ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Н. Й. Радіонова Київський національний університет технологій та дизайну
  • І. С. Гайдей Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: фінансові результати, аудит, організація, звіт про фінансові результати, програма, аудиторські процедури, методика, аудиторські ризики

Анотація

В даній статті відображені питання щодо організації процесу аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства. На сьогоднішній день одним із складних та відповідальніших видів аудиторських перевірок є перевірка фінансових результатів, дослідження його динаміки, тенденцій, визначення та оцінка фінансового стану діяльності підприємства, що передбачає детальне вивчення, оскільки цей вид перевірки має найвищий ступінь аудиторського ризику. Внаслідок цього існуючі організаційні методики проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства вимушують до постійного удосконалення. Стаття передбачає дослідження методично-організаційних підходів з перевірки фінансових результатів, які висвітлені в науковій літературі. Для аналізу та узагальнення організаційних підходів в результаті аудиторської перевірки пропонується методика аудиту фінансової діяльності підприємства, яка передбачає наступні етапи перевірки: організаційний, підготовчий (планування), технологічний та результативний. Також розкрито послідовність заходів для організаційної та підготовчої стадії проведення аудиту фінансових результатів, представлено алгоритм попереднього ознайомлення аудитора з клієнтом, розроблено загальний план та програму проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства. Впровадження запропонованої організаційної методики аудиту фінансових результатів діяльності підприємства забезпечить підвищення ефективності роботи аудитора на початковому рівні, розробку чіткої системи формування та систематизації проблем, які існують в обліку та забезпечать зведення до мінімуму ризики не виявлення існуючих облікових помилок або шахрайства, що дає можливість забезпечення реальної оцінки фінансової діяльності підприємства, формування об’єктивного та неупередженого висновку.

Посилання

Виноградова М. О. Аудит : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 654 с.

Гончарук Я. А. Аудит : навч. посіб. / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. – Львів : Світ, 2007. – 296 с.

Дорош Н. І. Визначення предмета та об'єктів видів аудиту / Н. І. Дорош // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер.: Економіка. – 2011. – Вип. 130. – С. 15–17.

Іванова Н.А. Організація та методика аудиту : навч. посіб. / Н.А. Іванова, О.В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 216 с.,

Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту : навч. посібник/ Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. – К.: Каравела, 2012. — 544 с.

Мултанівська Т. В. Аудит в схемах та таблицях : навч. посібник / Т.В. Мултанівська. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011.– 400 с.

Петрик О. А. Аудит : підручник / за заг. ред. О. А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2015. – 504 с.

Петрик О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності / О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський. – 2-е вид. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

Міжнародний стандарт аудиту 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iaasb.org/clarity-center/clarified-standards.

Vynohradova, M. O., & Zhydieieva, L. I. (2014). Audyt [Audit]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury» [in Ukrainian].

Honcharuk, Ya. A,. & Rudnyts'kyj, V. S., (2007). Audyt [Audit]. L'viv : Svit, [in Ukrainian].

Dorosh, N. I. (2011). Vyznachennia predmeta ta ob'iektiv vydiv audytu [Definition of a subject and objects of types of audit ] (130th ed.).. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. T. Shevchenka., Ekonomika - Economy, 130, 15–17 [in Ukrainian].

Ivanova, N.A. & Rolins'kyj, O.V. (2008). Orhanizatsiia ta metodyka audytu [Organization and method of audit].Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, [in Ukrainian].

Kulakovs'ka, L. P. & Picha, Yu. V. (2012). Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit] . Kyiv.: Karavela, [in Ukrainian].

Multanivs'ka, T. V. (2011) Audyt v skhemakh ta tablytsiakh [Audit in charts and tables]. Kharki: VD «INZhEK» , [in Ukrainian].

Petryk, O. A. (2015). Audyt [Audit]. Kyiv: KNEU, [in Ukrainian].

Petryk, O. A. & Savchenko, V. Ya. & Sviders'kyj D. Ye. (2008). Orhanizatsiia ta metodyka audytu pidpryiemnyts'koi diial'nosti [Organization and methods of business activity] (2nd ed.). Kyiv: KNEU, [in Ukrainian].

Mizhnarodnyj standart audytu 200 «Zahal'ni tsili nezalezhnoho audytora ta provedennia audytu vidpovidno do Mizhnarodnykh standartiv audytu»[ISA 200 « Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing »]. (n.d.). https://www.iaasb.org/ Revtrieved from http://www.iaasb.org/clarity-center/clarified-standards. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 322
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Радіонова, Н. Й., & Гайдей, І. С. (2019). ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (142), 136-148. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/57
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ