МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

  • О. О. Нестеренко Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: кредитна спілка, бухгалтерський облік, аналіз, контроль, обліково-аналітична система, фінансові послуги, функціональний підхід, звітність

Анотація

Метою статті є розробка організаційно-методичних положень моделювання обліково-аналітичної системи в кредитних спілках. В статті доведено, що збалансована обліково-аналітична система здатна допомогти у вирішенні більшості завдань управління кредитними спілками, для яких найбільш важливим є процес кредитування та надання інших фінансових послуг. Обґрунтовано, що моделювання обліково-аналітичної системи кредитної спілки залежить від специфіки технологічного циклу, а отже від функцій діяльності. Застосовуючи функціональний підхід виділено основні функції, які здійснюються кредитною спілкою і згруповано фінансові послуги, надання яких впливає на складові обліково-аналітичної системи. Побудовано обліково-аналітичну систему кредитної спілки за функціональним підходом, в якій передбачено виділення окремих складових (блок управління, облікова політика, робочий план рахунків, документування, фінансова звітність, блок аналізу та контролю, інфраструктура інформаційних технологій), які комплексно відображають обліково-аналітичне забезпечення для всіх господарських операцій і об’єктів, що приймають у них участь. Блок управління через свої функції виступає як інформаційний фундамент управління діяльністю кредитної спілки. Облікова політика є головним, внутрішнім регламентом кредитної спілки, який визначає основні норми та правила ведення бухгалтерського обліку у кредитній спілці. В робочому плані рахунків кредитної спілки запропоновано передбачити рахунки та субрахунки в залежності від видів фінансових послуг, які надаються учасникам кредитної спілки. Визначено, що контрольна функція управління є необхідною умовою функціонування та розвитку кредитної спілки. Забезпечення стабільності функціонування кредитних спілок, мінімізація та нівелювання ризиків, які можуть загрожувати фінансовій стійкості кредитної спілки, забезпечується блоком аналізу. Доведено, що побудована обліково-аналітична система, з одного боку, є джерелом інформації для супроводу процесу надання фінансових послуг і інструментом для роботи з інформацією, що надходить і акумулюється, а з іншого, дозволить контролювати стан справ у будь-який момент часу за різними параметрами.

Посилання

Підсумки діяльності кредитних спілок за І півріччя 2018 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/KS/ks_I%20piv%202018.pdf

Що таке кредитна спілка? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vaks.org.ua/?menu=Finprosvita_scho_take_KS

Закон України: Про кредитні спілки від 20.12.2001 No 2908-ІІІ (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою» від 18.12.2003 р. No 171 [Електронний ресурс].Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0171486-03.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 20.07.2014 р. No 2664-ІІІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/2664-14.

Янчева Л. Н., Крутова А. С., Белявцева В. В. Организация управленческого учета в торгово-производственных предприятиях : монография. Харьков:ХГУПТ,2008.169с.

Клименко В. І. Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки // Бізнес Інформ. 2016. No1. C. 277–281.

Корінько М. Д. Організація бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок України // Журнал «Економіка: реалії часу». 2017. No3 (31). С. 110-118.

Мохняк В. С. Облік у кредитних спілках // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. No 797. С. 274-277.

Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. – No88] [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : Закон України [прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 р. – No 996] [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0069-04.

ГориславецьП.А.,ГордієнкоТ.А.ДіяльністькредитнихспілоквУкраїні:сучасний стан та шляхи подолання наслідків фінансової кризи [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7761/1/26.pdf.

Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи. Житомир : АСА, 2001. 416 с.

Pidsumky` diyal`nosti kredy`tny`x spilok za I pivrichchya 2018 roku [Results of the activities of credit unions for the first half of 2018]. (n.d.). nfp.gov.ua/files. Retrieved from https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/KS/ks_I%20piv%202018.pdf [in Ukrainian].

Shho take kredy`tna spilka? [What is a credit union?]. (n.d.). vaks.org.ua. Retrieved from http://www.vaks.org.ua/?menu=Finprosvita_scho_take_KS. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny`: Pro kredy`tni spilky` vid 20.12.2001 No 2908-III (iz zminamy` i dopovnennyamy`) [Law of Ukraine: On Credit Unions of December 20, 2001 No 2908-ІІІ (with amendments and additions)]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908. [in Ukrainian].

Rozporyadzhennya Derzhavnoyi komisiyi z regulyuvannya ry`nkiv finansovy`x poslug Ukrayiny` «Pro zatverdzhennya Metody`chny`x rekomendacij shhodo vedennya buxgalters`kogo obliku kredy`tnoyu spilkoyu ta ob'yednanoyu kredy`tnoyu spilkoyu» vid 18.12.2003 r. No 171 [Order of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine "On Approval of Methodological Recommendations for Accounting by the Credit Union and the Unified Credit Union" of 18.12.2003 No 171]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0171486-03. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny` «Pro finansovi poslugy` ta derzhavne regulyuvannya ry`nkiv finansovy`x poslug» vid 20.07.2014 r. No2664-III. [Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets" dated July 20, 2014, No 2664-ІІІ]. zakon2.rada.gov. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. [in Ukrainian].

Yancheva, L. N., Krutova, A. S., & Belyavtseva, V. V. (2008). Organizatsiya upravlencheskogo ucheta v torgovo-proizvodstvennyih predpriyatiyah [Organization of management accounting in trade and industrial enterprises]. Harkov : HGUPT. [in Ukrainian].

Kly`menko, V. I. (2016). Samoregul`ovana organizaciya kredy`tny`x spilok yak zaporuka efekty`vnogo rozvy`tku kredy`tno-kooperaty`vnogo sektora nacional`noyi ekonomiky`[Self-regulation of credit spіlok yak zapruka efektivnogo rozvitku credit- cooperative sector of the national economy]. Biznes Inform – Business News, 1, 277-281 [in Ukrainian].

Korin`ko, M. D. (2017). Organizaciya buxgalters`kogo obliku diyal`nosti kredy`tny`x spilok Ukrayiny` [Organization of the accounting area of the credit spilok of Ukraine ]. Zhurnal «Ekonomika: realiyi chasu» – Journal "Economy: real hour", 3, 110-118 [in Ukrainian].

Moxnyak, V. S. (2014). Oblik u kredy`tny`x spilkax [Oblіk at credit branches]. Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika». Menedzhment ta pidpry`yemny`cztvo v Ukrayini: etapy` stanovlennya i problemy` rozvy`tku – The Bulletin of the National University “Lviv Politekhnika”. Management and Benefit in Ukraine: Devices for Problem Development, 797, 274-277. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro dokumental`ne zabezpechennya zapy`siv u buxgalters`komu obliku, zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny` vid 24 travnya 1995 r. – No88 [10. About Zavodzhennya Polozhennya about the documentary about the crime of writing in the accounting area confirmed by the mandate of the Ministry of Finances of Ukraine in the 24th of April 1995. – No88]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95. [in Ukrainian].

Pro buxgalters`ky`j oblik ta finansovu zvitnist` : Zakon Ukrayiny`, pry`jnyaty`j Verxovnoyu Radoyu Ukrayiny` vid 16.07.1999 r. – No 996 [About the accounting region and the financiful marriage: the Law of Ukraine, adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine dated 07.16.1999 p. – No 996]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Poryadku skladannya ta podannya zvitnosti kredy`tny`my` spilkamy` ta ob'yednany`my` kredy`tny`my` spilkamy` do Nacional`noyi komisiyi, shho zdijsnyuye derzhavne regulyuvannya u sferi ry`nkiv finansovy`x poslug [About the consolidated procedure for adding and giving credit cards with credit cards to national teams, which are the heights of state regulation in the sphere of financial services]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. [in Ukrainian].

Gory`slavecz`, P. A. & Gordiyenko, T. A. Diyal`nist` kredy`tny`x spilok v Ukrayini: suchasny`j stan ta shlyaxy` podolannya naslidkiv finansovoyi kry`zy`[Dіyalnist credit spіlok in Ukraine: a very good camp and stalling the funeral crisis]. (n.d.). Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7761/1/26.pdf.

Ivaxnenkov, S. V. (2001) Informacijni texnologiyi v organizaciyi buxgalters`kogo obliku: istoriya, teoriya, perspekty`vy` [Information technology in the accounting department: history, theory, perspectives]. Zhy`tomy`r : ASA [in Ukrainian].

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Нестеренко, О. О. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ. Економічний простір, (142), 123-135. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/56
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ