ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

  • О. В. Ілляшенко Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Ключові слова: економічна безпека, торговельне підприємство, система економічної безпеки, формування, особливості

Анотація

Стійке функціонування та економічний розвиток торговельного підприємства у сучасних умовах господарювання залежить від дієвості системи економічної безпеки підприємства, яка має забезпечувати торговельному підприємству конкурентоспроможність та розвиток. Але ж система економічної безпеки підприємства не може бути універсальною, адже вітчизняні підприємства є дуже різноманітними. Тому сьогодні актуалізується проблематика прикладного аспекту побудови системи економічної безпеки торговельного підприємства та її характеристик з урахуванням особливостей підприємства та умов їхньої діяльності. Досліджено сутність поняття «система економічної безпеки підприємства» та обґрунтовано доцільність застосування системного підходу під час формування економічної безпеки торговельного підприємства та визначено його переваги. Доведено, що система економічної безпеки торговельного підприємства повністю відповідає основним ознакам системи та наведено визначення системи економічної безпеки торговельного підприємства. Зазначено, що економічна безпека торговельної діяльності передбачає проведення комплексу заходів, які гарантують стабільність функціонування підприємства, захист від загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. У статті визначено та наведено приклади загроз економічної безпеки зовнішнього середовища та обґрунтовані загрози її внутрішнього середовища. Також визначено мету забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства та зазначено, що система економічної безпеки торговельного підприємства має забезпечувати та гарантувати економічну безпеку в поточному періоді та в майбутньому. Формування системи економічної безпеки торговельного підприємства має відбуватися із урахуванням особливостей торгівлі, в статті наведено ці особливості. Визначено етапи формування системи економічної безпеки торговельного підприємства.

Посилання

Маліновська М. В. Назаренко С. А. Особливості формування економічної безпеки підприємства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://business- navigator.ks.ua/journals/2017/42_2017/15.pdf

Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М.: Наука, 1973. – 270 с.

Берталанфи Л. Ф. Общая теория систем. Обзор проблем и результатов / Л. Ф. Берталанфи // Системные исследования : Ежегодник, 1969. – М.: Наука, 1969. – С. 30–54.

Эшби У. Р. Принципы самоорганизации / У. Р. Эшби ; пер. с англ. / под ред. и с предисл. А. Я. Лернера. – М.: Мир, 1966. – 621 с.

Пригунов П. Я. Особливості використання сучасних концепцій управління в системі забезпечення економічної безпеки підприємств / П. Я. Пригунов // Європейські перспективи. – 2013. – No 11. – С. 103-108.

Вовк В. В. Формування системи економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom2/10_Vovk.htm.

Захаров О. І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств / О. І. Захаров // Вчені записки університету «КРОК». – 2012. – No 32. – С. 80 – 86

Мігус І. П. Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України: монографія / І. П. Мігус, Л. М. Худолій, М. П. Денисенко, С. П. Міхно. – Черкаси: ТОВ «Маклаут». – 2012. – 274 с.

Кашин А.В. Экономическая безопасность предприятия: управление решения: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. екон. наук: спец: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономическая безопасность) / А.В. Кашин. – М., 2008. – С. 21.

Живко З.Б. Методологія управління економічною безпекою підприємства: монографія / З. Б. Живко. – Львів: Ліга – Прес, 2013. – С. 474.

Зборовська О. М, Марков Б. М Аналіз розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2015 Випуск 2(12), Том 1 c. 113-120.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ : [навч. посіб.] / В. Ортинський, І. Керницький та ін. / – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К. : Изд-во «Эльга», «Ника-Центр», 2004. – 784 с.

enterprise]. Business Navigator, 3(42). Retrieved from http://business- navigator.ks.ua/journals/2017/42_2017/15.pdf [in Ukrainian].

Blauberh, I. V., & Yudin, E. H. (1973). Stanovlenye i sushchnost sistemnoho podkhoda [The development and essence of the system approach]. Moscow: Nauka [in Russian].

Bertalanffy, L. v. (1969). Obshchaia teoriia system. Obzor problem i rezultatov [The general systems theory. Review of problems and results]. Sistemnyie issledovaniia, 30–54 [in Russian].

Ashby, W. R. (1966). Printsypy samoorhanizatsii [Principles of Self-Organization]. (Trans). А. Ya. Lerner (Ed.). Мoscow: Mir [in Russian].

Pryhunov, P. Ya. (2013). Osoblyvosti vykorystannia suchasnykh kontseptsii upravlinnia v systemi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Peculiarities of the use of contemporary management conceptions within a system of ensuring economic security of enterprises]. European Perspective, 11, 103-108 [in Ukrainian].

Vovk, V . V . (2014). Formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Formation of an economic security system of enterprises]. Retrieved from http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom2/10_Vovk.htm [in Ukrainian].

Zakharov, O. I. (2012). Teoretychni osnovy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Theoretical basics of ensuring economic security of enterprises]. Scientific Notes of «KROK» University, 32, 80 – 86 [in Ukrainian].

Mihus, I. P., Khudolii, L. M., Denysenko, M. P., & Mikhno, S. P. (2012). Korporatyvne upravlinnia v systemi ekonomichnoi bezpeky aktsionernykh tovarystv Ukrainy [Corporate management within an economic security system of joint-stock companies of Ukraine]. Cherkasy: LLC “Maklaut” [in Ukrainian].

Kashyn, A.V. (2008). Ekonomicheskaia bezopasnost predpriiatiia: upravlencheskiie resheniia [Economic security of an enterprise: managerial decisions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Мoscow [in Russian].

Zhyvko, Z. B. (2013). Metodolohiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Methodology for management of economic security of an enterprise]. Lviv: Liha – Pres [in Ukrainian].

Zborovska, O. M, & Markov, B. M. (2015). Analiz rozvytku rozdribnoi torhivli prodovolchymy tovaramy [Analysis of development of the grocery retail industry]. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, 2(12), Vol. 1, 113-120 [in Ukrainian].

Ortynskyi, V. L., Kernytskyi, I. S., & Zhyvko, Z. B. (2009). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsii ta ustanov [Economic security of enterprises, organizations, and establishments]. Kyiv: Pravova Yednist [in Ukrainian].

Blank, I. A. (2004). Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpryiatyia [Management of financial security of an enterprise]. Кyiv: Publishing House “Elha”, “Nika-Tsentr” [in Russian].

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Ілляшенко, О. В. (2019). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. Економічний простір, (142), 161-171. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/59
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС