.

Петриченко П. А. Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму / П. А. Петриченко, С. А. Яроміч // Актуальні проблеми економіки – 2015. – No 5(167). – С. 153-160.

Gummesson, E. (1999). Total Relationship Marketing: Experimenting with Synthesis of Research Frontiers. Australasion marketing Journal. No 7(1). Р. 72-85.

Мельниченко С. Готельні мережі на ринку туристичних послуг України / C. Мельниченко, Т. Буряк // Вісник КНТЕУ. – 2014. – No 3. – C. 5-15.

TUI Group стала найкращим туроператором у світі за версією World Travel Awards. Укрінформ. – 2019, 25 (1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2134920-tui-group-stala-najkrasim- turoperatorom-u-sviti-za-versieu-world-travel-awards.html.

Thomas Cook Group. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: //www.thomascookgroup.com.

Thomas Cook Group. TCG – график цен на акции Томас Кук Груп [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://charts-Thomas_Cook_Group_tiker_stock.com/.

Kuoni Group. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kuoni.com.

JTB Corporation. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jtbcorp.jp.

Босовська М. В. Інтеграційні процеси в туризмі : монографія / М. В. Босовська. - Київ: КНТЕУ, 2015. – 832 с.

Українська асоціація франчайзингу. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://franchising.ua/aktualno/asociaciya-franchayzingu/.

Михайліченко Г. І. Світосистемні закономірності консолідації туристичного бізнесу в умовах інноваційного розвитку / Г. І. Михайліченко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – No 3. – С. 24-32.

US Hotel Groups Strong at Home: press release. MKG Hospitality Database, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hospitality on.com.

Найбільші готельні мережі світу. Статистика і показники. Все про готелі. – 2017. – 20 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://najbilshi-gotelni-merezhi-svitu/.

Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23-24 жовтня 2014 року). Київ : КНТЕУ, 2014. – 418 с.

Бизнес Цензор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mbiz.censor.net.ua/resonance/3089610/komu_prinadlejat_fastfudy_v_ukraine.

Папп В. В. Роль соціальних та бізнес-мереж у діяльності туристичних підприємств / В. В. Папп, Н. В. Бошота // Економіка і суспільство. – 2018. – No 3. – С. 24-32. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/88.pdf.

Папп В. В. Туризм як пріоритетний напрям розвитку економіки регіону (на прикладі Закарпатської області) / В. В. Папп, Н. В. Бошота // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – Вип. 3(107). – С. 528-537.

Travel Weekly. The travel industry’s trusted voice [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.travelweekly.com.

World Bank Group. Retrieved from: https://www.worldbank.org/.

(2017) World Tourism Organization: Annual Report. Retrieved from: file:///C:/Users/Admin/Desktop/9789284419807.pdf.

Karpenko, Yu. V . (2017). Suchasni tendentsii globalizatsii ta regionalizatsii vidnosyn u sferi turyzmu [Contemporary trends of globalization and regionalization of relations in the field of tourism]. Ekonomichniy visnyk Donbasu – Economic Bulletin Donbass, 3(49), 49-62 [in Ukrainian].

Falko, E. A. (2014). Rozvytok informatyzatsii mizhnarodnogo turystychnogo biznesu v umovach globalizatsii [Development of informatization of international tourism business in the conditions of globalization]. Candidate’s thesis. Dnipro: DNU [in Ukrainian].

Atamanchuk Z. A. Rol osvity u formuvanni klasternoi initsiatyvy v mizhnarodnomu turyzmi [The Role of Education in the Formation of a Cluster Initiative in International Tourism]. Zbirnyk naukovych prats Donetskogo universitetu upravlinnya - Collection of scientific works of the Donetsk State University of Management. (pp. 91-97). Mariupol: DonDUU [in Ukrainian].

Bosovska, M. V. (2013). Integratsiyni protsesy v turyzmi: teoriya ta praktyka [Integration Processes in Tourism: Theory and Practice of Development]. Visnyk DITB – Bulletin DITB. Retrieved from file:///C:/Users/Admin/Downloads/vditb_ 2013_17_24%20(1).pdf [in Ukrainian].

Korzh, N. V. & Basyuk, D. I. (2017). Upravlinnya turystychnymy destynatsiyamy [Management of tourist destinations]. Vinnytsa: PP «Edelveys i K» [in Ukrainian].

Petrichenko, P. A. & Yaromich, S. A. (2015). Rozvytok spozhyvchych merezh v industrii turyzmu [Development of consumer networks in the tourism industry]. Aktualni problemy ekonomiky - Actual problems of the economy, 5(167), 153-160 [in Ukrainian].

Gummesson, E. (1999). Total Relationship Marketing: Experimenting with Synthesis of Research Frontiers. Australasion marketing Journal, 7(1), 72-85.

Меlnychenko, С. & Buryak, T. (2014). Gotelni merezhi na rynku turystychnyh poslug Ukrainy [Hotel networks in the market of tourist services of Ukraine]. Visnyk KNTEU - KNETE Bulletin, 3, 5-15 [in Ukrainian].

(2019) TUI Group stala naikrashchym turoperatorom v sviti za versiyeyu World Travel Awards [TUI Group has become the world's best tour operator according to the World Travel Awards]. Ukrinform – Ukrinform, 25 (1). Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2134920-tui-group-stala-najkrasim-turoperatorom-u-sviti-za-versieu-world-travel-awards.html [in Ukrainian].

Thomas Cook Group. Retrieved from: https: //www.thomascookgroup.com.

Thomas Cook Group. TCG – grafik tsin na aktsii [Thomas Cook Group TCG - stock price chart for Thomas Cook Group]. Retrieved from: http://charts- Thomas_Cook_Group_tiker_stock.com/ [in Ukrainian].

Kuoni Group. Retrieved from: http://www. kuoni.com.

JTB Corporation. Retrieved from: http://www.jtbcorp.jp.

Bosovska, M. V. (2015). Integratsiyni protsesy v turyzmi [Integration processes in tourism]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Ukrayinska asotsiatsiya franchayzingu. [Ukrainian franchising association]. Retrieved from: http://franchising.ua/aktualno/asociaciya-franchayzingu/ [in Ukrainian].

Michailychenko, G. I. (2013). Svitosystemni zakonomirnosti turystychnogo biznesu v umovach innovatsiynogo rozvytku [World system of tourist consolidation business in the conditions of innovative development]. Innovatsiyna ekonomika. Vseukrainskiy naukovo-vyrobnychiy zhurnal – Innovative economy. All-Ukrainian Scientific and Production Magazine, 3, 24-32 [in Ukrainian].

(2011) US Hotel Groups Strong at Home: press release. MKG Hospitality Database. Retrieved from: http://hospitality on.com.

(2017) Naibilshi gotelni merezhi svitu. [The largest hotel chains of the world]. Statystyka i pokaznyky. Vse pro goteli. – Statistics and indicators. All about hotels. Retrieved from: http://najbilshi-gotelni-merezhi-svitu/[in Ukrainian].

(2014) Turyzm: realii ta perspektyvy stalogo rozvytku: materialy mizhnarodnoi naukvo-praktychnoi konferencii [Tourism: Realities and Prospects for Sustainable Development. Electronic publication: materials of the international scientific and practical conference], 22-23 Oktober, Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Biznes Tsenzor [Business Censor]. Retrieved from: https://mbiz.censor.net.ua/resonance/3089610/komu_prinadlejat_fastfudy_v_ukraine.

Pap, V . V . & Boshota, N. V . (2018) Rol sotsialnych ta biznes-merezh u diyalnosti turystychnych pidpryemstv [The role of social and business networks in the activities of tourism enterprises]. Ekonomika i suspilstvo. – Economics and Society, 3, 24-32 [in Ukrainian].

Pap, V. V. & Boshota, N. V. (2014) Turizm yak priorytetnyi napryam rozvytku ekonomiky regionu (na prykladi Zakarpatskoyi oblasti) [Tourism as a priority direction of the region's economy development (on the example of the Transcarpathian region)]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 3(107), 24-32 [in Ukrainian].

Travel Weekly. The travel industry’s trusted voice. Retrieved from: http://www.travelweekly.com.

Переглядів статті: 287
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Атаманчук, З. А. (2019). ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК ФОРМА ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН. Економічний простір, (141), 49-64. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/6
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ